Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat.

1. Ehtojen soveltamisala
Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, yhtenäisellä euromaksualueella toteutettaviin euromääräisiin tilisiirtoihin, maksuosoituksiin ja näissä ehdoissa tarkoitettuihin käteispalveluihin, jos maksu ei sisällä valuutanvaihtoa ja maksutoimeksiannon toteuttamiseen osallistuvat palveluntarjoajat sijaitsevat euromaksualueella. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan myös muihin maksutoimeksiantoihin, kuten, suoramaksuihin ja korttimaksuihin siltä osin kuin kyseisissä ehdoissa on tästä sovittu. Maksutoimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan lisäksi tilisopimusta ja mahdollista muuta palvelusopimusta.

2. Käsitteiden määrittely
Aloituspäivä on pankkipäivä, jolloin maksajan pankki aloittaa maksutoimeksiannon toteuttamisen.
Euromaksualue (SEPA, Single Euro Payments Area) on eurooppalaisten pankkien, Euroopan keskuspankin ja Euroopan komission yhdessä luoma yhtenäinen maksualue.
IBAN (International Bank Account Number, ISO 13616) on tilinumeron kansainvälinen esittämismuoto.
Kuluttaja on maksupalvelun käyttäjänä oleva luonnollinen henkilö, joka tekee maksutapahtumaa koskevan sopimuksen pääasiassa muuta tarkoitusta kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.
Maksaja on maksutoimeksiannon antaja.
Maksajan palveluntarjoaja on pankki tai maksulaitos, joka vastaanottaa maksutoimeksiannon ja välittää sen välittäjäpankille tai maksunsaajan palveluntarjoajalle.
Maksun eräpäivä on maksajan pankilleen ilmoittama maksutoimeksi-annon toteuttamisen aloituspäivä.
Maksuosoitus on maksajan pankilleen antama maksutoimeksianto siirtää varat maksunsaajan saataville.
Maksupalvelun käyttäjä on se, joka pankin kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella voi käyttää maksupalvelua tai -palveluita maksajana tai maksunsaajana taikka molempien ominaisuudessa.
Maksunsaaja on tilisiirroissa se maksupalvelun käyttäjä, jonka käytettävissä olevalle tilille varat siirretään ja maksuosoituksissa se, jonka saataville varat asetetaan.
Maksunsaajan palveluntarjoaja on pankki tai maksulaitos, joka vastaanottaa varat maksunsaajan lukuun ja siirtää ne maksunsaajan tilille tai pitää ne maksunsaajan saatavilla.
Maksutapahtuma on toimenpide, jolla varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan käytettäväksi.
Maksutoimeksianto on maksupalvelun käyttäjän pankilleen antama määräys toteuttaa maksutapahtuma esimerkiksi tilisiirtona, maksuosoituksena, käteismaksuna tai maksukortilla. Maksutoimeksiannon toteuttaminen sisältää palveluntarjoajan toimenpiteet toimeksiannon käsittele-miseksi ja maksun välittämiseksi.
Maksutoimeksiantopalvelu on palvelu, jossa maksulaitokseksi rekisteröity palveluntarjoaja käynnistää pankin hyväksymän teknisen rajapinnan välityksellä maksajan pyynnöstä maksutoimeksiannon maksajan pankissa olevalta maksutililtä, joka on asiakkaan kanssa sovitulla tavalla käytettävissä tietoverkon välityksellä.
Pankkipäivä on päivä, jona maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoaja on avoinna siten, että se voi osaltaan toteuttaa maksutapahtuman. Suomessa pankkipäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.
SEPA pikasiirto on välitön pikatilisiirtopalvelu pankin määrittelemille maksuille. Varat välitetään maksun saajalle välittömästi.
Pakote on kansainvälinen poliittinen rajoitus. Näissä ehdoissa pakotteilla tarkoitetaan finanssipakotteita, jotka kohdistuvat pakotepäätöksessä listattuihin henkilöihin ja yhteisöihin ja tällaisten tahojen varoihin ja taloudellisiin resursseihin.
Pikasiirto on pankkien tarjoama kansallinen tilisiirtopalvelu, joka toteutetaan kiireellisenä ja jossa varat välitetään maksunsaajan palvelun-tarjoajalle aloituspäivänä.
Rahanvälitys on palvelu, jossa pankki vastaanottaa käteistä siirrettäväksi maksunsaajan tilille tai asetettavaksi hänen saatavilleen.
Tilisiirto on maksajan maksutilin veloittamista maksajan toimeksiannosta varojen siirtämiseksi maksunsaajan maksutilille.
Kansallisessa tilisiirrossa maksajan ja maksunsaajan palveluntarjoajat sijaitsevat Suomessa. Rajat ylittävässä tilisiirrossa maksajan ja maksunsaajan palveluntarjoajat sijaitsevat euromaksualueella eri valtioissa.
Välittäjäpankki on pankki tai muu laitos, joka maksajan palveluntarjoajan ja maksunsaajan palveluntarjoajan lisäksi osallistuu varojen siirtoon
maksajan palveluntarjoajan tai maksunsaajan palveluntarjoajan toimeksiannosta.

3. Maksutoimeksiannon tietojen antaminen
Maksaja tekee maksutoimeksiannon antamalla pankille maksun suorittamista varten tarvittavat tiedot. Maksaja antaa suostumuksensa maksutoimeksiannon toteuttamiseen allekirjoittamalla toimeksianto-lomakkeen tai vahvistamalla toimeksiannon pankin antamalla henkilö- tai yrityskohtaisella tunnuksella tai muulla pankin kanssa sopimallaan tavalla.
Maksajan on annettava seuraavat tiedot:
maksajan tiedot

 •  maksajan nimi
  - jokin seuraavista tiedoista: maksajan osoite, syntymäaika ja -paikka, maksajan pankin antama asiakasnumero, henkilötunnus taikka yrityksen tai muun yhteisön rekisteröintitunnus (tililtä maksussa maksajan pankki voi täydentää maksun tiedot tältä osin omasta järjestelmästään, jolloin maksajan ei tarvitse erikseen antaa ko. tietoja)
  - tilinumero IBAN-muodossa, jos maksu veloitetaan tililtä
  - maksunsaajan tiedot
  - maksunsaajan nimi
  - tilisiirroissa maksunsaajan palveluntarjoajan yksilöivä tunnistetieto eli tilinumero IBAN-muodossa
  - pikasiirroissa tilinumero kansallisessa tai IBAN-muodossa
  - maksuosoituksissa maksunsaajan osoitetiedot
 • maksuosoituksissa maksunsaajan osoitetiedot
 • maksun määrä

Maksajan pankki voi lisäksi tarjota maksajalle mahdollisuuden antaa myös muita tietoja, esimerkiksi:

 •  maksun eräpäivä
 •  maksunsaajan osoite
 •  maksunsaajan yksilöintitieto
 •  maksajan antama maksun yksilöintitunnus
 •  alkuperäinen maksajan nimi
 •  lopullisen maksunsaajan nimi
 •  maksun aihe
 •  maksua koskeva mahdollinen yksilöintitieto maksunsaajalle (viitenumero tai viesti).

Maksajan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä ja annettava selvitys varojen alkuperästä sekä käyttötarkoituksesta. Pankilla on oikeus tarkistaa maksajaa koskevat tiedot.
Pankilla on oikeus käsitellä maksupalvelun käyttäjän henkilötietoja tarjotessaan näiden ehtojen mukaisia maksupalveluita.
Pankki voi verrata maksutietoja EU:n finanssipakotteista antamiin asetuksiin taikka koti- ja ulkomaisten viranomaisten tai muiden vastaavien tahojen julkaisemiin tiedotteisiin ja määräyksiin sekä tarvittaessa vaatia maksupalvelun käyttäjältä maksua koskevia lisätietoja. Maksua käsittelevät pankit ja maksujärjestelmät voivat olla sijainti-valtionsa lainsäädännön tai tekemiensä sopimusten nojalla velvollisia antamaan maksajaa koskevia tietoja eri maiden viranomaisille ja ryhtyä kansainvälisten pakotteiden edellyttämiin toimenpiteisiin. Maksaja vastaa toimeksiannossa olevien tietojen oikeellisuudesta. Maksajan pankki ei ole velvollinen korjaamaan tai täydentämään toimeksiantoa, ellei toisin ole sovittu. Jos se kuitenkin toimeksiantoa vastaanottaessaan havaitsee siinä virheen, se pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan siitä maksajalle.
Tilisiirto välitetään maksunsaajalle yksinomaan IBANin perusteella, vaikka maksaja olisi antanut sen lisäksi muitakin tietoja maksutapahtuman toteuttamiseksi.
Pankilla on oikeus välittää maksu tilinumeron kansallisen osan perusteella. Maksunsaaja voi ohjata varat haluamalleen tilille sopimalla siitä erikseen pankkinsa kanssa.
Maksuosoitus välitetään maksunsaajalle maksajan ilmoittaman maksunsaajan nimen ja osoitteen perusteella.

4. Maksutoimeksiannon vastaanottaminen ja toteutuksen aloittaminen
Maksutoimeksianto katsotaan annetuksi, kun maksajan pankki on vastaanottanut sen pankin hyväksymällä tavalla. Muuna kuin pankki-päivänä vastaanotetun maksutoimeksiannon aloituspäivä on seuraava pankkipäivä.
Aloituspäivän määräytyminen ilmoitetaan konttorissa, sovitaan maksupalveluja koskevissa sopimuksissa tai ilmoitetaan palvelukuvauksissa.
Maksaja ja maksajan pankki voivat erikseen sopia, että maksutoimeksi-annon toteuttaminen aloitetaan tiettynä, maksajan ilmoittamana edellä mainittuja päiviä myöhempänä eräpäivänä tai päivänä, jolloin maksaja asettaa maksun varat pankin saataville. Jos maksupalvelun käyttäjän ilmoittama eräpäivä ei ole pankkipäivä, aloituspäivä on seuraava pankki-päivä. Jos maksupalvelun käyttäjä on ilmoittanut maksutoimeksiannossa eräpäivän, joka on aikaisempi kuin aloituspäivä, käyttäjän pankki toteuttaa maksutoimeksiannon eräpäivää huomioimatta, jos maksupalvelun käyttäjä ja pankki eivät ole toisin sopineet.
Toimeksianto katsotaan kuitenkin vastaanotetuksi vasta, kun pankki on vastaanottanut pyytämänsä lisätiedot, jos maksutoimeksiannon toteuttaminen edellyttää lisätietoja maksupalvelun käyttäjältä.
Maksua välittäessään maksajan pankki, välittäjäpankki tai maksunsaajan pankki ei ole velvollinen huomioimaan maksun tarkoitusta eikä siitä aiheutuvia aika- tai muita erityisvaatimuksia, jollei lainsäädännöstä muuta johdu.

5. Maksutoimeksiannon toteuttamiseen tarvittavat varat
Maksaja vastaa siitä, että maksajan pankki on saanut maksutoimeksi-antoa vastaavat varat palvelumaksuineen maksun välittämiseksi.
Mikäli maksu veloitetaan tililtä, maksaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että veloitettavalla tilillä on veloitushetkellä maksuun tarvittavat varat palvelumaksuineen.
Jos maksun eräpäivä on myöhempi kuin toimeksiannon antopäivä, varojen on oltava tilillä eräpäivän alkaessa, jollei toisin ole sovittu.

6. Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättäminen
Maksajan pankki ei ole velvollinen aloittamaan toimeksiannon toteuttamista eikä välittämään maksua, jos toimeksianto ei täytä edellä kohdissa 3 ja 5 mainittuja edellytyksiä.
Jos veloitettavalla tilillä ei ole riittävästi varoja maksun välittämiseen, tilin käyttö on muusta syystä estynyt tai toimeksiannon toteuttamatta jättämiselle on muu perusteltu syy, ei maksajan eikä maksunsaajan pankki ole velvollinen välittämään maksua tai sen osaa. Muu perusteltu syy voi olla esimerkiksi se, että maksunsaaja tai maksunsaajan pankki on sellaisten finanssipakotteiden kohteena, joita maksajan pankin tai välittäjäpankin on lain tai tekemiensä sopimusten nojalla noudatettava.
Maksupalvelun käyttäjän pankki ilmoittaa käyttäjälle maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämisestä sovitulla tavalla, jollei ilmoittamista ole laissa kielletty.
Maksunsaajan pankilla on oikeus palauttaa maksu maksajan pankille, mikäli maksunsaajan tilisopimus on päättynyt, maksu rikkoo suoraan tai välillisesti kansainvälisiä pakotteita tai tilin käyttö on muusta syystä estynyt, tai maksuosoituksen maksunsaaja ei ole noutanut varoja maksajan maksuosoituksessa ilmoittamana aikana.
Pankilla on oikeus keskeyttää maksutoimeksiannon toteuttaminen tarvittavien lisäohjeiden ja lisätietojen saamiseksi. Maksunsaajan pankilla on oikeus keskeyttää maksutoimeksiannon toteuttaminen tarpeellisten lisäohjeiden ja tietojen saamiseksi.

7. Maksutoimeksiannon peruuttaminen tai muuttaminen
Jos maksaja on kuluttaja, maksajalla on oikeus peruuttaa toimeksianto taikka muuttaa eräpäivää tai maksun määrää ilmoittamalla siitä pankille sovitulla tavalla viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä. Peruutus on tehtävä viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä pankin tai palvelun aukioloaikana pankin ilmoittamaan ajankohtaan mennessä.
Jos maksaja ei ole kuluttaja, maksajalla on oikeus peruuttaa toimeksianto taikka muuttaa eräpäivää tai maksun määrää ilmoittamalla siitä pankille viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä, elleivät maksaja ja pankki ole tästä toisin sopineet. Peruutus tai muutos on tehtävä viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä pankin tai palvelun aukioloaikana pankin ilmoittamaan ajankohtaan mennessä, jollei toisin ole sovittu.
Maksajalla ei kuitenkaan ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa pankille antamaansa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun pankki on aloittanut toimeksiannon toteuttamisen, veloittanut maksajan tiliä tai antanut maksun suorittamisesta kuitin tai ilmoittanut maksunsaajan pankille varojen siirrosta.

8. Maksutoimeksiannon toteuttamisen aikataulu
Maksajan pankki veloittaa maksun maksajan tililtä toimeksiannossa ilmoitettuna eräpäivänä.
Mikäli toimeksiantoa ei ole voitu varojen puuttumisen vuoksi veloittaa ilmoitettuna eräpäivänä, maksajan pankki voi veloittaa maksun maksajan tililtä 2 pankkipäivän kuluessa toimeksiannossa ilmoitetun eräpäivän jälkeen. Tällöin toimeksiannon aloituspäivä on käyttäjän ilmoittaman eräpäivän sijasta pankkipäivä, jolloin tilillä on riittävät varat maksun veloittamiseksi, mutta kuitenkin viimeistään toinen pankkipäivä erä-päivästä. Maksaja vastaa viivästyksestä mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista.
Varat maksetaan maksajan maksutoimeksiannossa ilmoittamalle tilille viimeistään aloituspäivää seuraavana pankkipäivänä.
Jos maksu ylittää valtion rajan, varat maksetaan maksunsaajan pankin tilille viimeistään toimeksiannon toteuttamisen aloituspäivää seuraavana pankkipäivänä.
Jos toimeksianto on annettu paperilla, yllämainitut toteuttamisajat voivat pidentyä enintään yhdellä pankkipäivällä.
Maksunsaajan pankki maksaa varat maksajan toimeksiannossa ilmoittamalle tilille välittömästi sen jälkeen, kun varat on maksettu maksunsaajan pankin tilille ja maksunsaajan pankki on saanut edellä 3 kohdassa tarkoitetut tarvittavat tiedot rahamäärän maksamiseksi maksunsaajan tilille tai varojen asettamiseksi maksunsaajan saataville.

9. Käteistä rahaa koskevat palvelut

9.1. Käteisen rahan kuljetuspalvelu
Pankki voi ottaa vastaan toimeksiannon käteisen rahan kuljettamisesta laskettavaksi ja hyvitettäväksi. Varat hyvitetään varat vastaanottaneessa pankissa olevalle tilille erikseen sovitussa ajassa sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu ja varojen määrä on laskettu.

9.2. Käteispano omalle tilille
Pankki voi ottaa vastaan käteistä rahaa hyvitettäväksi samassa pankissa olevalle maksupalvelun käyttäjän omalle tilille.
Jos tilinomistaja on kuluttaja, tilinomistajan pankki hyvittää varat tilille heti sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu ja varat on laskettu.
Jos tilinomistaja ei ole kuluttaja, tilinomistajan pankki hyvittää varat tilille viimeistään seuraavana pankkipäivänä sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu ja varat on laskettu.

9.3. Käteismaksut
Pankki voi ottaa vastaan rahanvälitystä koskevan toimeksiannon. Maksu-toimeksiannon toteuttaminen aloitetaan sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu ja varojen määrä on laskettu.
Pankki voi edellyttää, että käteinen talletetaan ensin maksutoimeksi-annon antajan kyseisessä pankissa olevalle tilille, minkä jälkeen pankki toteuttaa tilisiirron tai maksuosoituksen.

9.4 Käteistalletus talletusautomaattiin
Maksajan pankki ottaa vastaan käteisen rahan talletuksia hyväksy-missään talletusautomaateissa. Maksaja voi antaa talletusta koskevan maksutoimeksiannon talletusautomaatille laittamalla automaattiin maksajan pankin liikkeeseen laskeman ja voimassa olevan debit -ominaisuuden sisältävän maksukortin sekä talletettavat kolikot ja setelit.
Talletusautomaatilla voi tallettaa Euroopan keskuspankin euroalueelle liikkeeseen laskemia euroseteleitä ja euroalueen valtion liikkeeseen laskemia eurokolikoita (käteisvarat). Talletusautomaatin vastaanotettua talletettavat käteisvarat, automaatti laskee kolikoiden ja seteleiden kappalemäärät sekä talletettavan rahamäärän. Talletusautomaatin antama tosite on näyttö talletettavasta rahamäärästä. Maksajan laitettua debit kortin ja käteisvarat talletusautomaattiin maksaja ei voi enää peruuttaa antamaansa maksutoimeksiantoa.
Mikäli talletusautomaatti ei tunnista talletettavia käteisvaroja tai ne ovat vahingoittuneet, automaatti palauttaa tunnistamattomat kappaleet automaatin lokerikkoon.
Mikäli maksajan pankilla on syytä epäillä talletettavien käteisvarojen aitoutta, maksajan pankki tutkii erikseen ko. kolikoiden ja seteleiden aitouden ja tarvittaessa toimittaa ne edelleen viranomaisen tutkittavaksi. Maksajan pankki hyvittää omasta tai viranomaisen toimesta aidoksi todettuja kolikoita ja seteleitä koskevan talletuksen määrän maksajan debit korttiin liitetylle tilille käteisvarojen aitouden tarkista-misen jälkeen. Väärennettyjä kolikoita, seteleitä tai niiden arvoa maksajan pankki ei palauta tai hyvitä maksajalle.
Maksajan pankki voi estää talletusautomaatin käytön talletuksiin kokonaan tai määrittää maksajakohtaisen talletusrajan ja ilmoittaa maksajan kulloinkin käytettävissä olevasta talletusmäärästä talletusautomaatin näytöllä tai kuitilla. Mikäli maksaja ylittää henkilökohtaisen talletusrajansa, maksajan pankilla on oikeus estää maksajan talletusautomaattien käyttö, kunnes maksaja on esittänyt maksajan pankille tämän hyväksymän varojen alkuperäselvityksen.
Talletusta koskeva maksutapahtuma toteutetaan maksajan maksukortin debit -ominaisuudella ja maksukorttiin liitetyn pankkitilin tietojen perusteella ja hyvitetään tilisiirtona maksajan debit korttiin liitetylle maksajan pankissa olevalle pankkitilille. Maksajan pankki antaa tiedon maksutapahtumasta talletusautomaatin näytöllä tai talletusautomaatista tulostuvalla kuitilla.

10. Maksukuoret
Maksaja voi jättää palveluntarjoajansa käsiteltäväksi tilisiirtoja koskevia toimeksiantoja maksukuoressa, jos pankki tarjoaa kyseistä palvelua. Maksaja voi jättää maksukuoren oman pankin vastaanottopisteeseen tai postin kuljetettavaksi.
Toimeksianto katsotaan vastaanotetuksi käsittelyä varten viimeistään viidentenä (5) pankkipäivänä sen jälkeen, kun maksaja on jättänyt maksukuoren oman pankkinsa vastaanottopisteeseen.
Postin kuljetettavaksi jätetty toimeksianto katsotaan vastaanotetuksi viimeistään viidentenä (5) pankkipäivänä sen jälkeen, kun posti on toimittanut maksukuoren pankin vastaanottopisteeseen. Jos maksutoimeksiantoa ei pystytä veloittamaan maksajan ilmoittamana eräpäivänä varojen puuttumisen, maksajan pankki voi veloittaa maksun maksajan tililtä kahden (2) pankkipäivän kuluessa maksutoimeksiannossa ilmoitetun eräpäivän jälkeen. Maksutoimeksiannon aloituspäivä on käyttäjän ilmoittaman eräpäivän sijasta pankkipäivä, jolloin tilillä on riittävät varat maksun veloittamiseksi, mutta kuitenkin viimeistään toinen pankkipäivä eräpäivästä. Viivästyksestä mahdollisesti aiheutuvat seuraamukset ovat maksajan vastuulla.

11. Maksunsaajan pankille ja maksunsaajalle annettavat tiedot
Maksajan pankilla on oikeus välittää maksunsaajan pankille näiden ehtojen 3 kohdassa luetellut tiedot. Maksun mukana välitetään myös muut maksujenvälitykseen tarvittavat tiedot. Tilisiirroissa maksajan nimitietona välitetään tilinomistajan nimi.
Maksunsaajan pankki antaa maksunsaajalle maksutapahtumaa koskevat tiedot erikseen sovitulla tavalla. Maksunsaajan pankki voi olla velvollinen ilmoittamaan maksunsaajalle maksajan nimen. Pankki ei ole kuitenkaan velvollinen ilmoittamaan maksunsaajalle maksajan tunnistamiseksi annettua henkilöasiakkaan yksilöintitietoa, kuten henkilötunnusta.

12. Palveluntarjoajan vastuu maksun toteuttamisesta ja vastuun rajoitukset
Maksajan pankin vastuu maksun toteuttamisesta päättyy, kun maksua koskevat tiedot on toimitettu maksunsaajan pankille ja maksua koskevat varat siirretty maksunsaajan pankin tilille. Jos maksutapahtuman varoja ei ole maksettu maksunsaajan pankin tilille näiden ehtojen 8 kohdan mukaisessa ajassa, maksajan pankki on velvollinen korvaamaan maksajalle maksutapahtumasta perityt kulut ja koron, jonka maksaja on joutunut suorittamaan tai joka häneltä on jäänyt saamatta pankin viivästyksen tai virheen vuoksi. Jos maksaja on muu kuin kuluttaja, maksajan pankki on velvollinen korvaamaan maksajan suorittamasta korosta enintään korkolain 4 § 1 momentin mukaisen viivästyskoron.
Maksupalvelun käyttäjän on ilmoitettava pankilleen toteuttamatta jääneestä, virheellisesti tai myöhässä toteutetusta tai oikeudettomasta maksutapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan. Maksupalvelun käyttäjän on joka tapauksessa tehtävä ilmoitus viimeistään 13 kuukauden kuluessa maksutapahtuman toteuttamisesta, rahamäärän veloittamisesta tililtään tai rahamäärän hyvittämisestä tililleen. Määräaika ei ala kulua, mikäli käyttäjän pankki ei ole antanut käyttäjälle tietoja maksutapahtumasta sovitulla tavalla.
Mikäli maksupalvelun käyttäjä ei ole kuluttaja, ilmoitus on aina tehtävä kuukauden kuluessa.
Jos maksutapahtuma on toteutettu maksajan ilmoituksen mukaan maksuvälineellä oikeudettomasti ilman maksajan syytä ja jos pankki palauttaa rahamäärän maksajan tilille, mutta asian selvittämisen jälkeen pankki osoittaa, että maksaja on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, pankilla on oikeus kirjata palautettu rahamäärä tilille pankin saatavaksi, joka erääntyy maksettavaksi heti.
Jos maksutapahtuma on jäänyt kokonaan toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti tai myöhässä tai oikeudettomasti pankista johtuvasta syystä, maksajan pankin on palautettava maksajan tililtä veloitettu maksun rahamäärä ilman aiheetonta viivytystä. Jos maksutapahtuman varoja ei ole maksettu maksunsaajan pankin tilille näiden ehtojen 8 kohdan mukaisessa ajassa, maksajan pankki on velvollinen korvaamaan maksajalle ensisijaisesti koron ja kulut, jotka maksaja on joutunut suorittamaan viivästyksen tai virheen vuoksi.
Maksajan pankilla ei ole palautusvelvollisuutta, jos se voi osoittaa, että maksunsaajan pankki on vastaanottanut maksutapahtuman rahamäärän näiden ehtojen 8 kohdan mukaisessa määräajassa. Tällöin maksunsaajan pankin on välittömästi maksettava maksutapahtuman rahamäärä maksunsaajan maksutilille tai asetettava se hänen käytettäväkseen.
Jos maksunsaajan pankki ei ole maksanut varoja maksunsaajan tilille näiden ehtojen 8 kohdan mukaisessa ajassa, maksunsaajan pankin on korvattava maksunsaajalta maksutapahtumasta perityt kulut ja korko, jonka maksunsaaja on joutunut suorittamaan tai joka häneltä on jäänyt saamatta maksunsaajan pankin viivästyksen tai virheen vuoksi. Jos maksunsaaja on muu kuin kuluttaja, maksunsaajan pankki on velvollinen korvaamaan maksunsaajan suorittamasta korosta enintään korkolain 4 § 1 momentin mukaisen viivästyskoron.
Maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta saada varojen tai palvelumaksujen palautusta taikka korkoa, jos maksu on jäänyt toteuttamatta tai toteutettu virheellisesti hänestä johtuvasta syystä. Maksupalvelun käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta saada maksun viivästymisestä korvausta, jos maksu on viivästynyt hänestä johtuvasta syystä.
Maksajan pankki ei vastaa maksun toteuttamisesta, jos maksu on jäänyt toteuttamatta sen takia, että maksaja on antanut pankille virheellisiä tai puutteellisia tietoja tai jos maksajan nimenomaisesti valitsema välittäjä-pankki on jättänyt maksun toteuttamatta.
Maksajan pankki ei vastaa maksunsaajan pankin toiminnasta tai sen maksukyvystä. Maksajan pankki ei vastaa myöskään maksunsaajan pankin tai maksajan valitsemien välittäjäpankkien toiminnasta tai niiden maksukyvystä.

13. Maksutapahtuman jäljittäminen
Jos maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, pankki ryhtyy maksupalvelun käyttäjän pyynnöstä jäljittämään maksutapahtumaa ja ilmoittaa tuloksista käyttäjälle. 
Jos maksupalvelun käyttäjä on antanut edellä kohdassa 3 tarkoitetut maksunsaajan palveluntarjoajan, yksilöivän tunnistetiedon tai tilinumeron virheellisenä, pankilla ei ole velvollisuutta ryhtyä jäljittämään maksu-tapahtumaa. Maksajan pankin on pyrittävä kuitenkin kohtuullisin toimen-pitein saamaan maksutapahtuman varat takaisin.

14. Maksajan puolesta toimivat tahot
Maksutoimeksianto voidaan antaa pankille maksutoimeksiantopalvelun palveluntarjoajan tai muun maksajan valtuuttaman tahon kautta pankin hyväksymällä tavalla.
Pankki toteuttaa näiden ehtojen mukaisesti maksajan puolesta toimivien kolmansien tahojen kautta saamansa maksutoimeksiannot. Maksutoimeksiantopalvelun kautta pankin vastaanottamia maksutoimeksiantoja ei voi peruuttaa.
Pankilla on oikeus toimittaa kaikki maksutapahtuman käynnistämistä ja saatavillaan olevat toteuttamista koskevat tiedot osapuolelle, jonka kautta maksutoimeksianto on vastaanotettu. Pankin antamat tunnisteet toimivat maksun tunnistamista koskevana viitetietona.
Mikäli pankki epäilee perustellusti kolmanteen tahoon liittyvää petollista tai oikeudetonta maksutilin käyttöä, pankilla on oikeus hylätä toimitetut maksutoimeksiannot.
Maksajan väittäessä, että kolmannen tahon kautta käynnistetty maksutoimeksianto on toteutettu oikeudettomasti, myöhässä tai virheellisesti tai on jäänyt toteuttamatta, maksaja on velvollinen toimittamaan pankille selvityksen viipymättä kolmannen tahon suorituksesta ja siitä, miten pankki on vastaanottanut maksutoimeksiannon.
Pankki ei vastaa maksutoimeksiantopalvelun palveluntarjoajan tai muun asiakkaan valtuuttaman tahon toimista tai laiminlyönneistä, ellei pakottavasta laista muuta johdu.

15. Pankin virheeseen perustuva korjaus
Pankilla on oikeus korjata pankin virheeseen perustuva maksujen välityksessä tapahtunut kirjoitus-, lasku- tai muu sellainen tekninen virhekirjaus, vaikka maksu olisi jo kirjattu maksunsaajan tilille. Korjaus pyritään tekemään mahdollisimman pian virheen havaitsemisen jälkeen, mutta aina kuitenkin kohtuullisessa ajassa virheen tapahtumisesta. Pankki ilmoittaa virheestä ja sen korjauksesta tilinomistajalle viipymättä. Virheen korjaaminen ei saa ilman tilinomistajan suostumusta aiheuttaa tilinomistajan tilin ylittymistä.

16. Vahingonkorvausvastuu ja vastuun rajoitukset
Maksupalvelun käyttäjän pankki on velvollinen korvaamaan käyttäjälle näiden ehtojen 12 kohdassa tarkoitettujen korkojen ja kulujen lisäksi ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut käyttäjän pankin maksupalvelulain tai näiden ehtojen vastaisesta menettelystä maksua välitettäessä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat käyttäjälle virheen tai laiminlyönnin selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät selvittelykustan-nukset. Maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta saada pankiltaan korvausta välittömästä vahingosta, jollei käyttäjä ilmoita virheestä pankilleen kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.
Maksajan pankki, välittäjäpankki tai maksunsaajan pankki ei vastaa maksujenvälityksessä tapahtuneen virheen tai laiminlyönnin vuoksi maksupalvelun käyttäjälle tai kolmannelle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista.
Maksupalvelun käyttäjän on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos maksupalvelun käyttäjä laiminlyö tämän, hän vastaa itse vahingosta tältä osin. Maksupalvelulain tai näiden ehtojen vastaisen menettelyn perusteella pankin suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, maksupalvelun käyttäjän mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, maksupalvelusta suoritettava vastike, pankin mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.
Maksupalvelun käyttäjä vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että pankki ei maksutoimeksiannon toteuttamiseen tarvittavien varojen puuttumisen, tilisopimuksen päättymisen tai tilinkäytön estämisen vuoksi pysty välittämään maksua sekä vahingoista, jotka maksupalvelun käyttäjä on aiheuttanut lain tai sopimuksen vastaisella toiminnallaan.

17. Maksujenvälityksen päättyminen
Pankin velvollisuus välittää maksuja päättyy, kun tili- tai muun palvelu-sopimuksen voimassaolo päättyy. Kun sopimus irtisanotaan tai puretaan, maksupalvelun käyttäjällä on velvollisuus ennen sopimuksen päättymistä peruuttaa maksutoimeksiannot, joiden ilmoitettu eräpäivä on sopimuksen päättymisen jälkeen. Näiden maksujen toteuttamatta jättämisestä pankilla ei ole velvollisuutta tehdä kohdan 6 mukaista ilmoitusta. Jos maksupalvelun käyttäjä rikkoo olennaisesti näitä ehtoja tai käyttää näissä ehdoissa tarkoitettuja palveluja niiden käyttötarkoituksen tai lain tai hyvän tavan vastaisesti, pankilla on oikeus välittömästi lopettaa maksujenvälitys.

18. Palvelumaksut ja palkkiot
Maksu välitetään täysimääräisenä maksunsaajalle. Maksunsaaja ja maksunsaajan pankki voivat sopia, että maksun rahamäärästä vähennetään maksunsaajan pankin palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ja palkkiot. Maksaja ja maksunsaaja vastaavat kumpikin oman pankkinsa maksutapahtuman toteuttamisesta perimistä palvelumaksuista ja palkkioista.
Maksupalvelun käyttäjä on velvollinen maksamaan pankille maksutoimeksiannosta palveluhinnastossa ilmoitetut tai erikseen sovitut palvelumaksut ja palkkiot. Pankilla on oikeus periä ja veloittaa palvelumaksut ja palkkiot maksupalvelun käyttäjän tililtä.
Pankilla on oikeus periä maksutapahtuman jäljittämisestä ja varojen takaisin hankkimisesta palveluhinnastonsa mukaiset palvelumaksut ja palkkiot, jos maksupalvelun käyttäjä on antanut virheellisen tilinumeron tai muun vastaavan virheellisen tiedon.
Pankilla on oikeus periä palveluhinnastonsa mukaiset palvelumaksut ja palkkiot maksutapahtuman aiheettomasta selvittelystä, jos maksutapahtuma osoittautuu täysin oikein toteutetuksi.
Mikäli pankki ja maksupalvelun käyttäjä ovat sopineet, että maksutoimeksianto voidaan peruuttaa myöhemmin kuin näiden ehtojen 7 kohdassa tarkoitetussa ajassa, pankilla on oikeus periä maksutoimeksiannon peruuttamisesta palveluhinnastonsa mukaiset palvelumaksut ja palkkiot. Pankilla on oikeus periä palveluhinnastonsa mukaiset palvelumaksut ja palkkiot maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämistä koskevasta ilmoituksesta.
Mikäli maksun välittämisestä aiheutuu muita kustannuksia, maksajan pankilla on oikeus saada niistä korvaus maksajalta jälkikäteen.

19. Palveluhinnaston ja maksujenvälityksen ehtojen muuttaminen
Pankilla on oikeus muuttaa palveluhinnastoaan ja näitä ehtoja.
Näiden ehtojen ja palveluhinnaston muutos koskee myös niitä toimeksiantoja, jotka on annettu pankille ennen muutoksen voimaantuloa, mutta toteutetaan muutoksen voimaantulon jälkeen.

19.1. Maksupalvelun käyttäjä on kuluttaja
Maksupalvelun käyttäjän pankki ilmoittaa käyttäjälle sähköisesti sähköisessä asiointikanavassa, kuten verkkopankissa tai kirjallisesti palveluhinnaston tai näiden ehtojen muutoksesta. Muutos tulee voimaan pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.
Maksujen välitys jatkuu muutettujen ehtojen mukaisesti, jollei maksupalvelun käyttäjä ennen muutosten ilmoitettua voimaantulopäivää ilmoita erikseen sovitulla tavalla sähköisesti tai kirjallisesti pankille vastustavansa muutosta. Maksupalvelun käyttäjällä on oikeus muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään saakka irtisanoa tämä sopimus päättymään heti tai myöhemmästä ehdotettua voimaantulopäivää edeltävästä ajankohdasta lukien. Sopimuksen päättyessä pankilla on oikeus välittömästi lopettaa maksujen välittäminen.

19.2. Maksupalvelun käyttäjä ei ole kuluttaja
Maksupalvelun käyttäjän pankki ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti sähköisessä asiointikanavassa, kuten verkkopankissa sellaisen sopimusehtojen muutoksen, joka olennaisesti lisää käyttäjän velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan ja joka ei johdu lain muutoksesta, viranomaisen määräyksestä taikka pankkien maksujen-välitysjärjestelmän muutoksista. Pankki ilmoittaa muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen ehdotettua voimaantulopäivää.
Muun ehtojen muutoksen käyttäjän pankki ilmoittaa julkaisemalla sen pankin toimipaikassa tai pankin verkkosivuilla. Palvelumaksun tai palkkion muutoksesta pankki kuitenkin ilmoittaa julkaisemalla sen palveluhinnastossaan. Tällaiset muutokset tulevat voimaan pankin ilmoittamana ajankohtana.

20.Pankin ja maksupalvelun käyttäjän väliset ilmoitukset ja asiointi-kielet ja tietosuojatiedote 
Maksupalvelun käyttäjän pankki lähettää näitä ehtoja koskevat ilmoituk-set sähköisesti sähköisessä asiointikanavassa, kuten verkkopankissa tai kirjallisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu pankille tai Väestörekisterikeskukselle. Maksupalvelun käyttäjän katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisen jälkeen. Maksupalvelun turvallisuutta koskevat ilmoitukset pankki antaa verkkosivuillaan tai muussa pankin tarjoamassa sähköisessä kanavassa, esimerkiksi verkkopankissa.
Tiliasiakkailleen pankki voi antaa tiedon toteutetusta maksutapahtu-masta tilisopimuksessa tai vastaavassa palvelusopimuksessa sovitulla tavalla.
Maksupalvelun käyttäjä lähettää pankille näitä ehtoja koskevat ilmoitukset kirjallisesti tai muulla erikseen sovitulla tavalla. Pankin katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisen jälkeen.
Mikäli maksupalvelun käyttäjä on tehnyt pankille asiakasvalituksen, pankki toimittaa siihen vastauksen sähköisesti tai postitse.
Käyttäjä voi käyttää asioidessaan suomen kieltä. Jos maksupalvelun käyttäjä haluaa käyttää muuta kuin suomen kieltä, hän vastaa tarvitsemansa tulkkauspalvelun hankkimisesta ja tulkkauspalvelusta aiheutuvista kustannuksista.
Pankki käsittelee rekisterinpitäjänä asiakkaidensa henkilötietoja tietosuoja- ja luottolaitoslainsäädännön mukaisesti pankin palvelujen ja toiminnan hoitamista varten ja täyttääkseen lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteensa. Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä pankissa annetaan Oma Säästöpankki Oyj:n tietosuojaselosteessa, joka on saatavissa pankin verkkosivuilta sekä pankin konttoreista. Tietosuojaseloste sisältää tietoa tallennettavista tiedoista, henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietoihin liittyvistä asiakkaan oikeuksista. Maksupalvelun käyttäjän, joka ei ole kuluttaja, on toimitettava Oma Säästöpankki Oyj:n tietosuojaseloste henkilöille, joiden henkilötietoja se luovuttaa pankille.
Maksupalvelua käyttämällä maksupalvelun käyttäjä antaa pankille nimenomaisen suostumuksen käsitellä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen maksupalvelun tarjoamiseksi.

21. Ylivoimainen este
Sopimuksen osapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Pankki ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä pankin velvollisuuksia.
Pankki ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu lakosta, sulusta, saarrosta, boikotista tai muusta vastaavasta olosuhteesta, vaikka se ei koskisi pankkia suoraan tai vaikka pankki ei itse olisi siinä osallisena.
Sopimuksen osapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle osapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Pankki voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi verkkosivuillaan tai valtakunnallisissa päivälehdissä. Pankilla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen ylivoimaisen esteen voimassaoloajaksi.

22. Sopimuksen siirtäminen
Maksupalvelun käyttäjän ja pankin väliseen sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat liiketoiminnan vastaanottajaan nähden voimassa, mikäli pankki sulautuu taikka jakautuu tai luovuttaa liike-toimintansa kokonaan tai osittain.

23. Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuoja-keinot
Maksun toteuttamiseen tai näihin ehtoihin liittyvissä kysymyksissä maksupalvelun käyttäjän tulee ottaa yhteyttä aina ensisijaisesti omaan pankkiinsa. Jos kyseessä on asiakasvalitus, pankki vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti 15 pankkipäivän kuluessa yhteydenotosta joko kirjallisesti tai sopimuksen mukaan muulla pysyvällä tavalla.
Kuluttaja ja pienyritys voivat saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan käsiteltäväksi ja kuluttaja kuluttajariitalauta-kunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

24. Valvontaviranomaiset
Pankin toimintaa valvovat Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi) ja kuluttaja-asioissa myös kuluttaja-asiamies (www.kkv.fi).

25. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

25.1. Maksupalvelun käyttäjä on kuluttaja
Näistä ehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan taikka sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä maksupalvelun käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.

25.2. Maksupalvelun käyttäjä on muu kuin kuluttaja
Näistä yleisistä ehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään pankin kotipaikan käräjäoikeudessa tai muussa Suomessa sijaitsevassa lain mukaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

25.3. Sovellettava laki
Näihin ehtoihin ja ehdoissa tarkoitettuihin maksutoimeksiantoihin sovelletaan Suomen lakia.