Oma Säästöpankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmät

Oma Säästöpankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmät täyttävät luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 1 §:ssä mainitut yleiset vaatimukset. Pankin hallitus on hyväksynyt noudatettavan riskistrategian ja muut strategiset tavoitteet sekä huolehtii siitä, että niiden noudattamista valvotaan.

Hallituksen kokoonpano ja työskentely

Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen kokoonpano ja hallituksen työskentely täyttävät luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 2 §:n vaatimukset. Pankin hallituksen jäseniä ovat: Jarmo Salmi (puheenjohtaja), Jyrki Mäkynen (varapuheenjohtaja), Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Heli Korpinen ja Jaana Sandström. Hallitus ei ole keskuudestaan valinnut valiokuntia.

Johdon luotettavuus- ja pätevyysvaatimukset

Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimivaan johtoon kuuluvat täyttävät luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 4 §:n johdon luotettavuus- ja pätevyysvaatimukset.

Johdon ajankäyttö

Oma Säästöpankki Oyj noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 §:n pankin johdon ajankäytölle asettamia vaatimuksia. Pankin toimitusjohtaja on Pasi Sydänlammi. Toimitusjohtajan apuna ovat johtoryhmät, johon kuuluvat hänen lisäkseen Pasi Turtio, Helena Juutilainen, Sarianna Liiri, Kimmo Tapionsalo ja Minna Sillanpää. Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat lisäksi Harri Karjalainen, Jussi Pohto, Markus Souru, Antti Varila ja Matti Uutela.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Pankilla on luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 6 §:ssä edellytetyt menettelytavat, joita noudattamalla pankin palveluksessa olevat voivat ilmoittaa pankin sisällä riippumattoman kanavan kautta finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta. Hallitus valvoo ja arvioi näiden menettelytapojen tehokkuutta.

Palkitseminen

Oma Säästöpankki Oyj noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 luvun 3 §:n palkitsemisjärjestelmiä koskevia yleisiä vaatimuksia. Pankin hallitus on hyväksynyt pankissa sovellettavien palkitsemisjärjestelmien yleiset periaatteet sekä valvoo ja arvioi niiden toimivuutta ja noudattamista.

Riskienhallinta

Oma Säästöpankki Oyj:n riskinotto ja riskienhallintajärjestelmät täyttävät luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 luvun vaatimukset. Pankilla on pankin liiketoiminnoista riippumaton riskien valvontatoiminto, compliance-toiminto ja sisäinen tarkastus. Riskien valvontatoiminnon johtaja on päätoiminen.