Kapitalisaatiosopimuksella hallitset yrityksesi sijoitusomaisuutta tehokkaasti

Monipuoliset sijoituskohteet
• Sijoitusrahastot
• Varainhoitajan Parhaat –salkut 

Suursijoittajan edut
• rahastosijoitukset ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota
• Varainhoitajan parhaat-rahastosalkut 

Verotukselliset edut
• sijoituskohteiden osto ja myynti ilman välitöntä myyntivoittoveroa
• luetaan yleensä yrityksen nettovarallisuuteen
• mahdollinen tappio vähennyskelpoinen

Määrittele tuottotavoitteet, sijoitusaikaa ja riskinottokykyä

Kapitalisaatiosopimus sopii pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Määrittele sijoitukselle tuottotavoite ja yrityksesi riskinottohalukkuus, jonka pohjalta on helppo löytää sopivia sijoituskohteita. Sopimus on määräaikainen ja sijoitusaika on vähintään 5 vuotta ja voi enimmillään olla 20 vuotta. Ensimmäisen vuoden vakuutusmaksun tulee olla vähintään 10 000 euroa ja ensimmäinen on maksettava kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Vakuutus tulee voimaan yrityksen allekirjoitettua tarjouksen ja maksettua ensimmäisen vakuutusmaksun. Vakuutusmaksut sijoitetaan yrityksen valitsemiin sijoituskohteisiin, joiden perusteella vakuutussäästön arvo määräytyy. Vakuutuksenottajana yritys ei suoraan omista sijoituskohteita vaan sopimuksen, jonka arvo määräytyy kohteiden arvonkehityksen perusteella.

Monipuoliset sijoituskohteet

Kapitalisaatiosopimuksella voit sijoittaa monipuolisiin sijoituskohteisiin. Valittavana on eri omaisuusluokkiin kuuluvia sijoituskohteita. Voit vaihtaa sijoituskohteita joustavasti tavoitteesi ja sijoitusmarkkinatilanteen mukaan. Vuosittain kuusi (6) ensimmäistä vakuutusmaksujen sijoitussuunnitelman muutosta tai jo kertyneen vakuutussäästön uudelleensijoitustoimeksiantoa ovat maksuttomia. Sijoituskohteille muodostunutta arvonnousua ei veroteta kohteita vaihdettaessa. Verotus toteutuu vasta, kun vakuutussäästöt nostetaan kokonaisuudessaan. Kapitalisaatiosopimuksen verotuksesta on kerrottu lisää erillisessä kappaleessa.

Sijoituskohteemme

Runsaasta valikoimastamme löytyy vaihtoehtoja kaikkiin tuotto-oletuksiin, kaikkiin riskitasoihin ja eri markkinatilanteisiin. Vakuutussäästöjä ja maksuja voi vapaasti jakaa eri sijoituskohteisiin, kuitenkin kerralla enintään kymmeneen kohteeseen. Esittelystä selviää tuotto- ja riskitason lisäksi kunkin ryhmän sijoituspolitiikka ja suositeltava säästöaika. Sp-Henkivakuutuksen sivulta (www.sphenki.fi) löytyy lisäksi katsaus sijoituskohteen kehityksestä ja sijoitustoiminnasta. Tutustuessasi sijoituskohteisiin kannattaa kuitenkin muistaa, että sijoituskohteen aikaisempi arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Varainhoitajan parhaat – Korkopainoinen

Asiakas, joka ei itse halua aktiivisesti seurata sijoitusmarkkinoita, voi valita rahastovarainhoidon avulla aktiivisesti hoidetun rahastosalkun, joka sijoittaa varansa korkorahastoihin säännöissä määriteltyjen rajojen puitteissa. Varainhoitajan Parhaat-Korkopainoisen tuotto-olettamana on 4-6 %. Tuotto-olettama perustuu salkunhoitajan tuottonäkemykseen ja vastaavan tyyppisten sijoitusten pitkäaikaiseen keskimääräiseen kehitykseen. Avaintietoesite kertoo tarkemmin mm. sijoituspolitiikasta. Varainhoitajan Parhaat-Korkopainoinen sopii maltilliselle säästäjälle. Varainhoitajan Parhaat-Korkopainoisen tuotto voi vaihdella markkinatilanteiden mukaan ja voi olla negatiivinen poikkeuksellisen vaikeissa markkinaolosuhteissa. Rahastovarainhoito sisältää pääoman alentumisen ja menettämisen riskin.

Korkorahastot

Korkorahastot sopivat varovaiselle sijoittajalle. Kapitalisaatiosopimuksessa on käytettävissä sekä lyhyen että pitkän koron rahastoja. Niiden tuotto-olettamat ovat 3–6 % rahastosta riippuen. Olettamat perustuvat vastaavien sijoitusten pitkäaikaiseen keskimääräiseen kehitykseen ja rahastokohtaiseen sijoitusstrategiaan. Avaintietoesitteestä selviävät mm. kyseisen rahaston sijoituspolitiikka, tuottokehitys, riskitasot sekä suurimmat omistukset. Korkorahastosijoituksiin sisältyy pääoman menettämisen riski.

Varainhoitajan parhaat – Tasapainoinen

Asiakas, joka ei itse halua aktiivisesti seurata sijoitusmarkkinoita, voi valita rahastovarainhoidon avulla aktiivisesti hoidetun rahastosalkun, joka sijoittaa varansa korko- ja osakerahastoihin säännöissä määriteltyjen rajojen puitteissa. Tasapainoisen vaihtoehdon osalta perusjakauma on 60 % korkoja 40 % osakerahastoihin. Varainhoitajan Parhaat Tasapainoisen tuotto-olettama on 5–7 %. Tuotto-olettama perustuu salkunhoitajan tuottonäkemykseen ja vastaavan tyyppisten sijoitusten pitkäaikaiseen keskimääräiseen kehitykseen. Avaintietoesite kertoo tarkemmin mm. sijoituspolitiikasta. Varainhoitajan Parhaat Tasapainoinen sopii maltilliselle sijoittajalle. Varainhoitajan Parhaat Tasapainoisen tuotto voi vaihdella markkinatilanteiden mukaan ja voi olla negatiivinen poikkeuksellisen vaikeissa markkinaolosuhteissa. Rahastovarainhoito sisältää pääoman menettämisen riskin.

Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahasto sopii maltilliselle sijoittajalle. Yhdistelmärahasto sijoittaa varansa sekä osake- että korkomarkkinoille. Yksittäisen rahaston tuotto-oletus ja riskitaso on riippuvainen osakesijoitusten osuudesta rahastossa. Kyseisten yhdistelmärahastojen osakepaino on 15–60 % välillä. Tuotto-olettamat ovat 5–7 % osakepainosta riippuen. Olettamat perustuvat vastaavien sijoitusten pitkäaikaisten keskimääräiseen kehitykseen ja rahastokohtaiseen sijoitusstrategiaan. Avaintietoesitteestä selviää mm. kyseisen rahaston sijoituspolitiikka, tuottokehitys, riskitasot sekä suurimmat omistukset. Tuotto vaihtelee markkinatilanteen mukaan ja voi myös olla negatiivinen. Vaihtoehto sisältää pääoman alentumisen tai menettämisen riskin.

Varainhoitajan parhaat – Tuottohakuinen

Asiakas, joka ei halua aktiivisesti seurata sijoitusmarkkinoita, voi valita rahastovarainhoidon avulla aktiivisesti hoidetun rahastosalkun, joka sijoittaa varansa korko- ja osakerahastoihin säännöissä määriteltyjen rajojen puitteissa. Tuottohakuisessa vaihtoehdossa sijoituksen perusjakauma on 25 % korkorahastoihin ja 75 % osakerahastoihin. Varainhoitajan Parhaat Tuottohakuisen tuotto-olettamana on 7–9 %. Tuotto-olettama perustuu salkunhoitajan tuottonäkemykseen ja vastaavan tyyppisten sijoitusten pitkäaikaiseen keskimääräiseen kehitykseen. Palvelun tuottaa Sp-Henkivakuutuksen yhteistyökumppani Sp-Rahastoyhtiö Oy. Avaintietoesite kertoo tarkemmin mm. sijoituspolitiikasta. Varainhoitajan Parhaat Tuottohakuinen sopii tuottohakuiselle sijoittajalle. Varainhoitajan Parhaat Tuottohakuisen tuotto vaihtelee markkinatilanteen mukaan ja voi olla negatiivinen. Rahastovarainhoito sisältää pääoman alentumisen tai menettämisen riskin.

Osakerahastot

Osakerahasto sopii tuottohakuiselle sijoittajalle. Osakerahasto sijoittaa varansa eri osakemarkkinoille maantieteellisesti tai toimialoittain hajauttaen. Yksittäisen rahaston tuotto-oletus ja riskitaso on riippuvainen sijoituspolitiikasta ja kyseisistä markkinoista. Tuotto-olettamat ovat 6–10 % sijoituspolitiikasta riippuen. Olettamat perustuvat pitkäaikaiseen vastaavien sijoitusten keskimääräiseen kehitykseen ja rahastokohtaiseen sijoitusstrategiaan. Avaintietoesitteestä selviää mm. kyseisen rahaston sijoituspolitiikka, tuottokehitys, riskitasot, suurimmat omistukset. Osakerahastojen tuotto vaihtelee markkinatilanteen mukaan ja voi myös olla negatiivinen. Osakerahastosijoituksiin sisältyy pääoman alentumisen tai menettämisen riski.

Pääoman alentumisen tai menettämisen riski

On hyvä muistaa, että säästämisessä ja sijoittamisessa on aina riski. Vakuutusyhtiö, sijoitusrahasto, varainhoitaja tai asiamies tms. ei vastaa sijoitussidonnaisiin sijoituskohteisiin sijoitettujen maksujen tai vakuutussäästöjen tuotosta tai arvon säilymisestä. Vakuutussäästön tuotto tai arvo voi vaihdella eri aikoina. On mahdollista, että sijoitussidonnaisiin sijoituskohteisiin ohjatuille varoille ei ehkä kerrykään tuottoa ja että sijoitetut varat voivat vähentyä tai ne voi jopa kokonaan menettää. Vastuu sijoitustuloksesta on vakuutuksenottajalla.

Kapitalisaatiosopimuksen verotus

Kapitalisaatiosopimusta ei kohdella yrityksen kirjanpidossa tai verotuksessa vakuutuksena vaan yrityksen tekemänä sijoituksena, johon maksettuja maksuja ei voi vähentää verotuksessa. Osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa kapitalisaatiosopimukset lasketaan yrityksen nettovarallisuuteen samojen sääntöjen mukaan kuin muutkin yrityksen tekemät sijoitukset.

Henkilöyhtiöissä sijoitusten, kuten kapitalisaatiosopimuksen, kuuluminen elinkeinotoimintaan ratkeaa tapauskohtaisesti. Vain elinkeinotoimintaan kuuluvat varat otetaan huomioon henkilöyhtiön nettovarallisuuslaskelmassa.

Kapitalisaatiosopimuksen tuotto on yritykselle veronalaista tuloa. Tuotto voidaan kirjata rahoitustuottoihin. Kirjanpitolautakunnan mukaan suosituksena on, että sijoitussidonnaisten säästöjen tuoton osuus on varovaisuuden periaatteen takia suositeltavaa kirjata vasta, kun säästösumma maksetaan sopimuksen omistajalle sopimuksen päättyessä tai takaisinostettaessa ennen sopimusajan päättymistä.

Mikäli henkilöyhtiön omistama kapitalisaatiosopimus katsottaisiin sen elinkeinotoimintaan kuuluvaksi, sopimuksen tuottoa verotettaisiin kuten henkilöyhtiön muutakin elinkeinotoiminnan tuloa.

Yleishyödylliset säätiöt ja yhdistykset sekä kunnat ja seurakunnat ovat verovelvollisia vain saamastaan elinkeinotulosta ja kapitalisaatiosopimus ei yleensä kuulu niiden elinkeinotoimintaan, joten sen tuotto on tällöin kokonaisuudessaan verovapaata.

Mikäli kapitalisaatiosopimus on sopimuksen päättyessä tai kokonaan takaisinostettaessa tappiolla, EVL:n mukaan lopulliseksi todettu rahoitusomaisuuden arvonalentuminen on elinkeinotoiminnassa vähennyskelpoinen menetys.

Vakuutuksesta perittävät maksut

Vakuutusyhtiö perii vakuutussäästöstä ja vakuutuksen takaisinostosta laskuperusteessa, vakuutusehdoissa ja hinnastossa määritellyt maksut. Vakuutuksenottajan haluamista muutoksista ja erityispalveluista veloitetaan hinnaston mukaiset maksut. Perittävät maksut ilmenevät tarkemmin erillisestä hinnastosta. Sijoituskohteen kulut eivät ole osa vakuutussopimusta eikä vakuutusyhtiö vastaa niiden muuttumattomuudesta. Ne on ilmoitettu avaintietoesitteessä ja huomioitu tarjouslaskelmassa valvontaviranomaisen antamien määräysten ja ohjeiden mukaan.

Vakavaraisuuslauseke (SFCR)

Sp-Henkivakuutuksen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus (SFCR) on nähtävillä yhtiömme verkkosivuilla www.sphenki.fi.

Muutoksenhakuohje

Mikäli olet tyytymätön päätökseemme, on sinulla mahdollisuus saattaa asia uudelleenkäsiteltäväksi ottamalla yhteyttä yhtiömme korvauskäsittelijöihin, puh 010 572 1001.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty tuomioistuimessa.

Porkkalankatu 1, 00180 HELSINKI,
puh. (09) 685 0120.
www.fine.fi

Voit myös saattaa asian käsiteltäväksi Helsingin käräjäoikeudessa tai kotipaikkasi käräjäoikeudessa. Kanne korvausta koskevan päätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen.

Sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Sp-Henkivakuutus Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja soveltaa toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta. Yhtiön sopimuskieliä ovat suomi ja ruotsi. Oma Säästöpankki on merkitty Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin (www.finanssivalvonta.fi), jonne on myös merkitty vastaava hoitaja. Finanssivalvonta valvoo Sp-Henkivakuutus Oy:n ja sen asiamiesten toimintaa.

Finanssivalvonta
PL 103, 00101 Helsinki
Puh. 010 83 151
www.finanssivalvonta.fi

Sp-Henkivakuutuksen asiamiehet ja palkkiot

Kapitalisaatiosopimuksen myöntää Sp-Henkivakuutus Oy. Oma Säästöpankki toimii Sp-Henkivakuutus Oy:n asiamiehenä hoitaen asiakaspalvelua ja myyntiä tämän puolesta. Oma Säästöpankit saavat palkkioksi maksuun perustuvan palkkion ja sijoituskohteiden hallinnointipalkkioon perustuvan palkkionpalautuksen. Sp-Henkivakuutus Oy:stä omistaa yli 10 prosentin osuuden Säästöpankki Optia ja Oma Säästöpankki Oyj.

Sp-Henkivakuutus Oy
Sp-Henkivakuutus Oy on merkitty kaupparekisteriin.

Y-tunnus 2082534-1
Käyntiosoite ja kotipaikka Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
Puhelin 010 572 1001 (arkisin klo 9.00 – 16.30)
Faksi 010 572 1005
Sähköposti vakuutussaastaminen@saastopankki.fi
Internet www.sphenki.fi

Kapitalisaatiosopimuksen saat lähimmästä Oma Säästöpankista www.omasp.fi.

Henkilötietojen käsittely

Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja niitä koskevien säännösten, kuten henkilötietolain ja vakuutusyhtiölain säännösten mukaisesti ja huolehtii muutoinkin asiakkaidensa yksityisyydensuojasta henkilötietojen käsittelyssä. Vakuutusyhtiö hankkii tietoja asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä ja luottotietorekisteristä. Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaiden henkilötietoja hakemuksien käsittelyn, asiakaspalvelun toteuttamisen, vakuutusten hallinnoinnin sekä maksu- ja perintärutiinien hoitamisen tarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan käyttää myös vakuutusyhtiön asiakkaille postitse, puhelimitse tai sähköisesti suunnatun asiakasviestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen. Tietoja voidaan lisäksi käyttää yhdessä muista lähteistä saatujen tietojen kanssa asiakkaan ostomieltymysten kartoittamiseen sekä lähetettäessä tietoja ja tarjouksia uusista vakuutustuotteista. Asiakkaiden henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiön yhteistyökumppaneille ainoastaan em. tarkoituksiin. Yhteistyökumppaneita ovat yritykset EU-/ ETA-alueella ja yritykset Euroopan komission hyväksymissä maissa sekä yritykset EU-/ ETA-alueen ulkopuolella, mikäli komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käytetään toimeksiantosopimuksissa. Vakuutusyhtiö voi lisäksi luovuttaa yksilöityjä vahinkotietoja toiselle vakuutusyhtiölle tietosuojalautakunnan määrittelemin edellytyksin. Asiakas voi milloin tahansa ilmoittaa vakuutusyhtiölle, mikäli hän ei halua vastaanottaa markkinointia. Asiakkaalla on oikeus saada tietoa häntä koskevien henkilötietojen käyttämisestä. Asiakas voi milloin tahansa pyytää vakuutusyhtiötä korjaamaan vakuutukseensa liittyvät virheelliset tiedot. Sp-Henkivakuutus tallentaa asiakaspuhelut ja viestit varmistaakseen viestin sisällön.