Turvallinen, vaivaton ja kuluton OmaTuottoTalletus on kolmen vuoden määräaikainen talletus. Siinä yhdistyvät tilin turvallisuus ja osakkeiden tuottomahdollisuus.

Oma Säästöpankin OmaTuottoTalletus tuottaa viiden prosentin lisäkoron, jos kaikkien kolmen ennalta sovitun osakkeen kurssi on samalla tai korkeammalla tasolla kuin lähtöarvo. Tilin varat kuuluvat kulloinkin voimassaolevan  talletussuojan piiriin. Alkuun pääsee jo tuhannen euron talletuksella. OmaTuottoTalletuksen hyviä puolia ovat sen turvallisuus ja lisätuoton mahdollisuus, kun osakekorin kaikkien osakkeiden kurssit nousevat tai pysyvät samalla tasolla.

Myyntiaika: 18.1.-1.3.2021
Talletusaika: 2.3.2021-1.3.2024
Talletuksen eräpäivä: 1.3.2024
Osakekori: Nokian Renkaat (TYRES), Nokia (NOKIA) ja Elisa (ELISA)
Osakkeiden lähtöarvot: 8.3.2021
Osakkeiden päätösarvot: 16.2.2024
Vähimmäistalletus: 1 000 €
Kiinteä vuotuinen korko: 0 %
Mahdollinen lisäkorko: 4-5% korko talletusajalta, josk kaikkien kolmen osakkeen kurssi on samalla tai korkeammalla tasolla kuin lähtöarvo. Lisäkorko ei ole vuotuista korkoa. Lisäkorko-% vahvistetaan 3.3.2021.
Vuotuinen talletuskorko: 1,64 %, jos 5 % lisäkorko toteutuu. Jos lisäkorko ei toteudu, talletuksen vuotuinen korko on 0 %.

Mahdollinen lisäkoron maksaminen 1.3.2024
Mahdollisen lisäkoron maksaminen vahvistetaan 23.2.2024

Lisäkorko maksetaan tilin erääntyessä, mikäli jokaisen kolmen osakkeen loppuarvo on sama tai korkeampi kuin niiden lähtöarvot.

  • Lisäkorko 4–5 % maksetaan koko talletusajalta, joten lisäkorko ei ole vuotuista tuottoa.
  • Lisäkorko lasketaan koko talletuskaudelle siten, että talletuksen pääomamäärä kerrotaan vahvistetulla lisäkoron korkoprosentilla.

Talletusta ei pääsääntöisesti voi purkaa kesken talletusajan. Talletuksen purkaminen ennen eräpäivää on mahdollista ainoastaan tietyissä erityistilanteissa, kuten avioero, aviopuolison kuolema tai  vähintään vuoden kestänyt työttömyys. Mahdollisessa talletuksen purkamistilanteessa  asiakas maksaa pankille pankin hinnaston  mukaisen purkukulun 500 €. OmaTuottoTalletus-tilillä olevat varat kuuluvat kulloinkin voimassa olevan talletussuojan piiriin. Lisäkorko ei kuulu talletussuojan piiriin, jos sitä ei ole maksettu tilille. Osakkeiden arvo perustuu niiden markkinahintaan tai erityistilanteessa  laskenta-asiamiehen määrittämään arvoon. Osakkeiden arvoja ei osinkokorjata.

Osakekorin yhtiöiden esittely

Nokian Renkaat Oyj

Nokian Renkaat Oyj on perustettu vuonna 1988. Yhtiön juuret ulottuvat kuitenkin jo vuoteen 1898, jolloin perustettiin Suomen Gummitehdas Oy. Henkilöauton renkaita alettiin valmistamaan vuonna 1932 ja maailman ensimmäinen  talvirengas valmistui vuonna 1934.
Nokian Renkaat Oyj kehittää ja valmistaa  korkealaatuisia renkaita henkilö-, ja  kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin. Yhtiö on maailman pohjoisin rengasvalmistaja. Konserniin kuuluu myös autonhuoltoon ja  rengaspalveluihin erikoistunut Vianor-ketju. Päätuotteet valmistetaan yhtiön omissa tehtaissa Nokialla Suomessa, Vsevolozhskissa Venäjällä ja  Daytonissa Yhdysvalloissa. Keski-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat yhtiön kasvumarkkinoita.

Nokian Renkaat on erityisen tunnettu  haastaviin talviolosuhteisiin kehitetyistä  innovatiivisista talvirenkaista, mutta myös  kilpailukykyisten kesä- ja all-season -renkaiden kehittämiseen panostetaan. Yhtiö on lisäksi maailman johtavia raskaiden erikoisrenkaiden valmistajia. Vastuullisuus on tärkeä osa yhtiön toimintaa: Tavoitteena on hallita tuotteiden  ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajan. Yhtiö on ollut Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact (UNGC) -aloitteen jäsen vuodesta 2015 lähtien ja sitoutunut kehittämään  liiketoimintaansa vastuullisesti.  
Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 700. Nokian Renkaiden osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Nokia Oyj

Nokia Oyj on globaali teknologiayhtiö, jonka pääkonttori on Espoossa.  Se tavoittelee 5G-markkinajohtajuutta ja on innovaatiojohtaja teknologioissa, jotka mahdollistavat  verkottuneen maailman. Nokia panostaa  merkittävästi tutkimus- ja kehitystoimintaan, joka on sen innovaatioiden menestyksen perusta.

Nokia uskoo, että teknologian tehtävä on parantaa ihmisen elämää ja että teknologialla on merkittävä rooli useiden tulevaisuuden  haasteiden ratkaisemisessa. Yhtiön mukaan digitaaliteknologia auttaa YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamisessa. Tieto- ja viestintäverkot ovat heidän mukaansa neljännen teollisen vallankumouksen perusta, ja Nokia pyrkii edistämään 5G:n käyttöönottoa tukevia yhteiskuntapoliittisia hankkeita, jotka lisäävät investointeja televiestintäinfrastruktuuriin.

Yritys toimii nykyisin noin 120 maassa:  toimintoja on Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa, Kiinan alueella, Pohjois-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Intiassa ja  
Latinalaisessa Amerikassa. Työntekijöitä oli  vuonna 2019 noin 98 000 ja liikevaihto oli 23,3  miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu  seuraavissa pörsseissä: Nasdaq Helsinki,  Euronext Paris ja New York Stock Exchange. 

Elisa Oyj

Elisa Oyj on suomalainen tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden markkinajohtaja. Yhtiöllä on lähes 140-vuotinen historia Helsingin Telefooniyhdistyksestä tähän päivään. 
Nykyisin Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä, jonka  päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Viro. Yhtiö on edelläkävijä myös uusien verkkoteknologioiden ja innovaatioiden, kuten 5G:n, kehittämisessä.  Elisa toi 5G-verkon ja palvelut asiakkaille  ensimmäisenä Suomessa. Yhtiö palvelee yli 2,8 miljoonaa asiakasta ja sillä on yli 6,3 miljoonaa kuluttajien, yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden liittymää. Elisan missio kuuluu ”digitalisaatiolla kestävä  tulevaisuus”. 

Yhtiön mukaan digitalisaation keinoin voidaan ratkaista asioita, jotka ovat tärkeitä ihmisille,  yhteiskunnalle ja kestävälle kehitykselle. 
Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,84  miljardia euroa. Noin 85 prosenttia liikevaihdosta tulee telekommunikaatiopalveluista kuluttajille ja yrityksille. Nopeasti kasvavien, digitaalisten  palveluiden osuus on yli 15 prosenttia.  Päämarkkina-alueita ovat Suomi ja Viro.
Elisa työllistää lähes 5000 ammattilaista 14 eri maassa. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Elisa Oyj on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt –listalla ja osakkeenomistajia on noin  178 000. 

Verotus, riski ja korkojen maksu

Tilille maksettava kiinteä korko ja lisäkorko ovat korkotulon lähdeveron alaista tuloa Suomessa yleisesti verovelvollisille luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle. Jos lisäkorko ei toteudu,  talletuksen tuotto on 0 % p.a.
Kiinteä korko maksetaan avauspäivää  vastaavana päivänä ja tilin erääntyessä  eräpäivänä. Korkoa maksetaan sille ajalle, kuin varat ovat olleet tilillä.
Lisäkorko (4–5 %) maksetaan tilin erääntyessä, mikäli jokaisen kolmen osakkeen loppuarvo on sama tai korkeampi kuin niiden lähtöarvot. Lisäkorko ei ole vuotuista korkoa.

Lisäkoron laskenta

Lisäkorko lasketaan koko talletuskaudelle siten, että talletuksen pääomamäärä kerrotaan  vahvistetulla lisäkoron korkoprosentilla.  Laskenta-asiamiehenä toimii pankki.

Tiedotteet ja lisätiedot

Pankki julkaisee lisäkorkoa ja osakekoria  koskevat ilmoitukset ja tiedonannot konttoreissa ja www.omasp.fi.

Osakkeiden vaihtaminen

Pankilla on oikeus vaihtaa myyntiaikana yksi tai useampi osake toiseen vastaavaan  osakkeeseen, mikäli pankki arvioi, että osakkeen arvonkehitys tulisi olemaan epätyydyttävä. 
Jos pankki vaihtaa osakkeen, pankki ilmoittaa vaihdosta ja tilinomistajalla on oikeus purkaa tekemänsä talletus viimeistään talletuserän viimeisenä myyntipäivänä.

OmaTuottoTalletus-erän peruuttaminen

Pankilla on oikeus peruuttaa talletus myyntiajan päättymisen jälkeisenä seuraavana  pankkipäivänä, mikäli kokonaismäärä jäisi alle  1 000 000 euron, lisäkoron toteutuminen  esitetyin ehdoin ei pankin arvion mukaan ole mahdollista tai talletuserän toteutuminen  vaarantuu muusta syystä. Jos talletus  peruutetaan, pankki palauttaa saamansa  maksut. Palautettaville määrille ei makseta korkoa.

Markkinahäiriön vaikutus osakekoriin ja tiliin

Osakkeiden osalta vallitsee markkinahäiriö, mikäli pankin arvion mukaan:

  1. Osakkeiden virallinen päätöskurssi puuttuu tai sitä ei julkisteta tai niiden arvon noteeraus, laskenta tai julkistaminen lop-puu.
  2.  Pörssi ei ole avoinna tavanomaisena kaupankäyntiaikana, tai osaketta tai vastaavaa optio- tai futuurisopimusta koskeva kaupankäynti loppuu, keskeytyy tai sitä merkittävästi rajoitetaan.
  3.  Markkinaosapuolten mahdollisuudet käydä kauppaa osakkeilla tai niihin liittyvillä optio- tai futuurisopimuksilla tai mahdollisuudet saada niille noteeraus loppuvat, keskeytyvät tai heikkenevät.
  4. Osakkeiden tai vastaavien optio- tai futuurisopimusten ominaisuudet, muodostaminen tai arvon laskennan tapa muuttuvat merkittävästi.

Markkinahäiriö vallitsee myös, jos osakkeita koskevat verosäännökset (lukuun ottamatta brutto- ja nettotulojen perusteella maksettavaa veroa) aiheuttavat, että lähtö- tai loppukurssi muuttuu. Markkinahäiriön vuoksi lähtöpäivä ja/tai määräytymispäivä siirtyvät seuraavaan  häiriöttömään pörssipäivään. Mikäli markkinahäiriö jatkuu kahdeksan (8)  pörssipäivää, lähtöpäivä tai määräytymispäivä on kyseinen kahdeksas pörssipäivä  markkinahäiriöstä riippumatta ja pankin on  vahvistettava tällöin päätös-, lähtö- tai  loppukurssi.

Osaketta tai yhtiötä koskevat poikkeustilanteet

Jos pankin arvion mukaan yhtiöön, jonka osake sisältyy osakekoriin, kohdistuu pörssistä  poistuminen, valtiollistaminen, konkurssi,  selvitystila, yrityssaneeraus, pakkolunastus, fuusio, jakautuminen, liiketoiminnan  luovuttaminen, osakevaihto, vaihtotarjous,  julkinen ostotarjous tai muu vastaava  tapahtuma tai, jos osakkeeseen kohdistuu  splittaus, osakeanti, maksuton anti, warranttien tai vaihtovelkakirjojen liikkeeseenlasku, yhdistäminen tai takaisinosto tai muu vastaava tapahtuma, joka  markkinakäytännön mukaan voi oikeuttaa liikkeessä olevien instrumenttien laskennan oikaisun, pankilla on oikeus oikaista lisäkoron laskentatapaa tai osakekorin koostumusta tai korvata osake uudella korvaavalla osakkeella sellaisen laskennan saavuttamiseksi, joka kuvastaa aikaisempaa laskentatapaa ja perustuu siihen.
Osakkeen arvo voi olla nolla yhtiön  purkautumisen, konkurssin tai muun sellaisen tapahtuman seurauksena, jolloin  osakkeenomistajat tavanomaisesti eivät saa osakkeestaan vastiketta.

Kurssin oikaisu ja osakkeen arvo

Jos osakkeen virallista päätöskurssia oikaistaan aikana, joka tavallisesti kuluu spot-kaupan  kaupantekopäivän ja selvityspäivän välillä kuitenkin viimeistään kolme (3) pörssipäivää lähtö- tai määräytymispäivän jälkeen ja kurssia on käytetty päätös-, lähtö- tai loppukurssin määrittämiseen, pankilla on oikeus tehdä vastaava oikaisu. Osakkeiden arvot perustuvat niiden markkinahintaan ja osakkeiden arvoja ei osinkokorjata.

Lainsäädännön muutos

Mikäli lain, asetuksen, viranomaisen päätöksen tai vastaavan säädöksen taikka niiden  muutoksen tai niiden soveltamisessa  tapahtuvan muutoksen tai keskuspankin, valtion tai ylikansallisen yhteisön, kuten Yhdistyneiden kansakuntien tai Euroopan unionin toimeenpaneman maksun lykkäyksen,valuuttarajoituksen, takavarikon, kauppasaarron tai boikotin johdosta pankin oman arvionsa mukaan olisi lainvastaista tai olennaisesti  aiempaa vaikeampaa vastaanottaa  strukturoituja talletuksia, tai jos pankin tai  kolmannen tahon olisi lainvastaista tai  olennaisesti aiempaa vaikeampaa omistaa, hankkia tai myydä osakkeita tai tehdä  osakkeisiin liittyviä johdannaissopimuksia, pankki voi vaihtaa osakkeen tai vaihtoehtoisesti korjata lisäkoron laskutapaa. Pankki voi päättää osakkeiden vaihtamisesta tai laskutavan korjaamisesta myös, jos edellä mainitusta syystä johtuu, että pankin talletuksiin liittyvältä riskiltä suojautumisen kustannukset lisääntyvät olennaisella tavalla tai jos talletuksiin liittyvältä riskiltä suojautuminen vaikeutuu  olennaisesti tai muuttuu mahdottomaksi.

Pörssi

Pörssillä tarkoitetaan osakkeiden osalta  arvopaperipörssiä, jossa osakkeilla pankin arvion mukaan kulloinkin pääasiallisesti  käydään kauppaa. Jos lähtöpäivä tai  määräytymispäivä ei ole pörssipäivä, kyseinen päivä siirtyy seuraavaan pörssipäivään ottaen huomioon markkinahäiriöstä mahdollisesti aiheutuvat poikkeukset.

Muut ehdot ja poikkeamat

Jos nämä erityiset ehdot ja tilisopimuksen muut ehdot ovat ristiriidassa, sovelletaan näitä ehtoja. Pankilla on oikeus korjata selvät ja ilmeiset virheet talletuserän tiedoissa.

Muutokset ja lisäarvon ennenaikainen vahvistaminen

Pankilla on oikeus tehdä näihin erityisehtoihin välttämättömiksi katsomansa markkinahäiriön, osaketta tai yhtiötä koskevien poikkeustilanteiden tai lainsäädännön muutoksen edellyttämät, oikaisut, lisäykset tai muutokset. Mikäli pankki arvioi, ettei osakkeen korvaaminen tai laskennan korjaus anna  kohtuullista tulosta, pankki voi laskea ja vahvistaa lisäkoron ennenaikaisesti osakkeiden viimeksi julkistetun arvon perusteella. Pankin vahvistettua lisäkoron pankki ilmoittaa  tilinomistajille lisäkoron määrän ja minkä markkinakoron korkokantaan talletuksen lisäkorko sidotaan. Talletuksen pääoma ja mahdollisesti maksettava lisäkorko maksetaan talletuksen eräpäivänä.

Laskenta-asiamies

Oma Säästöpankki Oyj, jonka tehtävänä on vahvistaa ehdot ja arvot sekä ehtojen muutokset. Laskenta-asiamiehen tulee noudattaa hyvää markkinatapaa.

OmaTuottoTalletuksen voit tehdä lähimmässä Oma Säästöpankissa.