Säästövakuutus vakuutusehdot 
Voimassa 1.1.2018 alkaen

1.    Säästövakuutuksen sisältö ja vakuutuksen voimassaolo

1.1    Vakuutuksen  sisältö 

Säästövakuutus on yhdistelmävakuutus. Vakuutus koostuu joustavamaksuisesta säästövakuutuksesta ja riskihenkivakuutuksesta. Vakuutus sisältää oikeuden vakuutussäästöön ja vakuutussäästön perusteella määräytyvään kuolemanvara- turvaan.

Vakuutussäästö maksetaan vakuutus- ajan päättyessä edellyttäen, että vakuutettu on silloin elossa.  Vakuutussäästö tai osa siitä maksetaan myös vakuutuksen voimassa ollessa, jos vakuutuksenottaja sitä vakuutetun eläessä vaatii, eikä  vakuutuksesta muuta ole sovittu. Maksettavasta vakuutussäästöstä tai sen osasta vähennetään hinnaston mukaiset kulut.

Vakuutuksen yksityiskohtainen sisältö määritellään sopimusasiakirjoissa, joita ovat vakuutushakemus, vakuutuskirja, vakuutusehdot, tuoteseloste tai muu sopimuksen syntymiseen mahdollisesti liittyvä asiakirja. Näiden lisäksi vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia ja muuta Suomen lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja laskuperusteita.

1.2    Eräiden termien merkitys

Edunsaaja on vakuutuksenottajan määräämä henkilö, jolle vakuutussäästö vakuutusajan päättyessä tai kuolintapaussumma vakuutetun kuoltua maksetaan. Vakuutus- säästön ja kuolintapaussumman edunsaajana voi olla eri henkilö. Edunsaajamääräys tai sen muutos on tehtävä kirjallisesti.

Kuolemanvaraturva on vakuutussopimuksessa sovittu turva, jonka mukaan maksetaan kuolintapaussumma, jos vakuutettu kuolee turvan voimassa ollessa.

Kuolevuus perustuu iästä riippuvaan todennäköisyyteen kuolla vuoden aikana. Kuolevuus vaikuttaa muun muassa vakuutusmaksuihin.

Kuolintapaussumma on vakuutetun kuollessa maksettava vakuutuskorvaus

Laskuperusteet ovat vakuutusmatemaattiset laskentasäännöt, joiden mukaan lasketaan vakuutussäästö ja takaisinostoarvo. Laskuperusteiden lainmukaisuutta valvoo Finanssivalvonta.

Lisäkorko on vakuutusyhtiön hallituksen vuosittain päättämä korko, jolla hyvitetään vuosituottoista säästön osaa. Lisäkorko voi vaihdella vuosittain ja se voi olla erisuuruinen riippuen  siitä  annetaanko se takaisinoston yhteydessä, siirrettäessä vuosituottoista säästön osaa sijoitussidonnaiseen osaan, vuoden vaihteessa päättyvän vuoden vakuutussäästöjen perusteella tai kuolintapaussumman yhteydessä.

Sijoituskohde on vakuutuksenottajan oman säästäjätyyppinsä mukaan valitsema kohde, johon vakuutusmaksut tai vakuutussäästö sijoitetaan. Sijoituskohde voi olla joko sijoitussidonnainen tai vuosituottoinen. Valittavia sijoituskohteita esitellään vakuutuksen tuoteselosteessa ja sijoituskohdetta koskevissa esitteissä.

Sijoitussalkku: Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hoitama Sp-Henkivakuutuksen sijoitussalkku. Sijoitussalkulla tarkoitetaan vakuutusyhtiön sisäistä sijoituskokonaisuutta, jonka arvonkehitykseen vakuutuksenottaja voi liittää sijoitussidonnaisen säästö-, henki-  tai eläkevakuutuksensa vakuutussäästön. Salkun osuudet ovat aina vakuutuksenantajana toimivan Sp-Henkivakuutuksen omaisuutta, ja osuudet liittyvät vakuutukseen ainoastaan laskennallisesti. Vakuutuksenottaja ei näin ollen ole suorassa asiakassuhteessa Sp-Rahastoyhtiöön. Lisätietoa salkkuun sijoittamisesta antaa Sp-Henkivakuutus ja sen asiamiehet.

Sijoitusrahastolla tarkoitetaan rahasto- yhtiön hallinnoimaa rahastoa, jonka arvo noteerataan julkisesti.

Sijoitussidonnaisina sijoituskohteina voi olla sijoitusrahastoja, varainhoitopalvelua tai muu sijoitussidonnainen kohde.

Sijoitussidonnainen säästön osa on vakuutussäästön osa, jonka kehitys mää- räytyy vakuutuksenottajan valitsemien sijoitussidonnaisten sijoituskohteiden arvonkehityksen perusteella.

Takaisinostoarvo on vakuutussäästö vähennettynä laskuperusteen ja hinnaston mukaisilla maksuilla.

Tiliote lähetetään vakuutuksenottajalle kerran vuodessa. Tiliotteesta ilmenee vakuutussäästön kehitys ja muu vakuutuksen keskeinen sisältö.

Vakuutetulla tarkoitetaan henkilöä, jonka elämän tai kuoleman johdosta vakuutus- sopimuksen mukainen säästösumma tai kuolintapaussumma maksetaan.

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan henkilöä, jonka kanssa vakuutusyhtiö on tehnyt vakuutussopimuksen tai henkilöä, jolle vakuutuksenottajan vakuutukseen perustuvat oikeudet ovat siirtyneet.

Vakuutuskirjalla tarkoitetaan vakuutuksenottajalle vakuutussopimuksen yhteydessä annettavaa asiakirjaa, johon on merkitty vakuutuksen keskeinen sisältö.

Vakuutussäästöllä tarkoitetaan yhteen- laskettua vakuutuksen sijoitussidonnaista ja vuosituottoista säästön osaa.

1.3    Vakuutuksen voimassaolo

1.3.1    Vakuutuksen voimaantulo 

Vakuutus voidaan myöntää, jos vakuutettu on enintään 90-vuotias.
Vakuutussopimuksen solmimisen edellytyksenä on, että vakuutusta otettaessa vakuutuksenottaja ja vakuutettu asuvat vakituisesti Suomessa. Vakuutus tulee voimaan, kun sopimus- asiakirjat on allekirjoitettu ja ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettu. Maksu on vakuutuksen raukeamisen uhalla maksettava kuukauden kuluessa hakemuksen allekirjoittamisesta.

1.3.2    Vakuutuksen peruuttaminen 

Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa vakuutussopimus 30 päivän kuluessa vakuutuksen voimaantulosta. Peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava tai lähetettävä vakuutusyhtiölle 30 päivän määräajan kuluessa. Vakuutusyhtiö palauttaa maksetut maksut ilman korkoa 30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta vakuutusyhtiöön. Maksuista vähennetään palauttamisen yhteydessä määrä, joka vastaa mahdollista sijoitussidonnaisen säästön osan arvon alentumista peruuttamispäivään saakka. Vakuutukseen sisältyvä kuolemanvaraturva peruuntuu kun vakuutus peruutetaan.

1.3.3    Vakuutuksen päättyminen 

Vakuutus on voimassa sopimuskirjaan merkityn määräajan tai eliniän. Vakuutus päättyy
vakuutusajan päättyessä, vakuutetun täyttäessä 120 vuotta, vakuutetun kuollessa tai koko jäljellä olevan vakuutussäästön nostamista koskevan kirjallisen ilmoituksen saapuessa  vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö voi irtisanoa vakuutuksen, jos vakuutussäästön määrä on alle 200 euroa sen jälkeen kun vakuutuksen alkamisesta on kulunut kolme vuotta.

1.4    Sopimusehtojen muuttaminen 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusaikana muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksuja, laskuperusteita ja muita sopimus- ehtoja, jos muutokseen on erityistä syytä yleisen vahinko- tai kuolevuuskehityksen tai yleisen korkotason muutoksen vuoksi, eikä vakuutussopimuksen sisältö muutu olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen verrattuna.

Vakuutusyhtiö lähettää muutoksesta ilmoituksen asiakkaalle vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Edellisen lisäksi vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa kaikkia vakuutusehtoihin, hinnastoon ja laskuperusteisiin sisältyviä euromääriä tai euromääräisiä rajoja enintään sen verran, kuin elinkustannusindeksi on muuttunut siitä ajankohdasta, jolloin mainitut euromäärät viimeksi vahvistettiin Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutuksen keskeiseen sisältöön.

1.5    Vastuunrajoitus

Vakuutusyhtiö ei vastaa mahdollisten verotuskäytännön tai lainsäädännön muutosten aiheuttamista vaikutuksista vakuutuksen, vakuutusmaksujen, vakuutuskorvauksen tai vakuutussopimuksen osapuolien verokohteluun. Vakuutusyhtiö ei myöskään vastaa mahdollisista verokohtelun muutoksista tai veroseuraamuksista, mikäli ne johtuvat vakuutuksenottajan, vakuutetun tai edunsaajien piirissä tapahtuvista muutoksista.

1.6    Panttaus

Vakuutuksenottajalla on oikeus luovuttaa ja pantata vakuutukseen perustuva oikeus. Luovutus ja panttaus eivät ole vakuutuksenottajan velkojia sitovia, ellei niitä ole kirjallisesti ilmoitettu vakuutusyhtiölle.

1.7    Sijoituskohteet

Vakuutusyhtiö voi lisätä, vähentää tai muuttaa sisällöltään käytettävissä olevia sijoituskohteita.
Jos vakuutusyhtiö poistaa sijoituskohteen sijoitusvaihtoehdoistaan, vakuutusyhtiö ilmoittaa poistamisesta kaikissa palvelukanavissaan ja poistettavan sijoituskohteen valinneille asiakkailleen vähintään kuukautta ennen poistamista.

Jos sijoituskohde poistuu vakuutusyhtiön valikoimista vakuutusyhtiöstä riippumattomista syistä lyhyemmässä ajassa kuin kuukaudessa, ilmoitetaan poistuvasta sijoituskohteesta välittömästi. Vakuutusyhtiö voi sijoittaa poistettavassa sijoituskohteessa olevat varat ja poistettavaan sijoituskohteeseen tarkoitetut maksut poistettavaa sijoituskohdetta vastaavaan toiseen sijoituskohteeseen.

Lisäksi vakuutusyhtiö voi viranomaisten antamiin määräyksiin, sijoitusrahastojen sääntöihin perustuen tai poikkeuksellisessa markkinatilanteessa antaa erityisiä määräyksiä, jotka koskevat
•    sijoituskohteen valintaa,
•    rahasto-osuuksien lukumäärää tietyssä rahastossa,
•    säästöjen enimmäismäärää sijoituskohteittain,
•    pienintä sijoitusta sijoituskohteeseen tai siirtoja  sijoituskohteesta toiseen,
•    sijoitusrahaston osto- ja myyntikurssi- en laskemista tai
•    eri toimenpiteistä perittäviä  maksuja.

Mikäli yllämainituissa määräyksissä tapahtuu muutoksia, vakuutusyhtiö ilmoittaa niistä vakuutuksenottajalle.

2.    Vakuutusmaksut

2.1    Maksusuunnitelma

Vakuutusta tehtäessä sovitaan ohjeellinen maksusuunnitelma, joka merkitään sopimusasiakirjaan. Ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa hakemuksen allekirjoittamisesta. Vakuutuksenottaja voi muuttaa maksu- suunnitelmaa ilmoittamalla muutoksesta vakuutusyhtiölle. Vakuutussopimuksessa voidaan sopia vakuutusmaksuja tarkistettavaksi vuosittain elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 =100) perusteella. Vakuutusyhtiö voi kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa määrätä vakuutus- maksuille vähimmäis- ja enimmäismäärän.

2.2    Sijoitussuunnitelma

Vakuutusyhtiön perimällä maksupalkkiolla vähennetyt vakuutusmaksut sijoitetaan vakuutuksenottajan kirjallisesti ilmoittaman jakosuhteen  mukaan sijoituskohteisiin.
Vakuutuksenottaja voi muuttaa sijoitus- suunnitelmaa ilmoittamalla kirjallisesti muutoksesta vakuutusyhtiölle.

Vakuutusyhtiö sijoittaa vakuutusmaksut viivyttelemättä, ensimmäisen vakuutus- maksun viimeistään 10. pankkipäivänä ja myöhemmät vakuutusmaksut viimeistään pankkipäivänä siitä, kun vakuutusmaksu on saapunut vakuutusyhtiön vakuutus- maksujen tilille. Vakuutusmaksun sijoittamisessa käytetään merkintähintaa, jos sijoituskohteelle on vahvistettu erikseen merkintä- ja lunastushinta.

Jos jonkin sijoituskohteen osalta vakuutusmaksun sijoittamista sijoituskohteeseen ei voida toteuttaa viimeistään edellä mainittuna päivänä vakuutusyhtiöstä riippumattomasta syystä, vakuutusyhtiö voi sijoittaa vakuutusmaksun vakuutuksenottajan ilmoittamaan muuhun sijoituskohteeseen, sijoittaa vakuutusmaksun valitse- maansa lyhyisiin korkosijoituksiin varansa sijoittavaan sijoitusrahastoon tai muuhun vastaavaan sijoituskohteeseen tai jättää vakuutusmaksun korottomalle tilille.

Esteestä ja suoritetusta sijoituksesta ilmoitetaan ensi tilassa vakuutuksenottajalle.

3.    Vakuutussäästö

3.1    Vakuutussäästön muodostuminen

3.1.1    Yleistä

Vakuutussäästö muodostuu sijoitussidonnaisesta säästön osasta. Vakuutussäästöä kartuttavat vakuutukseen maksettavat vakuutusmaksut ja vakuutussäästölle sijoituskohteittain arvonnousuna muodostuva tuotto. Vakuutussäästöä vähentävät vakuutusmaksuista ja vakuutussäästöstä perittävät maksut sekä kuolemanvaraturvan maksu.

Vakuutusyhtiö, sijoitusrahasto, varainhoitaja tai asiamies ei vastaa sijoitussidonnaiseen säästön osaan sijoitettujen maksu- jen tai vakuutussäästön tuotosta tai arvon säilymisestä. Vakuutussäästön tuotto tai arvo voi vaihdella eri aikoina. On mahdollista, että sijoitussidonnaiseen säästön osaan ohjatuille varoille ei kerry tuottoa ja että sijoitetut varat voivat vähentyä tai ne voidaan kokonaan menettää.

Sijoitussidonnaisessa vaihtoehdossa ei ole pääomaturvaa ellei sitä ole erikseen sijoituskohteen esittelyssä mainittu. Vakuutussäästö lasketaan sijoituskohteen osuuksien tai sijoituskohdetta vastaavien yksiköiden lukumäärän ja niillä olevan arvon perusteella. Laskennassa käytetään kohdissa 3.1.2–3.1.3 kuvatulla tavalla osuutta tai yksikköä, jotka liittyvät vakuutukseen laskennallisesti eikä vakuutuksenottajalla, vakuutetulla tai edunsaajalla ole niihin omistus- tai muuta oikeutta.

Sijoitusrahastolle käytettävä osuus on valitun sijoitusrahaston osuus. Osuuden arvon määrää sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö.

Rahastotyyppiselle sijoituskohteelle käytettävä osuus on valitun rahastotyyppi- sen sijoituskohteen osuus. Osuuden arvon määrää sijoituskohteen varainhoitaja tai varainhoitoyhteisö.

3.1.2    Sijoitussidonnainen säästön osa, osuuksien lukumäärä ja arvo 

Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen osuuksia tai yksiköitä lisäävät sijoituskohteeseen sijoitetut vakuutusmaksut, kuolevuudesta johtuva hyvitys ja mahdollisesti myönnettävät bonukset.

Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen osuuksia tai yksiköitä vähentävät kuolemanvaraturvan vakuutusmaksut, vakuutusyhtiön perimät hoito- ja ylläpitomaksut, takaisinostosta perittävät maksut, muut maksut ja nostot vakuutussäästöstä.

Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen osuudet muuttuvat siirrettäessä vakuutussäästöä sijoituskohteesta toiseen sijoituskohteeseen. Rahastoyhtiön perimät palkkiot mää- räytyvät rahastoyhtiön hinnaston mukaan. Rahastoyhtiön perimät palkkiot otetaan huomioon rahasto-osuuden arvossa kunakin päivänä.

Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot vähentävät sijoituskohteen osuuksien lukumäärää. Vakuutusyhtiö ei vastaa rahastoyhtiön tai varainhoitopalvelun perimien palkkioiden kehityksestä.

3.1.3    Vakuutussäästön arvo etuuksia maksettaessa

Kuolintapaussumma lasketaan vakuutus- säästöstä ja määräytyy kuolinpäivän ja kuoleman tietoontulopäivän mukaan. Vakuutuksen takaisinostossa maksetaan takaisinostoarvo, joka on vakuutussäästö vähennettynä laskuperusteen ja hinnaston mukaisilla maksuilla. Vakuutuksen erääntyessä maksetaan vakuutuksen päättymispäivän mukainen vakuutussäästö.

3.2    Vakuutussäästön uudelleensijoitus 

Vakuutuksenottajalla on oikeus uudelleensijoittaa sijoituskohteessa oleva vakuutussäästö tai sen osa toiseen sijoituskohteeseen.
Uudelleensijoitus toteutetaan viimeistään 10. pankkipäivänä siitä kun ilmoitus  on saapunut kirjallisesti vakuutusyhtiön pääkonttorille. Jos uudelleensijoitus yhtä sijoituskohdetta kohti on yli kolmesataatuhatta euroa tai sijoitusrahaston säännöissä on varattu osuuksien lunastamiselle edellä mainittua pidempi aika, toteutetaan uudelleensijoitus viimeistään kuukauden kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Toteutetusta uudelleensijoituksesta ilmoitetaan vakuutuksenottajalle.

4.    Vakuutuskorvaukset

4.1    Säästösumman erääntyminen 

Vakuutusajan päättyessä vakuutussäästö maksetaan vakuutuksenottajan määräämälle säästösumman edunsaajalle.

Vakuutuksenottaja voi toistaiseksi voimassa olevan vakuutuksen oltua voi- massa vähintään kolme vuotta eräännyttää vakuutuksen päättymään ilmoittamalla asiasta kirjallisesti vakuutusyhtiölle kuusi kuukautta ennen haluttua päättymistä.Eräännyttämisestä peritään takaisinostolle laskuperusteessa ja hinnastossa määrätyt maksut.

4.2    Takaisinosto

Vakuutuksenottaja voi takaisinostona nostaa vakuutussäästön tai sen osan ennen vakuutusajan päättymistä ilmoittamalla nostosta kirjallisesti vakuutusyhtiölle.
Osittainen takaisinosto on kuitenkin mahdollinen vain, jos vakuutussäästöön jäävä määrä on vähintään 200 euroa. Maksettava takaisinostoarvo lasketaan vakuutussäästöstä huomioiden laskuperusteessa ja hinnastossa määrätyt maksut.

4.3    Kuolemanvaraturva ja kuolintapaussumma

Vakuutukseen sisältyy kuolemanvaraturva, jonka perusteella vakuutuksenottajan määräämälle kuolintapaussumman edun- saajalle maksetaan kuolintapaussumma, jos vakuutettu kuolee kuolemanvaraturvan voimassaoloaikana. Kuolemanvaraturva on 100 % vakuutus- säästöstä. Vakuutusyhtiö voi kulloinkin voimassa- olevassa tuoteselosteessa tai hinnastossa määrätä vakuutukseen hyväksyttäville maksuille enimmäismäärän.

4.4    Korvausten hakeminen 

Vakuutusyhtiö voi ilmoittaa vakuutuksen- ottajalle tai edunsaajalle vakuutuksen päättymisestä.

Korvauksen maksamiseksi edunsaajan tulee toimittaa vakuutusyhtiölle kirjallinen hakemus tai ilmoitus korvauksen maksamiseksi tarpeellisine tietoineen.
Kuolintapaussumman maksamiseksi vakuutusyhtiölle on toimitettava vakuutetun kuolintodistus, virkatodistukset ja edunsaajista sekä muut kuolintapaussumman maksamiseksi tarpeelliset selvitykset.
Korvauksen hakija vastaa aiheutuvista kustannuksista.
Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää  mahdollisuudestaan saada  korvausta ja viimeistään kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtuman sattumisesta.

4.5    Vakuutuskorvausten maksaminen 

Vakuutusyhtiö maksaa kuolintapaussumman tai päättyvän vakuutuksen vakuutussäästön tai takaisinoston viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun etuuksia on haettu ja vakuutusyhtiö on saanut tarvittavat selvitykset. Viivästyneelle suoritukselle maksetaan viivästyskorkoa korkolain mukaan.

5.    Vakuutuksesta perittävät maksut

Vakuutusmaksuista ja vakuutussäästöstä peritään kuukausittain hinnaston mukaiset hoitomaksut. Vakuutusyhtiö voi muuttaa hinnastoa ilmoittamalla muutoksesta kuu- kautta ennen muutoksen voimaantuloa. Sijoitussuunnitelmaa voi muuttaa tai vakuutussäästön uudelleensijoittaa maksutta yhteensä kuusi kertaa kalenteri- vuoden aikana. Seitsemännestä muutoksesta lähtien peritään hinnaston mukainen maksu. Sijoitussuunnitelmaa voi muuttaa verkkopankissa maksutta. Vakuutusyhtiö toimittaa vuosittain mak- sutta tiliotteen. Ylimääräisistä tiliotteista tai muista selvityksistä peritään hinnaston mukainen maksu.

Vakuutussäästön takaisinoston yhteydessä peritään vakuutussäästöstä hinnastossa määrätyt maksut. Muista toimenpiteistä peritään hinnas- ton mukaiset maksut. Sijoituskohteen kulut eivät ole osa va- kuutussopimusta eikä vakuutusyhtiö vastaa niiden muuttumattomuudesta. Ne on ilmoitettu avaintietoesitteessä ja huomioitu tarjouslaskelmassa valvontaviranomaisen antamien määräysten ja ohjeiden mukaan. Mikäli lain tai viranomaisen antaman määräyksen johdosta Suomessa tai ulko- mailla voimassaolevat säädökset muuttuvat siten, että vakuutukseen tai siihen liitettyihin sijoituskohteisiin kohdistuu suoraan tai välillisesti veroja tai muita viranomaisten määräämiä maksuja, jotka tulevat vakuutusyhtiön maksettaviksi, on vakuutusyhtiöllä oikeus lisätä tällainen maksu hinnastoon ja tehdä maksua vastaa- va veloitus vakuutussäästöstä.Vakuutusyhtiö voi korottaa hinnastossa mainittuja euromääräisiä maksuja tai rajoja vuosittain elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 = 100) perusteella.

6.    Vakavaraisuuslauseke (SFCR)

Sp-Henkivakuutuksen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus (SFCR) on nähtävillä yhtiömme verkkosivuilla www.sphenki.fi.

7.    Muutoksenhakuohje

Mikäli olet tyytymätön päätökseemme, on sinulla mahdollisuus saattaa asia uudelleenkäsiteltäväksi ottamalla yhteyttä yhtiömme korvauskäsittelijöihin,
puh. 010 572 1001.

7.1    Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Vakuutuslautakunta ja kuluttajariitalautakunta:

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki,
puh. (09) 685 0120
www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta ei käsittele sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyviä riita-asioita.

Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki,
puh. 029 566 5200 (vaihde) www.kuluttajariita.fi

Voit myös saattaa asian käsiteltäväksi Helsingin käräjäoikeudessa tai kotipaikkasi käräjäoikeudessa. Kanne korvausta koskevan päätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen.

8.    Sovellettava lainsäädäntö

Sp-Henkivakuutus Oy on suomalainen henkivakuutusyhtiö, joka on saanut toimilupansa Suomessa. Sp-Henkivakuutus soveltaa toimintaansa Suomen voimassa 

Sp-Henkivakuutus Oy
Y-tunnus:    2082534-1
Käyntiosoite    Teollisuuskatu 33, ja kotipaikka:    00510 Helsinki 
Puhelin:    010 5721001(arkisin klo 9.00 – 16.30)
Faksi    010 572 1005
Sähköposti    vakuutussaastaminen@saastopankki.fi
Internet    www.sphenki.fi

9.    Sp-Henkivakuutuksen asiamiehet ja palkkiot

Säästövakuutuksen myöntää Sp-Henki- vakuutus Oy.
Säästöpankki toimii Sp-Henkivakuutus Oy:n asiamiehenä hoitaen asiakaspalvelua ja myyntiä tämän puolesta. Säästöpankit saavat palkkioksi maksuun perustuvan palkkion ja sijoituskohteiden hallinnointi- palkkioon perustuvan palkkionpalautuksen.
Sp-Henkivakuutus Oy:stä omistaa yli 10 prosentin osuuden Säästöpankki Optia ja Oma Säästöpankki Oyj.

10.    Henkilötietojen käsittely

Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja niitä koskevien säännösten, kuten henkilötietolain ja vakuutusyhtiö- lain säännösten mukaisesti ja huolehtii muutoinkin asiakkaidensa yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä.
Vakuutusyhtiö hankkii tietoja asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä ja luottotietorekisteristä.
Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaiden henkilötietoja hakemuksien käsittelyn, asiakaspalvelun toteuttamisen, vakuutusten hallinnoinnin sekä maksu- ja perintärutiinien hoitamisen tarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan käyttää myös vakuutusyhtiön asiakkaille postitse, puhelimitse tai sähköisesti suunnatun asiakasviestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen. Tietoja voidaan lisäksi käyttää yhdessä muista lähteistä saatujen tietojen kanssa asiakkaan ostomieltymysten kartoittamiseen sekä lähetettäessä tietoja ja tarjouksia uusista vakuutustuotteista.
Asiakkaiden henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiön yhteistyökumppaneille ainoastaan em. tarkoituksiin. Yhteistyökumppaneita ovat yritykset EU/ETA-alueella ja yritykset Euroopan komission hyväksymissä maissa sekä yritykset EU-/ETA-alueen ulkopuolella, mikäli komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käytetään toimeksiantosopimuksissa. Vakuutusyhtiö voi lisäksi luovuttaa yksilöityjä vahinkotietoja toiselle vakuutusyhtiölle tietosuojalautakunnan määrittelemin edellytyksin.
Asiakas voi milloin tahansa ilmoittaa vakuutusyhtiölle, mikäli hän ei halua vastaanottaa markkinointia. Asiakkaalla on oikeus saada tietoa häntä koskevien henkilötietojen käyttämisestä.  Asiakas voi milloin tahansa pyytää vakuutusyhtiö- tä korjaamaan vakuutukseensa liittyvät virheelliset tiedot. Sp-Henkivakuutus tallentaa asiakaspuhelut ja viestit varmistaakseen viestin sisällön