Vaivatonta varainhoitoa

Onko sinulla kertynyt varoja tai perintöä ja mietit sopivaa tapaa pitää omaisuudestasi huolta?
Oma Säästöpankin Varainhoitovakuutus on joustava, vaivaton ja verotuksellisesti järkevä vakuutus sijoitusomaisuuden hallintaan. Sinun ei tarvitse kantaa huolta, mitä markkinoilla tapahtuu, koska asiantuntevat varainhoitajat tekevät sijoituspäätökset yhdessä valitun riskiprofiilisi puitteissa.
Tutustu tähän tuoteselosteeseen, hinnastoon ja vakuutusehtoihin.

Yhdessä Oma Säästöpankin asiantuntijoiden kanssa löydämme juuri sinulle sopivan Varainhoitovakuutuksen.

Varainhoitovakuutus

Voimassa 1.1.2018 alkaen.

Varainhoitovakuutuksen edut

Joustava

• Voit vaihtaa sijoitus­ salkkua tavoitteesi ja sijoitusmarkkina­ tilanteen mukaan
• Voit nostaa säästöjä milloin vain

Monipuoliset sijoituskohteet
Valitse itsellesi sopiva sijoitussalkku

• Korkopainoinen
• Tasapainoinen
• Osakepainoinen
• Tuottohakuinen

Verotukselliset edut

• Vakuutuksen tuottoa ei veroteta vakuutusaikana
• Voit vaihtaa sijoitus­ salkkua verovapaasti
• Sisältää 100 % henki­ vakuutusturvan

Suursijoittajan edut

• Käytössäsi on moni­ puoliset sijoitussalkut ja asiantuntevat varainhoitajat
• Saat aktiivista salkun­ hoitoa valitsemallesi sijoituskohteelle

Hallitse sijoitusomaisuuttasi tehokkaasti

Oma Säästöpankin varainhoito­ vakuutus on tarkoitettu pitkäaikaiseen säästämiseen. Vakuutus tehdään aina toistaiseksi voimassa olevaksi va­ kuutukseksi. Halutessasi voit nostaa vakuutussäästöä käyttöösi milloin haluat, kuitenkin vakuutusehdoissa ja hinnastossa määrätyin ehdoin. Vakuutus tulee voimaan allekirjoitettuasi vakuutushakemuksen
ja maksettuasi ensimmäisen vakuutus­ maksun. Ensimmäisen maksun tulee olla vähintään 100 000 euroa ja se on makset­ tava kuukauden kuluessa hakemuksen allekirjoittamisesta. Vakuutuksen voimaan­ tulon jälkeen saat vakuutuskirjan, johon on merkitty vakuutuksen keskeinen sisältö. Varainhoitovakuutus on sijoitussidon­ nainen vakuutus. Maksamasi vakuu­ tusmaksut sijoitetaan valitsemaasi sijoitussalkkuun, jonka perusteella vakuutussäästön arvo määräytyy. Vakuutuksenottajana et omista suoraan sijoitussalkkua vaan vakuutuksen, jonka arvo määräytyy sijoitussalkun arvon­ kehityksen perusteella. Vakuutussäästösi karttuu vakuutukseen maksettavista vakuutusmaksuista ja vakuutussäästölle sijoitussalkun arvonmuutoksena muodos­ tuvasta tuotosta. Vakuutussäästöä vähentävät vakuutusmaksuista ja vakuutussäästöstä  perittävät  maksut sekä kuolemanvaraturvan maksu. Vakuutussäästön karttuminen määritellään tarkemmin vakuutuksen ehdoissa sekä vakuutuksen laskuperusteissa, joiden lainmukaisuutta valvoo Finanssivalvonta.

Joustava tapa säästää

Varainhoitovakuutuksella voit sijoittaa monipuolisiin sijoitussalkkuihin, joissa hyödynnetään monivarainhoitajaperiaa­ tetta. Voit tarvittaessa vaihtaa sijoitus­ salkkua tavoitteesi ja sijoitusmarkkina­tilanteen mukaan. Vakuutukseen voi kerralla sisältyä vain yksi sijoitussalkku. Varainhoitovakuutus on verotuksel­ lisesti järkevä säästämistapa. Markki­ noiden kehitystä aktiivisesti seuraavan sijoittajan ei tarvitse huolehtia tuottojen verottamisesta. Sijoitussalkulle muodos­ tunutta arvonnousua ei veroteta sijoitus­ salkun muutoksissa tai sijoitussalkkua vaihdettaessa. Verotus tapahtuu vasta kun vakuutussäästöt nostetaan Oma Säästöpankin asiantuntijan avus­ tuksella valitset valikoimastamme mm. tuotto­odotustasi ja sinulle sopivaa riski­ tasoa vastaavan sijoitussalkun. Sijoitus­ salkkuvalikoimassa riittää vaihtoehtoja niin varovaiselle kuin rohkeammallekin säästäjälle. Yhdessä löydämme sinulle sopivan vaihtoehdon, mutta on kuitenkin hyvä muistaa, että sinä teet lopullisen valinnan itsellesi parhaiten sopivasta sijoitussalkusta.

Tuottohakuinen

• 100 % sijoituksista on osakkeissa ja 0 % on korkoinstrumenteissa
• Osakesijoitusten osuussalkun varoista voi vaihdella 0–100 %:n välillä
• Säästämisen aikajänne on yli 10 vuotta
• Vuosittain voi esiintyä suurtakin arvonvaihtelua

Osakepainoinen

• 80 % sijoituksista on osakkeissa ja 20 % on korkoinstrumenteissa
• Osakesijoitusten osuus salkun varoista voi vaihdella 0–100 %:n välillä
• Säästämisen aikajänne on yli 10 vuotta
• Vuosittain voi esiintyä suurtakin arvonvaihtelua

Tasapainoinen

• 50 % sijoituksista on osakkeissa ja 50 % on korkoinstrumenteissa
• Osakesijoitusten osuus salkun varoista voi vaihdella 0–70 %:n välillä
• Säästämisen aikajänne on yli 10 vuotta
• Vuosittain voi esiintyä suurtakin arvonvaihtelua

Korkopainoinen

• 20 % sijoituksista on osakkeissa ja 80 % on korkoinstrumenteissa
• Osakesijoitusten osuus salkun varoista voi vaihdella 0–40 %:n välillä
• Säästämisen aikajänne on yli 5 vuotta
• Vuosittain voi esiintyä suurtakin arvonvaihtelua

Monipuoliset sijoituskohteet

Varainhoitovakuutuksen sijoituskohteet ovat Oma Säästöpankin varainhoidon hallinnoimia sijoitussalkkuja. Monivarainhoitajaperiaatetta hyödyntävässä sijoitussalkussa varat kohdennetaan aktiivisella sijoituspolitiikalla eri omaisuusluokkiin kuuluviin rahastoihin. Salkun tavoitteena on tuottaa vertailuindeksiään paremmin suositeltavan sijoitushorisontin aikana.
Sijoitukset hajautetaan kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille vertailuindeksin rakenteen mukaisesti. Salkkuja  on neljä erilaista: Korkopainoinen, Tasapainoinen, Osakepainoinen ja Tuottohakuinen sijoitussalkku. Sijoitussalkkujen sisältöä, tuottoa ja riskiä kuvaavat kuukausiraportit löydät osoitteesta www.sphenki.fi/sijoituskohteet

Pääoman alentumisen tai menettämisen riski

On hyvä muistaa, että säästämisessä ja sijoittamisessa on aina riski. Vakuutus­yhtiö ei vastaa sijoitussidonnaisiin sijoituskohteisiin sijoitettujen maksujen tai vakuutussäästöjen tuotosta tai arvon säilymisestä. Vakuutussäästön tuottotai arvo voi vaihdella eri aikoina. On mahdollista, että sijoitussidonnaisiin sijoituskohteisiin ohjatuille varoille ei ehkä kerrykään tuottoa ja että sijoitetut varat voivat vähentyä tai ne voi jopa kokonaan menettää. Vastuu sijoitustuloksesta on vakuutuksenottajalla.

Kuolemanvaraturva

Varainhoitovakuutukseen sisältyy aina kuolemanvaraturva, joka on suuruudeltaan 100 % vakuutussäästön määrästä. Varain­hoitovakuutukseen liittyvä kuolemanvara­ turva varmistaa, että kuolemanvaraturvaa vastaava osa vakuutussäästöstä makse­ taan kuolintapaussummana määräämällesi edunsaajalle, jos kuolet vakuutusaikana. Edunsaajalle maksettava kuolintapaus­ summa ei kuulu kuolinpesään eikä siitä voi määrätä testamentilla. Edunsaajamääräystä suunnitellessasi Oma Säästöpankin asiantuntija auttaa sinua oikeudellisissa kysymyksissä saatuaan sinulta taustatiedot ja omat tavoitteesi edunsaajakysymyksessä. Edunsaajamääräys tai sen muutos on aina tehtävä kirjallisesti ja ilmoitettava vakuutusyhtiölle.

Varainhoitovakuutuksen päättyminen

Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa vakuutussopimus 30 päivän kuluessa vakuutuksen voimaantulosta vakuutusehdoissa määrätyllä tavalla. Vakuutus päättyy vakuutetun kuollessa tai koko jäljellä olevan vakuutussäästön nostamista koskevaan takaisinostoon. Vakuutusehdoissa on kuvattu tarkemmin vakuutuskorvausten hakemista ja maksamista.

Varainhoitovakuutuksen verotus (2018)

Kaikki tämän tuoteselosteen verotiedot perustuvat vuonna 2017 voimassa olleeseen lainsäädäntöön ja koskevat Suomessa yleisesti verovelvollisia henkilöitä. Verolainsäädäntö voi vakuutusaikana muuttua. Tarkempia tietoja vakuutusten verotuksesta saat asiamieheltämme.

Vakuutusmaksujen verotus

Maksetut vakuutusmaksut eivät ole yksityishenkilön verotuksessa vähennyskelpoisia.

Säästösumman nostaminen ja verotus

Varainhoitovakuutuksesta maksetaan veroa vasta kun säästösumma maksetaan vakuutuksenottajalle. Vakuutuksenottaja voi takaisinostona nostaa vakuutussäästön tai sen osan ilmoittamalla nostosta kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Vakuutuksesta suoritetaan tällöin takaisinostoarvo, joka lasketaan vakuutuksen laskuperusteiden mukaan. Osittainen takaisinosto on mahdollinen, jos vakuutussäästön määrä on vähintään 100 000 euroa ja vakuutussäästöön jäävä määrä on vähintään 50 000 euroa. Osittaisen takaisinoston määrän tulee olla vähintään 10 000 euroa. Takaisinostosta peritään hinnaston mukaiset maksut. Kun Varainhoitovakuutuksen säästösumma maksetaan vakuutuksenottajalle itselleen tämän ollessa vakuutettuna, on vakuutuksesta verotettavaa tuloa vain vakuutuksen tuotto. Tuotto lasketaan maksettavan säästösumman ja maksettujen vakuutusmaksujen erotuksena. Tuotto on pääomatuloa, josta maksettava vero on 30 % tai 34 %, mikäli verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa.

Kuolintapaussumma ja sen verotus

Jos vakuutuksenottaja kuolee vakuutuksen voimassa ollessa, maksetaan kuolintapaussumma vakuutuksenottajan määräämälle kuolintapaussumman edunsaajalle. Vakuutuksen edunsaajaa voi muuttaa vakuutuksen päättymiseen saakka. Lähiomaiselle maksettava henkivakuutuskorvaus on perintöverotettavaa. Puolison ja alaikäisen lapsen perintöverotuksessa huomioidaan kulloinkin voimassa olevat vähennykset. Vähennykset voi lukea hyväkseen, vaikka osuus koostuisi pelkästään henkivakuutuskorvauksesta. Lähiomaiselle maksettava kuolintapaussumma on perintöverotettavaa. Verotusta suoritettaessa otetaan huomioon kaikki saman kuolintapauksen perusteella maksetut vakuutuskorvaukset. Avopuoliso katsotaan verotuksessa lähiomaiseksi, jos avopuolisoilla on yhteinen lapsi tai he ovat olleet aikaisemmin keskenään avioliitossa. Muulle edunsaajalle kuin lähiomaiselle maksettava kuolintapaussumma on kokonaan veronalaista pääomatuloa.

Varainhoitovakuutuksen päättyminen

Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa vakuutussopimus 30 päivän kuluessa vakuutuksen voimaantulosta vakuutusehdoissa määrätyllä tavalla. Vakuutus päättyy vakuutetun kuollessa tai koko jäljellä olevan vakuutussäästön nostamista koskevaan takaisinostoon. Vakuutusehdoissa on kuvattu tarkemmin vakuutuskorvausten hakemista ja maksamista.

Vakuutuksesta perittävät maksut

Vakuutusyhtiö perii maksetuista vakuutusmaksuista ja vakuutussäästöstä ja vakuutuksen takaisinostosta laskuperus­ teessa, vakuutusehdoissa ja hinnastossa määritellyt maksut. Vakuutuksenottajan haluamista erityispalveluista veloitetaan hinnaston mukaiset maksut. Perittävät maksut ilmenevät tarkemmin vakuutusehdoista ja erillisestä hinnastosta.

Sp­-Henkivakuutuksen asiamiehet ja palkkiot

Varainhoitovakuutus myöntää Sp­-Henkivakuutus Oy. Oma Säästöpankki toimii Sp­Henkivakuutuksen asiamiehenä hoitaen asiakaspalvelua ja myyntiä tämän puolesta. Oma Säästöpankit saavat palkkioksi maksuun perustuvan palkkion ja sijoituskohteiden hallinnointipalkkioon perustuvan palkkionpalautuksen. Sp­Henkivakuutus Oy:stä omistaa yli 10 prosentin osuuden Oma Säästöpankki Optia ja Oma Säästöpankki Oyj.

Vakavaraisuuslauseke (SFCR)

Sp-­Henkivakuutuksen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus (SFCR) on nähtävillä yhtiömme verkkosivuilla www.sphenki.fi

Muutoksenhakuohje

Mikäli olet tyytymätön päätökseemme, on sinulla mahdollisuus saattaa asia uudelleenkäsiteltäväksi ottamalla yhteyttä yhtiömme korvauskäsittelijöihin, p. 010 572 1001

Vakuutus-­ ja rahoitusneuvonta, vakuutuslautakunta ja kuluttajariitalautakunta

Vakuutus-­ ja rahoitusneuvonta (FINE) antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

Porkkalankatu 1,  00180 HELSINKI
p. (09) 685 0120
www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta ei käsittele sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyviä riita­asioita.

Hämeentie 3
PL 306
00531 HELSINKI
p.  029 566 5200 (vaihde)
www.kuluttajariita.fi

Voit myös saattaa asian käsiteltäväksi Helsingin käräjäoikeudessa tai kotipaikkasi käräjäoikeudessa. Kanne korvausta koskevan päätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja vakuutuslautakunta

Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
p. (09) 685 0120
www.fine.fi

Sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Sp-Henkivakuutus Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja soveltaa toiminnas­  saan Suomen voimassa olevaa oikeutta. Yhtiön sopimuskieliä ovat suomi ja ruotsi. Oma Säästöpankki on merkitty Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin (www.finanssivalvonta.fi), jonne on myös merkitty vastaava hoitaja. Finanssivalvonta valvoo Sp-Henkivakuutus Oy:n ja sen asiamiesten toimintaa. Yhtiön valvontaviranomainen on:

Finanssivalvonta PL 103
00101 Helsinki
p. 010 831 51
www.finanssivalvonta.fi

Sp-Henkivakuutus oy

Sp-Henkivakuutus Oy on merkitty kaupparekisteriin.

Y­tunnus: 2082534­1
Teollisuuskatu 33
00510 Helsinki
p. 010 572 1001
faksi 010 572 1005 
vakuutussaastaminen@saastopankki.fi 
www.sphenki.fi

Henkilötietojen käsittely

Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja niitä koskevien säännösten, kuten henkilötietolain ja vakuutusyhtiölain säännösten mukaisesti ja huolehtii muutoinkin asiakkaidensa yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä. Vakuutusyhtiö hankkii tietoja asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä ja luottotietorekisteristä. Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaiden henkilötietoja hakemuksien käsittelyn, asiakaspalvelun toteuttamisen, vakuutusten hallinnoinnin sekä maksuja perintärutiinien hoitamisen tarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan käyttää myös vakuutusyhtiön asiakkaille postitse, puhelimitse tai sähköisesti suunnatun asiakasviestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen. Tietoja voidaan lisäksi käyttää yhdessä muista lähteistä saatujen tietojen kanssa asiakkaan ostomieltymysten kartoittamiseen sekä lähetettäessä tietoja ja tarjouksia uusista vakuutustuotteista. Asiakkaiden henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiön yhteistyökumppaneille ainoastaan em. tarkoituksiin. Yhteistyökumppaneita ovat yritykset EU/ETA­alueella ja yritykset Euroopan  komission  hyväksymissä maissa sekä yritykset EU­/ETA­alueen ulkopuolella, mikäli komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käytetään toimeksiantosopimuksissa. Vakuutusyhtiö voi lisäksi luovuttaa yksilöityjä vahinkotietoja toiselle vakuutusyhtiölle tietosuojalautakunnan määrittelemin edellytyksin Asiakas voi milloin tahansa ilmoittaa vakuutusyhtiölle, mikäli hän ei halua vastaanottaa  markkinointia.  Asiakkaalla on oikeus saada tietoa häntä koskevien henkilötietojen käyttämisestä. Asiakas voi milloin tahansa pyytää vakuutusyhtiötä korjaamaan vakuutukseensa liittyvät virheelliset tiedot. Sp-Henkivakuutus tallentaa asiakaspuhelut ja viestit varmistaakseen viestin sisällön.