Varainhoitokapitalisaatiolla hallitset yrityksesi sijoitusomaisuutta tehokkaasti

Varainhoitokapitalisaatio sopii pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Sopimus on määräaikainen ja sijoitusaika on vähintään viisi vuotta ja enintään 20 vuotta. Vakuutussäästöä voi nostaa milloin vain, kuitenkin vakuutusehdoissa ja hinnastossa määrätyn ehdoin. Vakuutus tulee voimaan allekirjoittamalla vakuutushakemus ja maksamalla ensimmäinen vakuutusmaksu. Ensimmäisen maksun tulee olla vähintään 100 000 euroa ja se tulee maksaa kuukauden kuluessa hakemuksen allekirjoittamisesta. Vakuutuksen voimaantulon jälkeen toimitetaan vakuutuskirja, johon on merkitty vakuutuksen keskeinen sisältö.

Varainhoitokapitalisaatio on sijoitussidonnainen vakuutus. Maksettavat vakuutusmaksut sijoitetaan valittuun sijoitussalkkuun, jonka perusteella vakuutussäästön arvo määräytyy.

Vakuutuksenottajana yritys ei omista suoraan sijoitussalkkua vaan vakuutuksen, jonka arvo määräytyy sijoitussalkun arvonkehityksen perusteella.

Vakuutussäästösi karttuu vakuutukseen maksettavilla vakuutusmaksuilla ja vakuutussäästölle sijoitussalkun arvonmuutoksena muodostuvasta tuotosta. Vakuutussäästöä vähentävät vakuutusmaksuista ja vakuutussäästöstä perittävät maksut. Vakuutussäästön karttuminen määritellään tarkemmin vakuutuksen ehdoissa sekä vakuutuksen laskuperusteissa, joiden lainmukaisuutta valvoo Finanssivalvonta.

Joustava tapa säästää

Varainhoitokapitalisaatiolla yrityksesi voi sijoittaa monipuolisiin sijoitussalkkuihin. Sijoitussalkuissa hyödynnetään monivarainhoitajaperiaatetta. Sijoitussalkkua voi tarvittaessa vaihtaa tavoitteen ja sijoitusmarkkinatilanteen mukaan. Vakuutukseen voi kerralla sisältyä vain yksi sijoitussalkku.

Varainhoitokapitalisaatio on verotuksellisesti järkevä sijoitustapa. Markkinoiden kehitystä aktiivisesti seuraavan sijoittajan ei tarvitse huolehtia tuottojen verottamisesta. Sijoitussalkulle muodostunutta arvonnousua ei veroteta sijoitussalkun muutoksissa tai sijoitussalkkua vaihdettaessa. Sijoitussalkun verotus tapahtuu vasta kun vakuutussäästöt nostetaan.

Oma Säästöpankin asiantuntijan avustuksella valitaan valikoimastamme mm. tuotto-odotusta ja sopivaa riskitasoa vastaava sijoitussalkku. Sijoitussalkkuvalikoimassa riittää vaihtoehtoja niin varovaiselle kuin rohkeammallekin sijoittajalle. Yhdessä löydämme yrityksellesi sopivan vaihtoehdon, mutta on kuitenkin hyvä muistaa, että yrityksesi tekee lopullisen valinnan yritykselle parhaiten sopivasta sijoitussalkusta.

Monipuoliset sijoituskohteet

Varainhoitokapitalisaation sijoituskohteet ovat Oma Säästöpankin varainhoidon hallinnoimia sijoitussalkkuja. Salkkuja on neljä: Korkopainoinen, Tasapainoinen, Osakepainoinen ja Tuottohakuinen sijoitussalkku. Sijoitussalkkujen sisältöä, tuottoa ja riskiä kuvaavat kuukausiraportit ja avaintietoasiakirjat löydät osoitteesta www.sphenki.fi/sijoituskohteet

Korkopainoinen

Korkopainoinen sijoitussalkku on monivarainhoitajaperiaatetta hyödyntävä sijoitussalkku, joka aktiivisella sijoituspolitiikalla kohdentaa varansa eri omaisuusluokkiin kuuluviin rahastoihin. Normaalitilanteessa sijoitukset hajautetaan kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille vertailuindeksin rakenteen mukaisesti, jolloin 20 % sijoituksista on osakkeissa ja 80 % on korkoinstrumenteissa. Osakesijoitusten osuus salkun varoista voi vaihdella 0 – 40 %:n välillä. Salkun tavoitteena on aktiivisella salkunhoidolla tuottaa vertailuindeksiään paremmin suositeltavan sijoitushorisontin aikana. Korkopainoinen sijoitussalkku sopii asiakkaalle, jonka säästämisen aikajänne on yli viisi vuotta ja joka on valmis hyväksymään vuosittain suurtakin arvonvaihtelua.

Tasapainoinen

Tasapainoinen sijoitussalkku on monivarainhoitajaperiaatetta hyödyntävä sijoitussalkku, joka aktiivisella sijoituspolitiikalla kohdentaa varansa eri omaisuusluokkiin kuuluviin rahastoihin.
Normaalitilanteessa sijoitukset hajautetaan kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille vertailuindeksin rakenteen mukaisesti, jolloin 50 % sijoituksista on osakkeissa ja 50 % on korkoinstrumenteissa. Osakesijoitusten osuus salkun varoista voi vaihdella 0 – 70 %:n välillä. Salkun tavoitteena on aktiivisella salkunhoidolla tuottaa vertailuindeksiään paremmin suositeltavan sijoitushorisontin aikana. Tasapainoinen sijoitussalkku sopii asiakkaalle, jonka säästämisen aikajänne on yli 10 vuotta ja joka on valmis hyväksymään vuosittain suurtakin arvonvaihtelua.

Osakepainoinen

Osakepainoinen sijoitussalkku on monivarainhoitajaperiaatetta hyödyntävä sijoitussalkku, joka aktiivisella sijoituspolitiikalla kohdentaa varansa eri omaisuusluokkiin kuuluviin rahastoihin. Normaalitilanteessa sijoitukset hajautetaan kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille vertailuindeksin rakenteen mukaisesti, jolloin 80 % sijoituksista on osakkeissa ja 20 % on korkoinstrumenteissa. Osakesijoitusten osuus salkun varoista voi vaihdella 0 – 100 %:n välillä. Salkun tavoitteena on aktiivisella salkunhoidolla tuottaa vertailuindeksiään paremmin suositeltavan sijoitushorisontin aikana. Osakepainoinen sijoitussalkku sopii asiakkaalle, jonka säästämisen aikajänne on yli 10 vuotta ja joka on valmis hyväksymään vuosittain suurtakin arvonvaihtelua.

Tuottohakuinen

Tuottohakuinen sijoitussalkku on monivarainhoitajaperiaatetta hyödyntävä sijoitussalkku, joka aktiivisella sijoituspolitiikalla kohdentaa varansa eri omaisuusluokkiin kuuluviin rahastoihin. Normaalitilanteessa sijoitukset hajautetaan kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille vertailuindeksin rakenteen mukaisesti, jolloin 100 % sijoituksista on osakkeissa ja 0 % on korkoinstrumenteissa. Osakesijoitusten osuus salkun varoista voi vaihdella 0 – 100 %:n välillä. Salkun tavoitteena on aktiivisella salkunhoidolla tuottaa vertailuindeksiään paremmin suositeltavan sijoitushorisontin aikana. Tuottohakuinen sijoitussalkku sopii asiakkaalle, jonka säästämisen aikajänne on yli 10 vuotta ja joka on valmis hyväksymään vuosittain suurtakin arvonvaihtelua.

Pääoman alentumisen tai menettämisen riski

On hyvä muistaa, että säästämisessä ja sijoittamisessa on aina riski. Vakuutusyhtiö ei vastaa sijoitussidonnaisiin sijoituskohteisiin sijoitettujen maksujen tai vakuutussäästöjen tuotosta tai arvon säilymisestä. Vakuutussäästön tuotto tai arvo voi vaihdella eri aikoina. On mahdollista, että sijoitussidonnaisiin sijoituskohteisiin ohjatuille varoille ei ehkä kerrykään tuottoa ja että sijoitetut varat voivat vähentyä tai ne voi jopa kokonaan menettää. Vastuu sijoitustuloksesta on vakuutuksenottajalla.

Varainhoitokapitalisaation päättyminen

Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa vakuutussopimus 30 päivän kuluessa vakuutuksen voimaantulosta vakuutusehdoissa määrätyllä tavalla.

Varainhoitokapitalisaatio on voimassa sovitun määräajan. Varainhoitokapitalisaatio päättyyy myös, kun koko vakuutussäästön takaisinostamista koskeva ilmoitus toimitetaan vakuutusyhtiölle. Vakuutusehdoissa on kuvattu tarkemmin vakuutussuoritusten hakemista ja maksamista.

Varainhoitokapitalisaation verotus (2018)

Varainhoitokapitalisaatiota ei kohdella yrityksen kirjanpidossa tai verotuksessa vakuutuksena vaan yrityksen tekemänä sijoituksena, johon maksettuja maksuja ei voi vähentää verotuksessa. Osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa Varainhoitokapitalisaatio lasketaan yrityksen nettovarallisuuteen samojen sääntöjen mukaan kuin muutkin yrityksen tekemät sijoitukset.

Henkilöyhtiöissä sijoitusten, kuten Varainhoitokapitalisaation, kuuluminen elinkeinotoimintaan ratkeaa tapauskohtaisesti. Vain elinkeinotoimintaan kuuluvat varat otetaan huomioon henkilöyhtiön nettovarallisuuslaskelmassa.

Varainhoitokapitalisaation tuotto on yritykselle veronalaista tuloa. Tuotto voidaan kirjata rahoitustuottoihin. Kirjanpitolautakunnan mukaan suosituksena on, että sijoitussidonnaisen sijoituskohteen (sijoitussalkun) tuoton osuus on varovaisuusperiaatteen takia suositeltavaa kirjata vasta, kun säästösumma maksetaan sopimuksen omistajalle sopimuksen päättyessä tai takaisinostettaessa ennen sopimusajan päättymistä.

Mikäli henkilöyhtiön omistama Varainhoitokapitalisaatio katsotaan sen elinkeinotoimintaan kuuluvaksi, sopimuksen tuottoa verotetaan kuten henkilöyhtiön muutakin elinkeinotoiminnan tuloa.

Yleishyödylliset säätiöt ja yhdistykset sekä kunnat ja seurakunnat ovat verovelvollisia vain saamastaan elinkeinotulosta ja Varainhoitokapitalisaatio ei yleensä kuulu niiden elinkeinotoimintaan, joten sen tuotto on tällöin verovapaata.

Mikäli Varainhoitokapitalisaatio on sopimuksen päättyessä tai kokonaan takaisinostettaessa tappiolla, EVL:n mukaan lopulliseksi todettu rahoitusomaisuuden arvonalentuminen on elinkeinotoiminnassa vähennyskelpoinen menetys.

Vakuutuksesta perittävät maksut

Vakuutusyhtiö perii maksetuista vakuutusmaksuista, vakuutussäästöstä ja vakuutuksen takaisinostosta laskuperusteessa, vakuutusehdoissa ja hinnastossa määritellyt maksut. Vakuutuksenottajan haluamista muutoksista ja erityispalveluista veloitetaan hinnaston mukaiset maksut.

Perittävät maksut ilmenevät tarkemmin vakuutusehdoista ja erillisestä hinnastosta.

Sp-Henkivakuutuksen asiamiehet ja palkkiot

Varainhoitokapitalisaation myöntää Sp-Henkivakuutus Oy.

Oma Säästöpankki toimii Sp-Henkivakuutuksen asiamiehenä hoitaen asiakaspalvelua ja myyntiä tämän puolesta. Oma Säästöpankit saavat palkkioksi maksuun perustuvan palkkion ja sijoituskohteiden hallinnointipalkkioon perustuvan palkkionpalautuksen.

Sp-Henkivakuutus Oy:stä omistaa yli 10 prosentin osuuden Säästöpankki Optia ja Oma Säästöpankki Oyj.

Vakavaraisuuslauseke (SFCR)

Sp-Henkivakuutuksen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus (SFCR) on nähtävillä yhtiömme verkkosivuilla www.sphenki.fi

Muutoksenhakuohje

Mikäli olet tyytymätön päätökseemme, on sinulla mahdollisuus saattaa asia uudelleenkäsiteltäväksi ottamalla yhteyttä yhtiömme korvauskäsittelijöihin, p. 010 572 1001.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja vakuutuslautakunta

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty tuomioistuimessa.

Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
p. (09) 685 0120
www.fine.fi

Voit myös saattaa asian käsiteltäväksi Helsingin käräjäoikeudessa tai kotipaikkasi käräjäoikeudessa. Kanne korvausta koskevan päätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen.

Sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Sp-Henkivakuutus Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja soveltaa toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta. Yhtiön sopimuskieliä ovat suomi ja ruotsi. Oma Säästöpankki on merkitty Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin (www.finanssivalvonta.fi), jonne on myös merkitty vastaava hoitaja. Finanssivalvonta valvoo Sp-Henkivakuutus Oy:n ja sen asiamiesten toimintaa.

Finanssivalvonta
PL 103, 00101 Helsinki
p. 010 83 151
www.finanssivalvonta.fi

Sp-Henkivakuutus Oy
Sp-Henkivakuutus Oy on merkitty kaupparekisteriin.

Y-tunnus: 2082534-1

Teollisuuskatu 33
00510 Helsinki
p. 010 572 1001 (arkisin klo 9.00– 16.30)
faksi: 010 572 1005
vakuutussaastaminen@saastopankki.fi
www.sphenki.fi

Varainhoitokapitalisaation saat lähimmästä Oma Säästöpankista www.omasp.fi

Henkilötietojen käsittely

Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja niitä koskevien säännösten, kuten henkilötietolain ja vakuutusyhtiölain säännösten mukaisesti ja huolehtii muutoinkin asiakkaidensa yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä. Vakuutusyhtiö hankkii tietoja asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä ja luottotietorekisteristä. Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaiden henkilötietoja hakemuksien käsittelyn, asiakaspalvelun toteuttamisen, vakuutusten hallinnoinnin sekä maksu- ja perintärutiinien hoitamisen tarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan käyttää myös vakuutusyhtiön asiakkaille postitse, puhelimitse tai sähköisesti suunnatun asiakasviestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen. Tietoja voidaan lisäksi käyttää yhdessä muista lähteistä saatujen tietojen kanssa asiakkaan ostomieltymysten kartoittamiseen sekä lähetettäessä tietoja ja tarjouksia uusista vakuutustuotteista. Asiakkaiden henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiön yhteistyökumppaneille ainoastaan em. tarkoituksiin. Yhteistyökumppaneita ovat yritykset EU / ETA-alueella ja yritykset Euroopan komission hyväksymissä maissa sekä yritykset EU / ETA-alueen ulkopuolella, mikäli komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käytetään toimeksiantosopimuksissa. Vakuutusyhtiö voi lisäksi luovuttaa yksilöityjä vahinkotietoja toiselle vakuutusyhtiölle tietosuojalautakunnan määrittelemin edellytyksin. Asiakas voi milloin tahansa ilmoittaa vakuutusyhtiölle, mikäli hän ei halua vastaanottaa markkinointia. Asiakkaalla on oikeus saada tietoa häntä koskevien henkilötietojen käyttämisestä. Asiakas voi milloin tahansa pyytää vakuutusyhtiötä korjaamaan vakuutukseensa liittyvät virheelliset tiedot. Sp-Henkivakuutus tallentaa asiakaspuhelut ja viestit varmistaakseen viestin sisällön.