1.    Vakuutuksen yleiset ehdot

1.1.    Vakuutuksen sisältö 

Varainhoitovakuutus on toistaiseksi voimassa oleva säästöhenkivakuutus. Vakuutussäästö tai sen osa maksetaan, kun vakuutuksenottaja sitä vakuutetun eläessä vaatii. Maksettavasta vakuutus- säästöstä tai sen osasta vähennetään hinnaston mukaiset kulut. Kuolintapaussumma maksetaan vakuutuksenottajan määräämälle edunsaajalle, jos vakuutettu vakuutuksen voimassa ollessa kuolee. Vakuutuksen yksityiskohtainen sisältö määritellään vakuutusasiakirjoissa, joita ovat hakemus, vakuutusehdot, tuote- seloste ja hinnasto. Vakuutukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, viran- omaismääräyksiä ja laskuperusteita.

1.2.    Eräiden termien merkitys

Edunsaaja on vakuutuksenottajan määräämä henkilö, jolle kuolintapaussumma vakuutetun kuoltua maksetaan. Edunsaajamääräys tai sen muutos on tehtävä kirjallisesti. 

Kuolemanvaraturva on vakuutussopimuksessa sovittu turva, jonka mukaan maksetaan kuolintapaussumma, jos vakuutettu kuolee. 

Kuolintapaussumma on vakuutetun kuollessa maksettava korvaus. 

Laskuperusteet ovat vakuutusmatemaattiset laskentasäännöt, joiden mukaan lasketaan vakuutussäästö ja takaisinostoarvo. Laskuperusteiden lainmukaisuutta valvoo Finanssivalvonta. 

Sijoituskohteena on vakuutuksenottajan valitsema vakuutusyhtiön hyväksymän varainhoitajan tarjoama sijoitussidonnainen sijoitussalkku, johon vakuutusmaksut sijoitetaan. Vakuutukseen voi kulloinkin sisältyä vain yksi sijoitussalkku kerrallaan

Takaisinostoarvo on vakuutussäästö vähennettynä laskuperusteiden ja hinnaston mukaisilla  veloituksilla.

Tiliote lähetetään vakuutuksenottajalle kerran vuodessa. Tiliotteesta ilmenee kertyneen vakuutussäästön kehitys ja muu vakuutuksen keskeinen sisältö.

Vakuutetulla tarkoitetaan henkilöä, jonka kuoleman johdosta vakuutus- sopimuksen mukainen kuolintapaussumma maksetaan.

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan sitä, jonka kanssa vakuutusyhtiö on tehnyt vakuutussopimuksen tai sitä, jolle vakuutuksenottajan vakuutukseen perustuvat oikeudet ovat siirtyneet.

Vakuutussäästöllä tarkoitetaan vakuutukseen sisältyviä varoja.

 

1.3.    Vakuutuksen voimassaolo

1.3.1.    Vakuutuksen voimaantulo 

Vakuutus voidaan myöntää, jos vakuutettu on enintään 90-vuotias. Vakuutussopimuksen solmimisen edellytyksenä on, että vakuutusta otettaessa vakuutuksenottaja ja vakuutettu asuvat vakituisesti Suomessa. Vakuutus tulee voimaan, kun vakuutushakemus on allekirjoitettu ja ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettu. Maksu on vakuutuksen raukeamisen uhalla maksettava kuukauden kuluessa hakemuksen allekirjoittamisesta.

1.3.2.    Vakuutuksen peruuttaminen 

Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa vakuutussopimus 30 päivän kuluessa vakuutuksen voimaantulosta. Peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava tai lähetettävä vakuutusyhtiölle 30 päivän määräajan kuluessa. Vakuutusyhtiö palauttaa maksetut maksut ilman korkoa 30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta vakuutusyhtiöön. Maksuista vähennetään palauttamisen yhteydessä määrä, joka vastaa vakuutussäästön arvon alentumista peruuttamispäivään tai sitä myöhempään vakuutuksen sijoituskohteen realisoinnin toteutumiseen saakka. Vakuutukseen sisältyvä kuolemanvaraturva päättyy kun vakuutus peruutetaan.

1.3.3.    Vakuutuksen päättyminen 

Varainhoitovakuutus on voimassa toistaiseksi. 
Vakuutus päättyy:
•    vakuutetun kuollessa tai
•    koko jäljellä olevan vakuutus- säästön nostamista koskevan kirjallisen ilmoituksen saapuessa vakuutusyhtiölle.

Vakuutuksen päättyessä vakuutukseen liittyvät sijoituskohteet realisoidaan ja varat suoritetaan vakuutuksenottajalle vakuutusehtojen 4. kohdan mukaan.

1.4.    Sopimusehtojen muuttaminen 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusaikana muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksuja, laskuperusteita ja muita sopimusehtoja, jos muutokseen on erityistä syytä yleisen vahinko- tai kuolevuuskehityksen tai yleisen korkotason muutoksen vuoksi, eikä vakuutussopimuksen sisältö muutu olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen verrattuna. Vakuutusyhtiö lähettää muutoksesta ilmoituksen asiakkaalle vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.
Edellisen lisäksi vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa kaikkia vakuutusehtoihin, hinnastoon ja laskuperusteisiin sisältyviä euromääriä tai euromääräisiä rajoja enintään sen verran kuin elinkustannus- indeksi on muuttunut siitä ajankohdasta, jolloin mainitut euromäärät viimeksi vahvistettiin. Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutuksen keskeiseen sisältöön.

1.5.    Vastuunrajoitus

Vakuutusyhtiö ei vastaa mahdollisten verotuskäytännön tai lainsäädännön muutosten aiheuttamista vaikutuksista vakuutuksen, vakuutusmaksujen, vakuutuskorvauksen tai vakuutussopimuksen osapuolien verokohteluun. Vakuutusyhtiö on oikeutettu perimään vakuutussäästöstä vakuutukseen tai vakuutuspalveluun verotuskäytännön tai lainsäädännön muutosten johdosta mahdollisesti kohdistettavat verot.

Vakuutusyhtiö ei myöskään vastaa mahdollisista verokohtelun muutoksista tai veroseuraamuksista, mikäli ne johtuvat vakuutuksenottajan, vakuutetun tai edunsaajien piirissä tapahtuvista muutoksista.

1.6.    Luovutus ja panttaus 

Vakuutuksenottajalla on oikeus luovuttaa ja pantata vakuutukseen perustuva oikeus. Luovutus ja panttaus eivät ole vakuutuksenottajan velkojia sitovia ellei niitä ole kirjallisesti ilmoitettu vakuutusyhtiölle.

1.7.    Sijoituskohteet 

Varainhoitovakuutus on sijoitussidonnainen vakuutus. Vakuutusyhtiö voi lisätä, vähentää tai muuttaa sisällöltään käytettävissä olevia sijoituskohteita.

Jos vakuutusyhtiö poistaa sijoituskohteen sijoitusvaihtoehdoistaan, vakuutusyhtiö ilmoittaa poistamisesta kaikissa palvelukanavissa ja poistettavan sijoituskohteen valinneille asiakkailleen vähintään kuukautta ennen poistamista. Jos sijoituskohde poistuu vakuutusyhtiön valikoimista vakuutusyhtiöstä riippumattomista syistä lyhyemmässä ajassa kuin kuukaudessa, ilmoitetaan poistuvasta sijoituskohteesta välittömästi.

Vakuutusyhtiö voi sijoittaa poistettavassa sijoituskohteessa olevat varat ja poistettavaan sijoituskohteeseen tarkoitetut maksut poistettavaa sijoituskohdetta vastaavaan toiseen sijoituskohteeseen. Lisäksi vakuutusyhtiö voi viranomaisten antamiin määräyksiin tai vastaaviin muihin sääntöihin perustuen tai poikkeuksellisessa markkinatilanteessa antaa erityisiä määräyksiä, jotka koskevat

•    sijoituskohteen valintaa,
•    osuuksien lukumäärää tietyssä sijoituskohteessa,
•    säästöjen enimmäismäärää sijoituskohteittain,
•    pienintä sijoitusta sijoituskohteeseen,
•    siirtoja sijoituskohteesta toiseen,
•    sijoituskohteen osto- ja myynti- kurssien laskemista tai
•    eri toimenpiteistä perittäviä maksuja.

Mikäli yllämainituissa määräyksissä tapahtuu muutoksia, vakuutusyhtiö ilmoittaa niistä vakuutuksenottajalle.

2.    Vakuutusmaksut

2.1.    Maksusuunnitelma 

Ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa hakemuksen allekirjoittamisesta. Vakuutusyhtiö voi kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa tai tuoteselosteessa määrätä vakuutusmaksuille vähimmäis- ja enimmäismäärän.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus hyväksyä, hylätä tai keskeyttää vakuutukseen tehtävät maksut.

2.2.    Sijoitussuunnitelma 

Vakuutusmaksut sijoitetaan vakuutuksenottajan kirjallisesti ilmoittamaan sijoituskohteeseen. Vakuutuksenottaja voi muuttaa sijoituskohdetta ilmoittamalla kirjallisesti muutoksesta vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö sijoittaa vakuutusmaksut viivyttelemättä, ensimmäisen vakuutus- maksun viimeistään 10. pankkipäivänä ja myöhemmät vakuutusmaksut viimeistään 5. pankkipäivänä siitä, kun vakuutusmaksu on saapunut vakuutusyhtiön vakuutusmaksujen tilille, viimeistään kuitenkin ilman tarpeetonta viivytystä sen jälkeen kun valittu sijoituskohde on ollut merkittävissä. Vakuutusmaksun sijoittamisessa käytetään merkintähintaa, jos sijoituskohteelle on vahvistettu erikseen merkintä- ja lunastushinta. Jos jonkin sijoituskohteen osalta vakuutusmaksun sijoittamista sijoitus kohteeseen ei voida toteuttaa viimeistään edellä mainittuna päivänä vakuutus- yhtiöstä riippumattomasta syystä, vakuutusyhtiö voi
•    sijoittaa vakuutusmaksun valitsemaansa lyhyisiin korko- sijoituksiin varansa sijoittavaan sijoitusrahastoon tai muuhun vastaavaan sijoituskohteeseen,
•    jättää vakuutusmaksun korottomalle tilille.

Esteestä ja suoritetusta sijoituksesta ilmoitetaan ensi tilassa vakuutuksenottajalle tai omaisuudenhoitajalle.

3.    Vakuutussäästö

3.1.    Vakuutussäästön muodostuminen 

Varainhoitovakuutuksen säästöä kartuttavat vakuutukseen maksettavat vakuutusmaksut ja vakuutussäästölle sijoituskohteen arvonnousuna muodostuva tuotto. Säästöä vähentävät mahdollinen sijoituskohteen arvon aleneminen ja ehtojen tai hinnaston mukaan maksuista tai säästöstä perittävät maksut, takaisinosto ja takaisinostosta perittävät maksut sekä kuolemanvaraturvan maksu.

Sijoitussalkun juoksevat kulut otetaan huomioon salkkuosuuden arvossa kunakin päivänä. Vakuutusyhtiö ei vastaa sijoitettujen maksujen tai vakuutussäästön tuotosta tai arvon säilymisestä. Vakuutussäästön tuotto tai arvo voi vaihdella eri aikoina. On mahdollista, että varoille ei kerry tuottoa ja että sijoitetut varat voivat vähentyä tai ne voidaan kokonaan menettää. Vakuutuksessa ei ole pääomaturvaa. Vakuutussäästö lasketaan sijoituskohteen osuuksien ja niillä olevan arvon perusteella. Sijoituskohteen omistusoikeus on vakuutusyhtiöllä. Vakuutuksenottajalla ei ole niihin omistus- tai muuta oikeutta. Osuuden arvon määrää sijoituskohteena olevaa sijoitussalkkua hallinnoiva omaisuudenhoitaja.

 

3.2.    Vakuutussäästön arvo säästöä maksettaessa 

Kuolintapaussummaa maksettaessa sijoituskohteen arvo ja korvauksen määrä määräytyvät ilman tarpeetonta viivästystä toteutettavan realisoinnin mukaisesti.
Sijoituskohteen realisoinnista aiheutuvat kulut vähennetään maksettavan korvauksen määrästä.

Vakuutuksen takaisinostossa maksetaan takaisinostoarvo, joka on vakuutussäästö vähennettynä laskuperusteen ja hinnaston mukaisilla maksuilla. Takaisinostoarvoa maksettaessa sijoituskohteen arvo ja korvauksen määrä määräytyvät ilman tarpeetonta viivästystä toteutettavan realisoinnin mukaisesti. Sijoituskohteen realisoinnista aiheutuvat kulut vähennetään maksettavan korvauksen määrästä.

3.3.    Vakuutussäästön uudelleensijoitus

Vakuutuksenottajalla on oikeus vaihtaa sijoituskohteena oleva sijoitussalkku toiseen vakuutusyhtiön hyväksymään sijoitussalkkuun. Vakuutukseen voi kulloinkin sisältyä vain yksi sijoitussalkku. Vaihto toteutetaan viimeistään 10. pankkipäivänä siitä, kun ilmoitus on saapunut kirjallisesti vakuutusyhtiölle tai viimeistään vaihdettavien sijoitus- kohteiden ilman tarpeetonta viivästystä toteutettavan realisoinnin ja hankinnan toteutumisen mukaan.

4.    Vakuutuskorvaukset

4.1.    Takaisinosto

Vakuutuksenottaja voi takaisinostona nostaa vakuutussäästön tai sen osan ilmoittamalla nostosta kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Osittainen takaisinosto on kuitenkin mahdollinen vain, jos vakuutussäästön määrä on vähintään 100 000 euroa ja vakuutussäästöön jäävä määrä on vähintään 50 000 euroa. Osittaisen takaisinoston määrän tulee olla vähintään 10 000 euroa. Maksettava takaisinostoarvo lasketaan vakuutussäästöstä huomioiden laskuperusteessa ja hinnastossa määrätyt maksut.

4.2.    Kuolemanvaraturva ja kuolintapaussumma

Vakuutukseen sisältyy kuolemanvaraturva, jonka perusteella vakuutuksenottajan määräämälle kuolintapaussumman edunsaajalle maksetaan kuolintapaussumma, jos vakuutettu kuolee kuolemanvaraturvan voimassaoloaikana. Kuolemanvaraturvan määrä on 100 % vakuutussäästöstä.

4.3.    Korvausten hakeminen 

Kuolintapaussumman maksamiseksi edun-saajan on toimitettava vakuutusyhtiölle kirjallinen hakemus, vakuutetun kuolintodistus, virkatodistukset vakuutetusta ja edunsaajista sekä muut kuolintapaussumman maksamiseksi tarpeelliset selvitykset. Korvauksen hakija vastaa aiheutuvista kustannuksista. Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja viimeistään kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtuman sattumisesta.

4.4.    Vakuutuskorvausten maksaminen 

Vakuutusyhtiö maksaa kuolintapaussumman tai takaisinoston viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun korvausta on haettu, vakuutusyhtiö on saanut tarvittavat selvitykset ja vakuutussäästön sijoituskohteet  on realisoitu. Viivästyneelle suoritukselle maksetaan viivästyskorkoa korkolain mukaan.

5.    Vakuutuksesta perittävät maksut

Vakuutusmaksusta tai vakuutussäästöstä peritään kuukausittain hinnaston mukaiset hoitomaksut. Vakuutusyhtiö toimittaa vuosittain maksutta tiliotteen. Ylimääräisistätiliotteista tai muista selvityksistä peritään hinnaston mukainen maksu. Vakuutussäästön takaisinoston yhteydessä peritään vakuutussäästöstä hinnastossa määrätyt maksut. Muista toimenpiteistä peritään hinnaston mukaiset maksut. Sijoitussalkun kulut eivät ole osa vakuutussopimusta eikä vakuutusyhtiö vastaa niiden muuttumattomuudesta. Ne on ilmoitettu sijoituskohde-esitteessä ja huomioitu tarjouslaskelmassa valvonta- viranomaisen antamien määräysten ja ohjeiden mukaan.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa kaikkia ehtoihin, hinnastoon ja laskuperus- teisiin sisältyviä euromääräisiä maksuja tai rajoja vuosittain elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 = 100) perusteella. Vakuutusyhtiöllä on oikeus veloittaa vakuutuksesta maksettavakseen tulevat maksut ja verot, jos lainsäädännön tai viranomaisen määräyksen vuoksi vakuutukseen tai sen sijoituskohteisiin kohdistuu suoraan tai välillisesti veroja tai muita viranomaisen määräämiä maksuja.

6.    Vakavaraisuuslauseke (SFCR)

Sp-Henkivakuutuksen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus (SFCR) on nähtävillä yhtiömme verkko- sivuilla www.sphenki.fi.

7.    Muutoksenhakuohje

Mikäli olet tyytymätön päätökseemme, on sinulla mahdollisuus saattaa asia
uudelleenkäsiteltäväksi ottamalla yhteyttä yhtiömme korvauskäsittelijöihin,
p. 010 572 1001.

7.1.    Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, vakuutuslautakunta ja kuluttaja- riitalautakunta

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita- asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalauta- kunnassa tai tuomioistuimessa.

Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
p. (09) 685 0120
www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta ei käsittele sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyviä riita-asioita.

Hämeentie 3
PL 306
00531 Helsinki
p. 029 566 5200 (vaihde)
www.kuluttajariita.fi
 
Voit myös saattaa asian käsiteltäväksi Helsingin käräjäoikeudessa tai kotipaikkasi käräjäoikeudessa. Kannekorvausta koskevan päätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen.

8.    Sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Sp-Henkivakuutus Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja soveltaa toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta. Yhtiön sopimuskieliä ovat suomi ja ruotsi. Oma Säästöpankki on merkitty Finanssivalvonnan vakuutusedustaja- rekisteriin  (www.  finanssivalvonta.fi), jonne on myös merkitty vastaava hoitaja.
Finanssivalvonta valvoo Sp-Henkivakuutus Oy:n ja sen asiamiesten toimintaa.

Finanssivalvonta PL 103
00101 Helsinki
p. 010 83 151
www. finanssivalvonta.fi

9.    Sp-­Henkivakuutuksen asiamiehet ja palkkiot

Varainhoitovakuutuksen myöntää Sp-Henkivakuutus Oy. Oma Säästöpankki toimii Sp-Henkivakuutus Oy:n asia- miehenä hoitaen asiakaspalvelua ja myyntiä tämän puolesta. Oma Säästöpankit saavat palkkioksi maksuun perustuvan palkkion ja  sijoituskohteiden hallinnointipalkkioon perustuvan palkkionpalautuksen.
Sp-Henkivakuutus Oy:stä omistaa yli 10 prosentin osuuden Säästöpankki Optia ja Oma Säästöpankki Oyj.

Sp-Henkivakuutus Oy
Sp-Henkivakuutus Oy on merkitty kaupparekisteriin.

Y-tunnus: 2082534-1

Teollisuuskatu 33
00510 Helsinki

p. 010 572 1001
(arkisin klo 9.00–16.30)
faksi: 010 572 1005 vakuutussaastaminen@saastopankki.fi www.sphenki.fi

Varainhoitovakuutuksen saat lähimmästä Oma Säästöpankista www.omasp.fi.
 

10.    Henkilötietojen käsittely

Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja niitä koskevien säännösten, kuten henkilötietolain ja vakuutusyhtiö- lain säännösten mukaisesti ja huolehtii muutoinkin asiakkaidensa yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä. Vakuutusyhtiö hankkii tietoja asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä ja luottotietorekisteristä. Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaiden henkilötietoja hakemuksien käsittelyn, asiakaspalvelun toteuttamisen, vakuutusten hallinnoinnin sekä maksu- ja perintärutiinien hoitamisen tarkoituksia varten. Henkilö- tietoja voidaan käyttää myös vakuutus- yhtiön asiakkaille postitse, puhelimitse tai sähköisesti suunnatun asiakasviestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen. Tietoja voidaan lisäksi käyttää yhdessä muista lähteistä saatujen tietojen kanssa asiakkaan ostomieltymysten kartoittamiseen sekä lähetettäessä tietoja ja tarjouksia uusista vakuutustuotteista. Asiakkaiden henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiön yhteistyökumppaneille ainoastaan em. tarkoituksiin. Yhteistyökumppaneita ovat yritykset EU / ETA-alueella ja yritykset Euroopan komission hyväksymissä maissa sekä yritykset EU- / ETA-alueen ulkopuolella, mikäli komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käytetään toimeksiantosopimuksissa. Vakuutusyhtiö voi lisäksi luovuttaa yksilöityjä vahinkotietoja toiselle vakuutusyhtiölle tietosuojalautakunnan määrittelemin edellytyksin. Asiakas voi milloin tahansa ilmoittaa vakuutusyhtiölle, mikäli hän ei halua vastaanottaa markkinointia.  Asiakkaalla on oikeus saada tietoa häntä koskevien henkilötietojen käyttämisestä. Asiakas voi milloin tahansa pyytää vakuutusyhtiötä korjaamaan vakuutukseensa liittyvät virheelliset tiedot. Sp-Henkivakuutus tallentaa asiakaspuhelut ja viestit varmistaakseen viestin sisällön.