Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiakas

Kundkännedom om företagskunder

Uppdatera ditt företags uppgifter regelbundet. Du kan uppdatera kunduppgifterna för en företagskund eller en representant för en företagskund på sidan Elektroniska formulär.

Kundkännedom om företagskunder – varför frågar banken?

Kundkännedomen utgör grunden för samarbetet mellan kunden och banken samt för deras ömsesidiga förtroende. Banken har dessutom en lagstadgad skyldighet att begära tillräckliga uppgifter bland annat om företagskunders ägare, verkliga förmånstagare och affärsverksamhet. Syftet med dessa åtgärder är att förebygga exempelvis penningtvätt, finansiering av terrorism och ekonomisk brottslighet. Vi frågar dessa frågor både när vi öppnar banktjänster och regelbundet medan kundrelationen pågår.

Hurdana frågor ställer banken?

Baserat på vår skyldighet att identifiera våra kunder ställer vi olika frågor om ditt företag, med syftet att säkerställa säker användning av banktjänsterna och förebygga missbruk. Banken har ett ansvar att bekämpa olaglig verksamhet, såsom bedrägeriförsök, finansiering av terrorism och grå ekonomi. Vi ställer frågor till alla våra kunder.

Baserat på vår lagstadgade skyldighet ber vi våra kunder att ange bland annat följande uppgifter:

  • Företagets ägare och verkliga förmånstagare. Med verklig förmånstagare avses utöver ägare även personer som har bestämmande inflytande genom sitt röstetal från andelsägande eller som på annat sätt har bestämmande inflytande i företaget. 
  • Är företagskundens representant eller verkliga förmånstagare en person i politiskt utsatt ställning, en närstående part eller en nära samarbetspartner. 
  • Uppgifter om betalningsrörelse, beskattningsuppgifter, affärsverksamhetens karaktär och omfattning samt ekonomisk ställning. 
  • Vi ställer också frågor om belopp och ursprung för de tillgångar som sätts in på kontot. Banken kan behöva en skriftlig redogörelse av tillgångarnas ursprung.

Kännedom om företagets representanter 

Banken måste identifiera även de företagsrepresentanter som är berättigade att uträtta bankärenden samt verifiera deras identitet och behörighet att vara representanter. Banken har en skyldighet att identifiera företagsrepresentanter genom ett officiellt och giltigt identitetsbevis. Vi ber om identitetsbevis när ärenden uträttas i banken och när nya tjänster öppnas. Detta gäller både befintliga och nya kunder.

Dokument för att sköta företagets bankärenden

Beroende på företag och bolagsform krävs olika dokument för att bli kund i banken och för att uträtta företagets bankärenden. Du kan även kontakta ditt lokalkontor för att kontrollera vilka dokument ditt företag kommer att behöva. På denna sida finns också ett antal protokollmallar som ditt företag kan använda fritt.