Hoppa till huvudinnehåll
OmaSp sähköauto

Koldioxidavtryck

Oma Sparbank Abp bygger en hållbar ekonomi och stöder kontroll av klimatförändringen och anpassning till den. Vi strävar efter att utveckla våra produkter och tjänster i den riktning att de sporrar kunderna till hållbar och klimatvänlig verksamhet. Vår egen verksamhet försöker vi att planera till att orsaka så få utsläpp som möjligt, så att företagets koldioxidavtryck kan minskas.

Vad är koldioxidavtryck?

Koldioxidavtryck betyder klimatutsläpp som uppstår av människors verksamhet och som ett resultat av åtgärder under en viss tidsperiod. Ett företags koldioxidavtryck kartlägger mängden växthusgasutsläpp som genereras genom dess verksamhet. Bildandet av koldioxidavtrycket beror på företagets verksamhet, varför koldioxidavtrycket alltid beräknas från fall till fall. I beräkningen rapporteras utsläppen i koldioxidekvivalenter, som benämns med förkortningen CO2-ekvivalent (CO2e). Siffran beskriver den klimatuppvärmande effekten av olika växthusgaser omvandlade till motsvarande effekt av koldioxid i atmosfären.

hiilijalanjälki ikoni

Beräkningen grundar sig på GHG Protocol-standarden

Beräkningsmetoden för att räkna koldioxidavtrycket i arbetet grundar sig på standarden GHG Protocol, med vilken företag kan beräkna mängden växthusgasutsläpp som verksamheten orsakar. Enligt anvisningarna delas utsläppen in i tre kategorier.

OmaSp:s koldioxidavtryck

autolaina ikoni

Kategori 1: direkta utsläpp

Direkta utsläpp uppstår med resor gjorda med fordon som företaget äger eller leasar samt utsläpp som orsakas av kylutrustning i vissa kontor.

uusiutuva energia

Kategori 2: indirekta utsläpp från inköpt energi

Oma Sparbank använder kontor som drivs med köpt el, fjärrvärme och fjärrkyla. Utsläppen orsakade av dessa köpta energiformer hör till ovannämnda kategori. OmaSp kan indirekt påverka utsläppen orsakade av den köpta energin genom sina energival. I praktiken har företaget möjlighet att enbart påverka köpet av el.

kestävä kehitys ikoni

Kategori 3: indirekta utsläpp i värdekedjan

Oma Sparbanks indirekta utsläpp i värdekedjan uppstår indirekt under företagets hela leveranskedja. De mest väsentliga utsläppen uppstår av inköpta produkter och tjänster, affärs- och arbetsresor samt nytt avfall. Utsläpp som uppstår från investeringar som finansiering, fonder och fastighetsplaceringar hör till ovannämnda kategori.

Hur OmaSp:s koldioxidavtryck uppstår

Oma Sparbank Abp har identifierat de viktigaste klimateffekterna av sin verksamhet samt preliminära åtgärder för hur företaget kan minimera sin klimatpåverkan. Företagets klimatutsläpp uppstår huvudsakligen från indirekta utsläpp, som företaget inte kan påverka direkt. Dessa är bland annat införskaffade produkter och tjänster, affärsresor och arbetstagarnas arbetsresor. Indirekta utsläpp inkluderar även utsläpp orsakade av investeringar som finansiering, fonder och placeringar. Oma Sparbanks mål är att öka transparensen för hållbara placeringar i sina fonder. På så sätt försöker företaget främja en hållbar ekonomi och minimera koldioxidavtrycket från sina placeringar.

Läs mer