Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin konttori

Kundkännedom – varför frågar banken?

Kundkännedomen utgör grunden för samarbetet mellan kunden och banken samt för deras ömsesidiga förtroende. Detta kan endast uppnås med tillräcklig kundkännedom.

Bli kund 

När du öppnar banktjänster hos oss ställer vi många olika frågor till dig, eftersom vi vill förstå din livssituation och erbjuda dig de banktjänster som passar dig bäst. Alla uppgifter som du anger behandlas konfidentiellt och i enlighet med banksekretesslagstiftningen. Som bank är vi skyldiga enligt lag att begära vissa uppgifter som används för att förebygga exempelvis penningtvätt, finansiering av terrorism och ekonomisk brottslighet. Vi ställer dessa frågor både när du öppnar banktjänster hos oss och emellanåt när du redan är kund. För att öppna banktjänster behöver du även ett godtagbart identitetsbevis. 

Hurdana frågor ställer banken? 

Banken har en lagstadgad skyldighet att identifiera och känna sina kunder. Baserat på denna skyldighet ställer vi olika frågor till kunden för att säkerställa att kunden kan använda banktjänsterna säkert och för att förebygga missbruk. Banken har ett ansvar att bekämpa olaglig verksamhet, såsom bedrägeriförsök, identitetsstöld, finansiering av terrorism och grå ekonomi. Vi ställer frågor till alla våra kunder. Första gången vi ställer frågorna är när vi öppnar banktjänsterna åt dig, därefter uppdaterar vi uppgifterna regelbundet medan kundrelationen pågår. Bli inte förvånad när du sköter dina bankärenden och får samma frågor som du redan har svarat på tidigare – vi ställer dem bara för att fullgöra vårt uppdrag att trygga dina banktjänster.

Baserat på vår lagstadgade skyldighet ber vi våra kunder att ange bland annat följande uppgifter: 

  • uppgifter om kundens verksamhet 
  • uppgifter om ekonomisk ställning 
  • uppgifter om betalningsrörelse 
  • uppgifter om var tillgångarna kommer ifrån – vid behov kan vi be dig att ge en skriftlig redogörelse av syftet med en affärstransaktion 

Personer i politiskt utsatt ställning 

Banken har en skyldighet att identifiera personer i politiskt utsatt ställning. Till kundkännedomen hör att banken måste klargöra huruvida kunden är en person i politiskt utsatt ställning. En person anses vara politiskt utsatt om personen själv eller dennes familjemedlem eller nära samarbetspartner för närvarande har eller har i närtid haft betydande offentliga uppdrag i Finland eller någon annan stat. Syftet med frågan är inte att ta reda på din partipolitiska ståndpunkt eller politiska aktivitet.

Mer information om kundkännedom

I Finland har alla banker och andra finansiella institut en lagstadgad skyldighet att ta reda på sina kunders skatterättsliga hemvist och rapportera uppgifterna till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen rapporterar i sin tur uppgifterna vidare till andra länder. Skyldigheten grundar sig på internationella avtal. Därför ber vi dig att redogöra för din skattskyldighet i Finland och utomlands. Om du har skattskyldighet i ett annat land behöver vi i allmänhet även ditt skattenummer i landet i fråga.
 

Banken måste ha tillräckliga uppgifter om sina kunders ekonomiska verksamhet, dess omfattning och grunder för att använda bankens tjänster. Banken har som plikt att fråga sina kunder om deras ekonomiska ställning, skattskyldighet och politiska inflytande. Vid behov frågas kunderna om tilläggsuppgifter såsom ursprung och användningsändamål för de medel som betalas in på kontot samt dokument som kan bekräfta uppgifterna om medlens ursprung eller användningsändamål.

Genom att be om kunduppgifter kan bankens tjänstemän bedöma om en produkt eller tjänst är lämplig för kunden och samtidigt uppfylla de krav som ställs i föreskrifterna om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att agera på detta sätt kan banken förstå grunderna i sina kunders vanliga aktiviteter samt upptäcka och reda ut ovanliga aktiviteter. Banken har skyldighet enligt lag att följa med kundernas användning av banktjänsterna, för att banken ska kunna upptäcka eventuella onormala eller avvikande transaktioner och reagera på dem.

Vi tar kontakt med våra kunder angående uppdatering av uppgifter via brev eller telefon. Om du använder nät- eller mobilbanken skickar vi automatiskt begäran om att uppdatera dina uppgifter till din nät- och mobilbank. Även det elektroniska formuläret på vår webbplats är ett säkert sätt att uppdatera dina kunduppgifter.

Om du har fått ett brev från banken om att uppdatera dina kunduppgifter, är det säkrast att skriva in länken som anges i brevet i webbläsarens adressfält. Vi vill påminna dig om att vi aldrig ber dig att ange dina personliga bankkoder eller kortuppgifter via e-post eller telefon.

Banken har en skyldighet att identifiera kunder genom ett officiellt och giltigt identitetsbevis. Vi ber om identitetsbevis när ärenden uträttas i banken och när nya tjänster öppnas. Detta gäller både befintliga och nya kunder. Läs mer om vilka identitetsbevis banken accepterar.

Identitetshandlingar

Tillräckliga kunduppgifter hjälper banken att ta hänsyn till kundens behov och erbjuda lämpliga tjänster. Vi ber våra kunder att hålla sina uppgifter uppdaterade. Vår kundkännedomsskyldighet är inte beroende av kundrelationens omfattning, utan vi ber även exempelvis innehavare av användarrättigheter och säkerhetsställare att uppdatera sina kunduppgifter. Du kan uppdatera dina uppgifter i vårt kontor, nätbanken eller med formuläret nedan. Du kan skriva under formuläret genom att identifiera dig med nätbankskoder från en finländsk bank.

OmaSp behandlar personuppgifterna enligt dataskyddslagen och kreditinstitutslagen och sköter om att integritetsskyddet och banksekretessen tillämpas vid behandling av personuppgifter.

Uppdatering av kunduppgifter

Som bank kan vi behöva begränsa din användning av banktjänster om dina kunduppgifter är bristfälliga. Tjänsterna återställs så fort du har uppdaterat de uppgifter som behövs. Som kund hos oss är du skyldig att uppdatera dina kunduppgifter och ge banken de ovannämnda uppgifterna vid begäran. På så sätt kan vi betjäna dig tillförlitligt och säkert. Enligt lagstiftningen får banken inte inleda eller fortsätta en kundrelation om banken inte har tillräckliga uppgifter för kundkännedom.   

Det snabbaste sättet att uppdatera och bekräfta dina kunduppgifter är att fylla i formuläret som du hittar på vår webbplats. För att bekräfta uppgifterna kan du använda nätbankskoder från alla finländska banker. När vi har behandlat de uppgifter som du har angett tar vi bort begränsningen från dina tjänster. Du kan även uppdatera uppgifterna i vårt kontor.

Uppdatering av kunduppgifter

Läs mer