Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin haalarimerkit

Vi främjar gemensamt välbefinnande

Vi stöder våra kunder i att sköta och utveckla sin privatekonomi. Dessutom stöder vi lokalsamhällens välfärd och följer god förvaltningssed och etisk affärsverksamhet genom hela värdekedjan.

Våra mål år 2026

työllistyminen ikoni
 • Stöda våra kunder i att sköta och utveckla sin privatekonomi
 • Vi arrangerar årligen flera webbinarier och utbildningstillfällen relaterade till privatekonomiförvaltning
 • Vi fortsätter vårt regelbundna samarbete för att utveckla barns och ungas ekonomiska kunskaper

Vi stöder ekonomiska kunskaper bland unga

 • Vi följer upp våra kunders nöjdhet med den ekonomiska planeringen med en kontaktperson
 • Vi säkerställer att specialisten är intresserad av att stöda kundens ekonomi även i svåra situationer

Stöda lokalsamhällens välfärd 

 • Vi skapar verksamhetsförutsättningar för företag och familjer genom att garantera effektiva tjänster och att dela information även till företagare
 • Vi fortsätter vårt samarbete med stiftelser och andelslag för att stöda den regionala välfärden

God förvaltningssed och etisk affärsverksamhet genom hela leveranskedjan

 • Vi följer allmänna krav och regler
 • Vi binder oss till att följa hållbarhetsprogrammet
 • Vi väljer våra samarbetspartner med hänsyn till hållbarhetsperspektiven
 • Vi undviker att bryta mot etiska verksamhetssätt i hela vår verksamhet
 • Vi sammanställer urvalskriterier och en process för ESG-besiktningen för att garantera hållbarhetsarbetet hos våra partner

Mer information om våra mål

Stöda människor i att sköta och utveckla sin privatekonomi är en viktig del av vår verksamhet. Vi främjar privatekonomiförvaltning i alla åldersklasser genom olika samarbeten, webbinarier, utbildningar och inlärningsmiljöer. Tillfällena är öppna för alla och kostnadsfria. Dessutom fortsätter vi vårt täta samarbete med olika läroinstanser för att främja barns och ungas ekonomiska kunskaper.

Vi har förbundit oss till att arbeta för det finländska samhällets välfärd. Vi främjar och utvecklar aktivt lokal och regional livskraft genom att erbjuda arbetsplatser i landsbygden och finansiera lokala privat- och småföretagskunder.

Vi arrangerar eller deltar årligen i lokala evenemang, vars uppgift är att stöda den lokala gemenskapskänslan och välfärden. Dessutom delar våra ägarstiftelser och -andelslag årligen ut stipendier och understöd till allmännyttiga ändamål. Med dessa stöds till exempel ekonomisk uppfostran, forskning, barns motionshobbyer, ungdomsarbete, kultur och naturskydd.

För oss är det viktigt att främja lokal finländsk livskraft och framgången för företagare som bor på landsbygden, därför är vi som den första banken i Finland med och stöder mikroföretagare och samhälleliga företag via Europeiska investeringsfonden (EIF). Målet är att hjälpa specialgrupper att grunda och utveckla sina företag och företagsverksamheten. Dylika grupper kan till exempel vara personer som är arbetslösa, hotas av arbetslöshet eller annars är svårsysselsatta.

Vi har förbundit oss till att främja hållbar ekonomisk tillväxt och produktiv sysselsättning. Utöver att vi aktivt främjar lokal och regional livskraft, deltar vi i samhällets verksamhet genom indirekta ekonomiska effekter, till exempel genom att betala skatt. Med dessa intäkter tryggas samhällets grundläggande funktioner och välmåendet byggs upp. Lönerna och sociala kostnader som vi betalar vår personal påverkar medarbetarna och deras omgivning positivt. Vår verksamhet styrs av etiska affärsverksamhetsprinciper.

Läs mer