Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

Klimatförändringens effekter

Ett väsentligt perspektiv i att främja hållbar utveckling är hantering av risker orsakade av klimatförändringar och kontroll av klimatutsläpp.

Klimatförändringens risker och möjligheter

Det förändrade klimatet kräver nya metoder för att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till högst två grader enligt Parisavtalet.

Vi vill delta i klimatförändringsarbetet, och har därför identifierat de risker och möjligheter som klimatförändringen innebär för värdekedjans olika skeden i vår verksamhet. Nästan alla av riskerna som påverkar företaget är övergångsrisker, som uppstår när ekonomiska aktörer minskar sina utsläpp och ställer om till en koldioxidsnål verksamhet.

Övergångsriskerna för också med sig ett otal affärsmöjligheter, som förnyelse av produktportföljen eller att öka antalet digitala tjänster. Med företagets placeringsstrategi kan man för sin del påverka hur medlen fördelas till företag, projekt och hushåll i behov av finansiering. Hållbar utveckling är ett av de styrande perspektiven i finansieringsbesluten.

Övergångsrisker och fysiska risker

Marknaden förändras och efterfrågan på olika klimatvänliga produkter ökar, vilket leder till förnyelse av produktportföljen. Medlen placerar allt oftare och förmånligare i sådana projekt, med vilka man försöker förbättra saker relaterade till hållbar utveckling och undvika placeringsobjekt som har negativ påverkan.

Oma Säästöpankin asiantuntija

Lagstiftning och andra regleringar stramas åt, vilket ändrar på det dagliga arbetet. Företagen förväntas ha konkreta mål i arbetet mot klimatförändringar.

Tekniker ändras och efterfrågan på olika digitala tjänster och servicekanaler ökar.

Intressenternas krav på hållbar utveckling ändras (t.ex. gröna obligationer) och större uppmärksamhet fästs vid medlens ursprung (klimat- och miljöperspektiv). Anseenderisk uppstår om marknaden inte svarar på efterfrågan när konsumenternas förväntningar ändras. Betydelsen för arbetet mot klimatförändringen och annat hållbarhetsarbete ökar också i kommunikationen.

Den höjda temperaturen, extrema väderfenomen och globala pandemier kan indirekt orsaka dröjsmål i återbetalningen av lån.

Oma Säästöpankin asiantuntija

  • Vi skapar mervärde för våra kunder på ett hållbart sätt genom att ständigt utveckla nya tjänster och hållbara lösningar (bland annat elektronisk bostadshandel, ändringar i betalningssätten, klimatrelaterade kreditprodukter eller bostadslån, kompensationspoäng för koldioxidavtryck vid placering av medlen). 
  • Vi utvecklar arbetssätten för våra medarbetare och säkerställer att verksamheten är klimatvänlig genom att kontrollera koldioxidavtrycket för Oma Sparbanks verksamhet samt genom att sammanställa en vägkarta för att minska utsläppen.
  • Vi ökar och utvecklar ärenden och service och tryggar tillgången på personlig kontakt även i distanstjänster.
  • Vi utvecklar utgående kommunikation till kunderna till exempel genom att rapportera om att vi tillsammans med Europeiska investeringsfonden finansierar projekt som förbättrar klimatfaktorer. Vi erbjuder klimat- och företagsansvarsmaterial i OmaOnni och Företagsbyns material.
  • Vi följer Finanssiala ry:s gemensamma klimatmål. Vårt mål är att följa upp och rapportera om placeringarnas klimateffekter genom att använda TCFD:s rapporteringsrekommendation där det är tillämpligt. Dessutom har vi som mål att skapa en scenarioanalys om klimatförändringens risker för placerings- och finansieringsobjektens del.

Läs mer