Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

Hållbarhetsledning

Operativ ledning av hållbarhetsfrågor är en del av vår dagliga affärsverksamhet.

OmaSp:s administrativa hållbarhetsmodell

Våra hållbarhetsåtgärder och ledningen av dessa styrs av hållbarhetsprogrammet för åren 2023–2025, som uppdaterades 2023. 

Den administrativa hållbarhetsmodellen definierar strukturer och plikter för att leda vårt hållbarhetsarbete. Hållbarhetsfrågor behandlas i regel på den övergripande organisationsnivån. 

Att kommunicera om och omsätta vägkartan för hållbarhet i praktiken sker via flera kanaler till befintliga kunder, potentiella kunder, personal och olika intressenter. 

Personalen

Personalen svarar för det praktiska hållbarhetsarbetet och hjälper till att identifiera risker.

Arbetsgruppen för hållbarhet

Arbetsgruppen för hållbarhet koordinerar och utvecklar hållbarhetsarbetet.

Verkställande direktören och ledningsgruppen 

Kommunikationsdirektören förbereder och leder hållbarhetsrapporteringen.

Styrelsen 

Styrelsen svarar för hållbarhetsledningen, verkställandet av hållbarhetsåtgärderna och riskhantering.

Ledningssystem och vägledande principer och policyer

 • Människonära kundbetjäning 
 • Personalens välbefinnande 
 • Utveckling av personalens kompetens
 • Definitioner och avgränsningar
 • Vi följer med kundnöjdheten på basis av undersökningar 
 • Vi följer med personalens nöjdhet, sjukfrånvaro och olyckor 
 • Vi följer med vår personals utbildningstimmar och examina
 • Centrala vägledande principer och policyer
 • Hållbarhetsprogrammet och målen 
 • Principerna för god affärssed 
 • Behandling av kundreklamationer och -respons 
 • Personalpolitik 
 • Utvecklingsplan för arbetsgemenskapen 
 • Jämlikhets- och jämställdhetsplan 
 • Verksamhetsprogram för arbetarskyddet 
 • Verksamhetsplan för företagshälsovården 
 • Principer för belöning och belöningspolitik 
 • Rapportering av överträdelser 
 • Modell för tidigt stöd

 • Att stöda människor i att sköta och utveckla sin privatekonomi
 • Att stöda lokalsamhällens välfärd 
 • God förvaltningssed och etisk verksamhet 
 • Partners företagsansvar
 • Definitioner och avgränsningar
 • Vi följer med i kundnöjdhetsundersökningen om möjligheter för förmögenhetsförvaltning har presenterats för kunden och om framtidsplaner har diskuterats 
 • Vi följer med evenemang som lokala kontor arrangerar 
 • Vi följer med att etiska verksamhetsprinciper efterlevs och missbruk 
 • Vi följer med att våra partners företagsansvar uppfylls
 • Centrala vägledande principer och policyer
 • Hållbarhetsprogrammet och målen 
 • Pålitliga principer för administration och intern kontroll 
 • Principerna för god affärssed 
 • Principer för att hantera intressekonflikter 
 • Rapportering av överträdelser 
 • Insiderregister 
 • Handelsinstruktioner för personalen 
 • Compliance-funktionens verksamhetsprinciper och årsplan 
 • Riskhanteringsfunktionens verksamhetsprinciper och årsplan 
 • Riskhanteringsprinciper för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

 • Hållbara finansierings- och placeringslösningar 
 • Placeringsverksamhetens och portföljernas klimatrisker 
 • Vår verksamhets utsläpp och koldioxidneutralitet
 • Definitioner och avgränsningar
 • Vi följer med våra kunders hållbarhetspreferenser i placeringsprodukterna
 • Vi följer med koldioxidutsläppen och åtgärder för att minska utsläppen i vår egen verksamhet 
 • Vi följer med koldioxidutsläppen och åtgärder för att minska utsläppen i vår egen verksamhet
 • Centrala vägledande principer och policyer
 • Hållbarhetsprogrammet och målen 
 • Utredningsarbete över klimatförändringens möjligheter och risker 
 • Principer för hållbara placeringar 
 • FN:s mål för en hållbar utveckling

Läs mer