Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

På ett hyresgarantikonto är din hyresgaranti i gott förvar

Ett hyresgarantikonto är en rättvis lösning både för hyresvärden och hyresgästen. Pengarna finns kvar på kontot som pant åt hyresvärden under hela tiden som hyresavtalet gäller, och frigörs när båda parterna beslutar om det tillsammans.

Vad är en hyresgaranti?

En hyresgaranti är vanligtvis ett pengabelopp som hyresvärden kräver som garanti enligt hyresavtalet, och som måste betalas innan bostaden överlåts. Syftet med garantin är att skydda hyresvärden mot eventuella avtalsbrott, såsom skador i bostaden eller obetalda hyror. När hyresavtalet upphör att gälla granskar hyresvärden och hyresgästen bostadens skick tillsammans, och om inga problem upptäcks kan hyresgarantin återlämnas till hyresgästen.

Varför ett hyresgarantikonto?

Ett hyresgarantikonto är det säkraste sättet att förvara hyresgarantin. När hyresgarantin sätts in på ett hyresgarantikonto och ingen av parterna kan komma åt pengarna på egen hand, är pengarna skyddade från eventuellt missbruk, såsom otillåten användning av tillgångarna. Hyresvärden får tillgång till hyresgarantin enbart om hen kan bevisa att hyresgästen har lämnat hyror obetalda eller gett upphov till skador i bostaden. Hyresgästen får tillbaka garantin med eventuell ränta när hyresavtalet upphör att gälla.

Mer information om hyresgarantikonton

Ett hyresgarantikonto är ett konto som hyresgästen öppnar i sin egen bank. Hyresgästen sätter in garantibeloppet enligt hyresavtalet och kommer överens med banken om pantsättning, och banken ger hyresvärden en negativ kvittningsförbindelse för medlen på kontot. När kontot har pantsatts har personen som öppnade kontot inte tillgång till det under hyrestiden. Hyresgästen får formuläret ”Anmälan av hyresgaranti”, undertecknat av hyresgästen och banken, och skickar det till hyresvärden. 

Boka en tid i banken om du vill öppna ett hyresgarantikonto. Ta med hyresavtalet till mötet, så att banken får en kopia av det.

Boka en tid

När ett hyresavtal upphör att gälla får hyresgästen tillbaka pengarna efter att hyresvärden har skrivit under formuläret ”Anmälan om hyresgaranti” och återlämnat det till hyresgästen. Hyresgästen lämnar över formuläret till banken, där hyresgarantikontot avslutas och medlen på kontot förs över till hyresgästens konto. Om hyresvärden kan bevisa att hyresgästen har gett upphov till skador i bostaden eller underlåtit att betala hyra enligt avtalet, har hyresvärden rätt att själv ta ut hyresgarantimedlen.

Läs mer