Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin asiantuntija

Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Kestävän kehityksen edistämisessä yksi oleellinen näkökulma on ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien hallinta sekä ilmastopäästöjen hillintä.

Ilmastonmuutoksen riskit ja mahdollisuudet

Muuttuva ilmasto edellyttää uusia käytäntöjä, jotta maapallon keskilämpötilan nousu saadaan rajoitettua enintään kahteen asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Haluamme osallistua ilmastonmuutostyöskentelyyn, minkä vuoksi olemme tunnistaneet ilmastonmuutoksen tuomat riskit ja mahdollisuudet toiminnallemme arvoketjun eri vaiheissa. Lähes kaikki yritykseen vaikuttavat riskit ovat siirtymäriskejä, jotka syntyvät talouden toimijoiden vähentäessä päästöjään ja muuttaessaan toimintaansa vähähiiliseksi.

Siirtymäriskit tuovat mukanaan myös lukuisia liiketoimintamahdollisuuksia, kuten tuoteportfolion uudistamista tai digitaalisten palveluiden kasvattamista. Yrityksen sijoitusstrategialla voidaan puolestaan vaikuttaa siihen, miten varat kohdentuvat rahoitusta tarvitseville yrityksille, projekteille ja kotitalouksille. Kestävä kehitys on yksi ohjaavista näkökulmista rahoituspäätöksissä.

Siirtymäriskit ja fyysiset riskit

Markkinat muuttuvat ja kysyntä erilaisille ilmastoa suosiville tuotteille kasvaa, mikä johtaa tuoteportfolioiden uudistumiseen. Varoja sijoitetaan yhä enemmän ja edullisemmin niihin hankkeisiin, joilla pyritään parantamaan kestävään kehitykseen liittyviä asioita ja välttämään negatiivisia vaikutuksia tuottavia sijoituskohteita.

Oma Säästöpankin asiantuntija

Lainsäädäntö ja muu sääntely kiristyy, mikä muuttaa päivittäistä työtä. Yrityksiltä odotetaan konkreettisia tavoitteita ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.

Teknologia muuttuu ja erilaisten digitaalisten palveluiden ja palvelukanavien kysyntä kasvaa.

Sidosryhmien kestävän kehityksen vaatimukset muuttuvat (esim. vihreät joukkovelkakirjalainat) ja varojen alkuperään (ilmasto- ja ympäristönäkökulmat) kiinnitetään enemmän huomiota. Maineriski aiheutuu, jos markkinat eivät kohtaa kysyntää kuluttajien odotusten muuttuessa. Ilmastonvastaisen työn ja muun vastuullisuustyön merkitys korostuu myös viestinnässä.

Lämpötilan kohoaminen, äärimmäiset sääilmiöt ja maailmanlaajuiset pandemiat voivat aiheuttaa välillisesti viiveitä lainan takaisinmaksukykyyn

Oma Säästöpankin asiantuntija

 • Tuotamme lisäarvoa asiakkaille kestävällä tavalla kehittämällä jatkuvasti uusia palveluita ja kestäviä ratkaisuja (mm. sähköinen asuntokauppa, maksamisen tapojen muutokset, ilmastoon liittyvät luottotuotteet tai asuntolainat, hiilijalanjäljen hyvityspisteet varojen sijoittamisessa). 
   
 • Kehitämme henkilöstön työskentelytapoja ja varmistamme ilmastoystävällisen toiminnan tarkastelemalla Oma Säästöpankin toiminnan hiilijalanjälkeä ja laatimalla tiekartan päästöjen vähentämiseksi.
   
 • Lisäämme ja kehitämme asiointia ja palvelua sekä varmistamme, että etäpalveluissa on saatavilla myös henkilökohtainen kontakti. 
   
 • Kehitämme viestintää asiakkaiden suuntaan raportoimalla muun muassa ympäristötekijöitä parantavien hankkeiden rahoittamisesta yhdessä Euroopan investointirahaston kanssa. Tarjoamme OmaOnnin ja Yrityskylän materiaaleihin ilmasto- ja vastuullisuusaineiston. 
   
 • Noudatamme Finanssiala ry:n yhteisiä ilmastotavoitteita. Tavoitteenamme on seurata ja raportoida sijoitusten ilmastovaikutusta hyödyntäen soveltuvin osin TCFD:n raportointisuositusta. Lisäksi tavoitteenamme on laatia sijoitus- ja rahoituskohteiden osalta skenaarioanalyysi ilmastonmuutoksen riskeistä.

Katso myös