Hyppää pääsisältöön
OmaSp sähköauto

Hiilijalanjälki

Oma Säästöpankki Oyj rakentaa kestävää taloutta sekä tukee ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista. Yrityksen tuotteita ja palveluita pyritään kehittämään sellaisiksi, että ne kannustavat asiakkaita vastuulliseen ja ympäristöystävälliseen toimintaan. Oma toimintamme pyritään suunnittelemaan mahdollisimman vähähiiliseksi, jotta yrityksen kokonaishiilijalanjälkeä voidaan pienentää.

Mikä on hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki tarkoittaa ilmastopäästöjä, joita syntyy ihmisten toiminnan ja tekojen seurauksena määriteltynä ajanjaksona. Yrityksen hiilijalanjälki kartoittaa sen toiminnan kautta syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Hiilijalanjäljen muodostuminen riippuu yrityksen toiminnasta, minkä vuoksi hiilijalanjälki lasketaan aina auki tapauskohtaisesti. Laskennassa päästöt raportoidaan hiilidioksidiekvivalentteina, josta käytetään lyhennettä CO2 -ekvivalentti (CO2 e). Se kuvastaa eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävää vaikutusta muunnettuna hiilidioksidin vastaavaksi vaikutukseksi ilmakehässä.

hiilijalanjälki ikoni

Laskenta pohjautuu GHG Protocol -standardiin

Työssä käytetty hiilijalanjälkilaskentamenetelmä pohjautuu GHG Protocol -standardiin, jonka avulla yritykset voivat laskea toimintansa kasvihuonekaasupäästöt. Ohjeistuksen mukaan päästöt lajitellaan kolmeen eri ulottuvuuteen.
 

OmaSp:n hiilijalanjälki

autolaina ikoni

Ulottuvuus 1: suorat päästöt

Suora päästöt syntyvät yrityksen omistamilla tai leasatuilla ajoneuvoilla tehdyistä matkoista sekä muutamissa toimitiloissa sijaitsevien kylmälaitteiden aiheuttamista päästöistä.

uusiutuva energia

Ulottuvuus 2: epäsuorat ostoenergian päästöt

Oma Säästöpankilla on käytössään toimitiloja, joihin ostetaan sähköä, kaukolämpöä ja kaukokylmää. Näiden ostoenergioiden aiheuttamat päästöt kuuluvat tähän ulottuvuuteen. OmaSp pystyy välillisesti vaikuttamaan ostoenergian päästöihin energiavalinnoillaan. Käytännössä yrityksellä on mahdollista vaikuttaa ainoastaan sähkön hankintaan.

kestävä kehitys ikoni

Ulottuvuus 3: epäsuorat arvoketjun päästöt

Oma Säästöpankin epäsuorat arvoketjun päästöt syntyvät välillisesti koko yrityksen toimintaketjun aikana. Olennaisimmat päästöt syntyvät hankituista tuotteista ja palveluista, liike- ja työmatkoista sekä syntyvistä jätteistä. Lisäksi investointien, kuten rahoituksen, rahastojen ja kiinteistösijoitusten aiheuttamat päästöt kuuluvat tähän kategoriaan.

OmaSp:n hiilijalanjäljen muodostuminen

Oma Säästöpankki Oyj on tunnistanut toimintansa tärkeimmät ilmastovaikutukset sekä alustavat toimenpiteet, joiden avulla yritys voi minimoida ilmastovaikutuksensa. Yrityksen ilmastopäästöt syntyvät pääosin epäsuorista päästöistä, joihin yritys ei suoraan pysty vaikuttamaan. Näitä ovat muun muassa hankitut tuotteet ja palvelut, liikematkat sekä työntekijöiden työmatkat. Epäsuoriin päästöihin kuuluvat myös investointien, kuten rahoituksen, rahastojen ja sijoitusten aiheuttamat päästöt. Oma Säästöpankin tavoitteena on lisätä vastuullisen sijoittamisen läpinäkyvyyttä rahastoissaan. Näin yritys pyrkii edistämään kestävää taloutta ja minimoimaan sijoitustensa hiilijalanjäljen.

Katso myös