Ryhmäeläkevakuutus on Suomessa toimiville yrityksille ja yhteisöille tarkoitettu vakuutus. Vakuutettava ryhmä määritellään objektiivisin perustein eli esim. aseman, toimenkuvan tai iän perusteella. Eläkeaika ja muut etuudet sovitaan aina ryhmäkohtaisesti.

Vakuutusturva

Vanhuuseläke

Ryhmäeläkkeen perusteella vakuutetulle maksetaan eläkettä kertyneen vakuutussäästön ja eläkeajan perusteella. Alin sallittu eläkeikä on 55 vuotta. Eläkeajan on oltava määräaikainen, vähintään kaksi vuotta.

Henkivakuutusturva

Ryhmäeläkevakuutukseen liittyy aina kuolemanvaraturva, joka koko sopimusajan on määrältään 100 prosenttia vakuutussäästöistä. Vakuutetun kuolintapauksessa maksetaan edunsaajalle korvauksena koko vakuutussäästön määrä.

Pysyvän työkyvyttömyyden turva

Ryhmäeläkkeeseen kuuluu aina myös turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta, jonka perusteella maksettava kertakorvaus vastaa vakuutussäästön määrää.

Edut yritykselle ja työntekijälle

• Yritys voi sitouttaa henkilöstönsä
• Järkevä tapa kannustaa tärkeitä henkilöryhmiä
• Antaa joustavuutta eläköitymissuunnitelmille
• Vakuutusmaksut joustavat esim. yrityksen tuloksen mukaan
• Ei makseta palkan sivukuluja
• Täydentää työntekijän lakisääteistä eläketurvaa
• Vakuutusmaksuja ei katsota palkaksi ja vasta eläkeaikana maksetaan nostettavasta eläkkeestä ansiotuloveroa.
• Mahdollistaa eläkeiän aikaistamisen. Alin eläkeikä on 55 vuotta.

Monipuoliset sijoituskohteet

• Sijoitusrahastot
• Varainhoitajan Parhaat -sijoitussalkut

Verotukselliset edut

• Yrityksen maksamat ryhmäeläkemaksut ovat lähtökohtaisesti kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia.
• Pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksettava kertakorvaus on saajalleen täysin veroton.

Lakisääteinen vanhuuseläke

Usein ihmiset luulevat, että heidän lakisääteinen eläkkeensä on esimerkiksi 60 % viimeisten työvuosien ansioista. Uudistuksen jälkeen eläke on kuitenkin määräytynyt täysin yksilöllisesti koko työhistorian perusteella, eikä enää työsuhdekohtaisesti tai vain työuran viimeisten vuosien tason mukaan. Eläkettä kertyy 18 ikävuodesta lähtien tehdystä työstä ja myös eräiltä palkattomilta jaksoilta kuten äitiys-, sairaus- ja työttömyyspäiväraha-ajalta. Tällöin tulot ovat kuitenkin pienempiä, joten lopullista eläkettä tällaiset jaksot pienentävät. Perussääntö on, että jokaisen vuoden ansioista kertyy työeläkettä iän mukaisella prosentilla. Karttumisprosentti on 1,5 % vuodessa. Yksi työeläkettä vähentävä tekijä on elinaikakerroin. Elinaikakertoimella tarkoitetaan mekanismia, jolla kullekin ikäluokalle lasketaan kerroin, jolla muutoin laskettavaa eläkettä alennetaan vastaamaan pidentynyttä elinaikaodotetta. Elinajan pidentyminen on tietysti hieno asia, mutta ei omiaan lisäämään eläkejärjestelmämme kykyä taata toivottu eläketaso. Suomalaisille tehdyissä haastattelututkimuksissa on todettu, että odotukset tulevan eläkkeen määrästä ovat suuremmat kuin tällä hetkellä voimassa olevien säännösten mukaan laskettavan eläkkeen määrä tulisi olemaan. Lisää tietoja työeläkkeestä saa Eläketurvakeskuksesta tai julkisen sektorin eläkkeiden osalta Valtiokonttorista, Kuntien Eläkevakuutuksesta tai Kirkon Keskusrahastosta taikka osoitteesta 
www. tyoelake.fi. Yrittäjän työeläke lasketaan sen työtulon mukaan, jonka yrittäjä on vakuutukseensa määritellyt. Lopulliseen eläkkeeseen vaikuttaa jokainen ilmoitettu työtulo. Parhaan eläkkeen yrittäjä varmistaa saattamalla lakisääteisen eläkkeen perustana olevan työtulon kohdalleen.

Näin ryhmäeläkevakuutus toimii

Ennen Ryhmäeläkevakuutuksen ottamista on hyvä miettiä seuraavia asioita:

• Tuleeko lakisääteinen eläke olemaan riittävä? Lakisääteisen eläkkeen määrää voi selvittää osoitteessa www.tyoelake.fi.
• Minkälainen elintasotavoite eläkepäiville?
• Millaista tuottoa tavoitellaan ja millaista riskiä on valmis hyväksymään?
• Kuka on eläkesäästöjen edunsaaja kuolintapauksessa?

Vakuutussäästöt karttuvat vakuutukseen maksettavilla vakuutusmaksuilla, vakuutussäästölle sijoituskohteittain arvonmuutoksena muodostuvasta tuotosta. Vakuutussäästöjen karttuminen määritellään tarkemmin vakuutuksen ehdoissa sekä vakuutuksen laskuperusteissa, jonka lainmukaisuutta valvoo Finanssivalvonta.

Monipuoliset sijoituskohteet

Ryhmäeläkevakuutuksessa voi sijoittaa monipuolisiin sijoituskohteisiin. Käytettävissä on eri omaisuusluokkiin kuuluvia sijoituskohteita. Sijoituskohteita voi vaihtaa joustavasti tavoitteiden ja sijoitusmarkkinatilanteen mukaan. Vuosittain kuusi (6) ensimmäistä vakuutusmaksujen sijoitussuunnitelman muutosta tai jo kertyneiden vakuutussäästöjen uudelleensijoitustoimeksiantoa ovat maksuttomia. Markkinoiden kehitystä aktiivisesti seuraavan ei tarvitse huolehtia tuottojen verottamisesta. Sijoituskohteille muodostunutta arvonnousua tai korkoa ei veroteta kohteita vaihdettaessa. Verotus tapahtuu vasta kun vakuutussäästöt nostetaan eläkkeenä tai takaisinostona. Asiantuntijamme avustuksella löydetään sopivat vaihtoehdot mutta on kuitenkin hyvä muistaa, että yritys tai vakuutettu tekee lopullisen valinnan sijoituskohteista.

Sijoituskohteemme

Runsaasta valikoimastamme löytyy vaihtoehtoja kaikkiin tuotto-oletuksiin, kaikkiin riskitasoihin ja eri markkinatilanteisiin. Vakuutussäästöjä ja maksuja voi vapaasti jakaa eri sijoituskohteisiin,kuitenkin kerralla enintään kymmeneen kohteeseen. Esittelystä selviää tuotto- ja riskitason lisäksi kunkin ryhmän sijoituspolitiikka ja suositeltava säästöaika. Sp-Henkivakuutuksen verkkosivuilta, www.sphenki.fi löytyy lisäksi katsaus sijoituskohteen kehityksestä ja sijoitustoiminnasta. Tutustuessasi sijoituskohteisiin kannattaa kuitenkin muistaa, että sijoituskohteen aikaisempi arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Varainhoitajan parhaat – Korkopainoinen

Asiakas, joka ei itse halua aktiivisesti seurata sijoitusmarkkinoita, voi valita rahastovarainhoidon avulla aktiivisesti hoidetun rahastosalkun, joka sijoittaa varansa korkorahastoihin säännöissä määriteltyjen rajojen puitteissa. Varainhoitajan Parhaat Korkopainoisen tuotto-olettamana on 4–6 %. Tuotto-olettama perustuu salkunhoitajan tuottonäkemykseen ja vastaavan tyyppisten sijoitusten pitkäaikaiseen keskimääräiseen kehitykseen. Avaintietoesite kertoo tarkemmin mm. sijoituspolitiikasta. Varainhoitajan Parhaat – Korkopainoinen sopii maltilliselle säästäjälle. Varainhoitajan Parhaat Korkopainoisen tuotto voi vaihdella markkinatilanteiden mukaan ja voi olla negatiivinen poikkeuksellisen vaikeissa markkinaolosuhteissa. Rahastovarainhoito sisältää pääoman alentumisen ja menettämisen riskin.

Korkorahastot

Korkorahastot sopivat varovaiselle sijoittajalle. Ryhmäeläkevakuutuksessa on käytettävissä sekä lyhyen että pitkän koron rahastoja. Niiden tuotto-olettamat ovat 3–6 % rahastosta riippuen. Olettamat perustuvat vastaavien sijoitusten pitkäaikaiseen keskimääräiseen kehitykseen ja rahastokohtaiseen sijoitusstrategiaan. Valittavana on Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimia rahastoja. Rahastoesitteestä tai kuukausikatsauksesta selviävät mm. kyseisen rahaston sijoituspolitiikka, tuottokehitys, riskitasot sekä suurimmat omistukset. Korkorahastosijoituksiin sisältyy pääoman menettämisen riski.

Varainhoitajan parhaat – Tasapainoinen

Asiakas, joka ei halua aktiivisesti seurata sijoitusmarkkinoita, voi valita rahastovarainhoidon avulla aktiivisesti hoidetun rahastosalkun, joka sijoittaa varansa korko- ja osakerahastoihin säännöissä määriteltyjen rajojen puitteissa. Tasapainoisen vaihtoehdon osalta perusjakauma on 60 % korko- ja 40 % osakerahastoihin. Varainhoitajan Parhaat – Tasapainoisen tuotto-olettamana on 7,0 %. Tuotto-olettama perustuu salkunhoitajan tuottonäkemykseen ja vastaavan tyyppisten sijoitusten pitkäaikaiseen keskimääräiseen kehitykseen. Palvelun tuottaa Sp- Rahastoyhtiö. Kuukausikatsaus kertoo tarkemmin mm. sijoituspolitiikasta. Varainhoitajan Parhaat – Tasapainoinen sopii maltilliselle sijoittajalle. Varainhoitajan Parhaat – Tasapainoisen tuotto voi vaihdella markkinatilanteiden mukaan ja voi olla negatiivinen poikkeuksellisen vaikeissa markkinaolosuhteissa. Vaihtoehto sisältää pääoman alentumisen tai menettämisen riskin.

Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahasto sopii maltilliselle sijoittajalle. Yhdistelmärahasto sijoittaa varansa sekä osake- että korkomarkkinoille. Yksittäisen rahaston tuotto-oletus ja riskitaso on riippuvainen osakesijoitusten osuudesta rahastossa. Kyseisten yhdistelmärahastojen osakepaino on 15–60 % välillä. Tuotto-olettamat ovat 5–7 % osakepainosta riippuen. Olettamat perustuvat vastaavien sijoitusten pitkäaikaiseen keskimääräiseen kehitykseen ja rahastokohtaiseen sijoitusstrategiaan. Yhdistelmärahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö. Rahastoesitteestä tai kuukausikatsauksesta selviää mm. kyseisen rahaston sijoituspolitiikka, tuottokehitys, riskitasot sekä suurimmat omistukset. Tuotto vaihtelee markkinatilanteen mukaan ja voi myös olla negatiivinen. Vaihtoehto sisältää pääoman alentumisen tai menettämisen riskin.

Varainhoitajan parhaat – Tuottohakuinen

Asiakas, joka ei halua aktiivisesti seurata sijoitusmarkkinoita, voi valita rahastovarainhoidon avulla aktiivisesti hoidetun rahastosalkun, joka sijoittaa varansa korkoja
osakerahastoihin säännöissä määriteltyjen rajojen puitteissa. Tuottohakuisessa vaihtoehdossa sijoituksen perusjakauma on 25 % korkorahastoihin ja 75 % osakerahastoihin. Varainhoitajan Parhaat – Tuottohakuisen tuotto-olettamana on 9,0 %. Tuotto-olettama perustuu salkunhoitajan tuottonäkemykseen ja vastaavan tyyppisten sijoitusten pitkäaikaiseen keskimääräiseen kehitykseen. Palvelun tuottaa Sp-Rahastoyhtiö. Kuukausikatsaus kertoo tarkemmin mm. sijoituspolitiikasta. Varainhoitajan Parhaat – Tuottohakuinen sopii tuottohakuiselle sijoittajalle. Varainhoitajan Parhaat – Tuottohakuisen tuotto vaihtelee markkinatilanteen mukaan ja voi olla negatiivinen. Vaihtoehto sisältää pääoman alentumisen tai menettämisen riskin.

Osakerahastot

Osakerahasto sopii tuottohakuiselle sijoittajalle. Osakerahasto sijoittaa varansa eri osakemarkkinoille maantieteellisesti tai toimialoittain hajauttaen. Yksittäisen rahaston tuotto-oletus ja riskitaso on riippuvainen sijoituspolitiikasta ja kyseisistä markkinoista. Tuotto-olettamat ovat 6–10 % sijoituspolitiikasta riippuen. Olettamat perustuvat pitkäaikaiseen vastaavien sijoitusten keskimääräiseen kehitykseen ja rahastokohtaiseen sijoitusstrategiaan. Osakerahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy. Rahastoesitteestä tai kuukausikatsauksesta selviää mm. kyseisen rahaston sijoituspolitiikka, tuottokehitys, riskitasot sekä suurimmat omistukset. Osakerahastojen tuotto vaihtelee markkinatilanteen mukaan ja voi myös olla negatiivinen. Osakerahastoihin sisältyy pääoman alentumisen tai menettämisen riski.

Pääoman alentumisen tai menettämisen riski

On hyvä muistaa, että säästämisessä ja sijoittamisessa on aina riski. Vakuutusyhtiö, sijoitusrahasto, varainhoitaja, asiamies tms. ei vastaa sijoitussidonnaisiin sijoituskohteisiin sijoitettujen maksujen tai vakuutussäästöjen tuotosta tai arvon säilymisestä, ellei näin ole erikseen mainittu. Vakuutussäästöjen tuotto ja arvo voivat vaihdella eri aikoina. On mahdollista, että sijoitussidonnaisiin sijoituskohteisiin ohjatuille varoille ei ehkä kerrykään tuottoa ja että sijoitetut varat voivat vähentyä tai ne voi jopa kokonaan menettää. Vastuu sijoitustuloksesta on vakuutuksenottajalla tai vakuutetulla.

Kuolintapausturva

Ryhmäeläkevakuutuksessa on aina eläkesäästöjä turvaava kuolemanvaraturva, joka varmistaa, että kuolemanvaraturvaa vastaava osa vakuutussäästöistä maksetaan kuolintapaussummana edunsaajalle. Edunsaajalle maksettava kuolintapaussumma ei kuulu kuolinpesään eikä siitä voi määrätä testamentilla. Kuolemanvaraturvan määrä on aina 100 % eläkesäästöistä. Edunsaajamääräys tai sen muutos on tehtävä kirjallisesti ja ilmoitettava vakuutusyhtiölle. Kuolemanvaraturvasta peritään maksu, joka riippuu vakuutussäästöjen määrästä.

Ryhmäeläkevakuutuksen osapuolet

Yleistä

Vakuutuksenottajana on suomalainen yhtiömuotoinen yritys tai yhteisö. Vakuutettuna voi olla yrityksen omistajayrittäjä ja yrityksen työsuhteiset työntekijät. Molemmissa tapauksissa vakuutetulla tulee olla yrityksen toiminnan kannalta merkittävä työpanos. Yritys voi käyttää eläkevakuutusta kannustamaan, sitouttamaan tai palkitsemaan avainhenkilöitään tai työntekijöitään.

Vakuutetun oikeus etuuksiin – vapaakirjaoikeus

Vakuutusehdoilla suojataan tarkoitusta maksaa kertyneet eläkesäästöt aikanaan eläkkeenä tai muina etuuksina vakuutetulle tai edunsaajille. Vakuutusehtojen mukaan vakuutetulla on oikeus kertyneeseen eläkkeeseen, ellei vakuutuksenottaja ole vakuutusta haettaessa muuta määrännyt. Näin yrityksen maksuvaikeudet tai konkurssi eivät mahdollista eläkesäästöjen nostamista.

Joissain tilanteissa vakuutuksenottajayritys voi määrätä, että oikeus kertyneeseen eläkkeeseen syntyy vakuutetulle vasta, kun tämä on työskennellyt yrityksessä sovitun ajan.

Jos vakuutetulla on oikeus kertyneeseen eläkkeeseen, vakuutettu on myös säästöaikana oikeutettu tekemään sijoitussuunnitelman muutoksia ja vakuutussäästöjen uudelleensijoitustoimeksiantoja sekä muuttamaan kuolemanvaraturvan edunsaajaa. 

Yrityksen oikeus takaisinostoon

Vakuutuksenottajana oleva yritys voi nostaa vakuutussäästöt takaisinostona vain, jos työsuhteessa olevan vakuutetun työsuhde on päättynyt muusta syystä kuin vakuutustapahtumaan ja vakuutetulla ei ole vapaakirjaoikeutta.

Ryhmäeläkevakuutuksen verotus

Vakuutusmaksujen verotus

Yhtiömuotoisen yrityksen henkilöstöryhmälleen ottaman ryhmäeläkevakuutuksen maksut ovat elinkeinotoiminnan kuluina kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia. Vähennyskelpoisia eläkevakuutusmaksuja ei lueta työntekijän tai omistajayrittäjän veronalaisiksi ansiotuloiksi, jos eläkkeen alkamisikä on vähintään 55 vuotta.

Eläkkeen verotus

Maksetuista vakuutusmaksuista ja niille kertyvistä tuotoista kertyvä eläke on saajalleen ansiotuloa, josta maksettava vero määräytyy eläkeaikaisen ansiotuloveroprosentin mukaan.

Takaisinoston verotus

Vakuutusehtojen tarkoittamissa tilanteissa maksettava takaisinostoarvo on yritykselle verotettavaa elinkeinotuloa.

Kuolintapauskorvauksen verotus

Lähiomaiselle maksettava kuolintapaussumma on verotuksessa perintöveron alaista. Avopuoliso katsotaan verotuksessa lähiomaiseksi silloin, kun avopuolisoilla on yhteinen lapsi tai he ovat olleet aikaisemmin keskenään avioliitossa. Avopuoliso on mainittava nimeltä edunsaajamääräyksessä. Verotusta laskettaessa otetaan huomioon kaikki saman kuolintapauksen perusteella maksetut vakuutuskorvaukset. Leskelle (aviopuolisolle) ja alaikäiselle lapselle maksettavasta summasta on perintöverotuksessa voimassa kulloinkin säädetyt vähennykset. Muille kuin lähiomaisille henkivakuutuskorvaukset ovat veronalaista pääomatuloa. 

Työkyvyttömyyskorvauksen verotus

Pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksettava kertakorvaus on saajalle täysin veroton. Tuoteselosteen verotiedot perustuvat 2018 voimassa olleeseen lainsäädäntöön ja koskevat Suomessa yleisesti verovelvollisia. Verolainsäädäntö voi vakuutusaikana muuttua. Tarkempia tietoja vakuutusten verotuksesta saat asiamieheltämme.

Vakuutuksen päättyminen

Vakuutus päättyy
• eläkeajan päättyessä ja vakuutussäästöjen tultua kokonaisuudessaan eläkkeenä maksetuksi,
• vakuutetun kuollessa,
• koko jäljellä olevan vakuutussäästön nostamista koskevan kirjallisen ilmoituksen saapuessa vakuutusyhtiölle tai
• kun vakuutusyhtiö on maksanut kertakorvauksen pysyvästä työkyvyttömyydestä.

Vakuutuksesta perittävät kulut

Vakuutusyhtiö perii maksetuista vakuutusmaksuista, vakuutussäästöistä ja vakuutuksen takaisinostosta laskuperusteissa, vakuutusehdoissa ja hinnastossa määritellyt kulut. Vakuutuksenottajan haluamista erityispalveluista veloitetaan hinnastonmukaiset kulut.

Sp-Henkivakuutuksen asiamiehet ja palkkiot

Ryhmäeläkevakuutuksen myöntää Sp-Henkivakuutus Oy. Säästöpankki toimii Sp-Henkivakuutus Oy:n asiamiehenä hoitaen asiakaspalvelua ja myyntiä tämän puolesta. Säästöpankit saavat palkkioksi maksuun perustuvan palkkion ja sijoituskohteiden hallinnointipalkkioon perustuvan palkkionpalautuksen. Sp-Henkivakuutus Oy:stä omistaa yli 10 prosentin osuuden Säästöpankki Optia ja Oma Säästöpankki Oyj.

Vakavaraisuuslauseke (SFCR)

Sp-Henkivakuutuksen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus (SFCR) on nähtävillä yhtiömme verkkosivuilla www.sphenki.fi.

Muutoksenhakuohje

Mikäli olet tyytymätön päätökseemme, on sinulla mahdollisuus saattaa asia uudelleenkäsiteltäväksi ottamalla yhteyttä yhtiömme korvauskäsittelijöihin, puh. 010 572 1001.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, vakuutuslautakunta ja kuluttajariitalautakunta:

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki
puh. (09) 685 0120
www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta ei käsittele sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyviä riita-asioita.

Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki
puh. 029 566 5200 (vaihde)
www.kuluttajariita.fi

Voit myös saattaa asian käsiteltäväksi Helsingin käräjäoikeudessa tai kotipaikkasi käräjäoikeudessa. Kanne korvausta koskevan päätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen. 

Sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Sp-Henkivakuutus Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja soveltaa toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta. Yhtiön sopimuskieliä ovat suomi ja ruotsi. Säästöpankki on merkitty Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin (www.finanssivalvonta.fi), jonne on myös merkitty vastaava hoitaja.Finanssivalvonta valvoo Sp-Henkivakuutus Oy:n ja sen asiamiesten toimintaa.

Finanssivalvonta
PL 103, 00101 Helsinki
Puh. 010 83 151
www.finanssivalvonta.fi

Sp-HenkivakuutusOy
Sp-Henkivakuutus Oy on merkitty kaupparekeisteriin.

Y-tunnus 2082534-1
Käyntiosoite ja kotipaikka Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
Puhelin 010 572 1001 (arkisin klo 9.00–16.30)
Faksi 010 572 1005
Sähköposti vakuutussaastaminen@saastopankki.fi
Internet www.sphenki.fi

Ryhmäeläkevakuutuksen saat lähimmästä Oma Säästöpankista omasp.fi.

Henkilötietojen käsittely

Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja niitä koskevien säännösten, kuten henkilötietolain ja vakuutusyhtiölain säännösten mukaisesti ja huolehtii muutoinkin asiakkaidensa yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä. Vakuutusyhtiö hankkii tietoja asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä ja luottotietorekisteristä. Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaiden henkilötietoja hakemuksien käsittelyn, asiakaspalvelun toteuttamisen, vakuutusten hallinnoinnin sekä maksu- ja perintärutiinien hoitamisen tarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan käyttää myös vakuutusyhtiön asiakkaille postitse, puhelimitse tai sähköisesti suunnatun asiakasviestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen. Tietoja voidaan lisäksi käyttää yhdessä muista lähteistä saatujen tietojen kanssa asiakkaan ostomieltymysten kartoittamiseen sekä lähetettäessä tietoja ja tarjouksia uusista vakuutustuotteista. Asiakkaiden henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiön yhteistyökumppaneille ainoastaan em. tarkoituksiin. Yhteistyökumppaneita ovat yritykset EU/ETA-alueella ja yritykset Euroopan komission hyväksymissä maissa sekä yritykset EU-/ETA-alueen ulkopuolella, mikäli komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käytetään toimeksiantosopimuksissa. Vakuutusyhtiö voi lisäksi luovuttaa yksilöityjä vahinkotietoja toiselle vakuutusyhtiölle tietosuojalautakunnan määrittelemin edellytyksin. Asiakas voi milloin tahansa ilmoittaa vakuutusyhtiölle, mikäli hän ei halua vastaanottaa markkinointia. Asiakkaalla on oikeus saada tietoa häntä koskevien henkilötietojen käyttämisestä. Asiakas voi milloin tahansa pyytää vakuutusyhtiötä korjaamaan vakuutukseensa liittyvät virheelliset tiedot. Sp-Henkivakuutus tallentaa asiakaspuhelut
ja viestit varmistaakseen viestin sisällön.