Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin konttori

OmaSp:n tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä muun tietosuojalainsäädännön edellyttämiä tietoja rekisteröidylle eli rekisterinpitäjän asiakkaalle ja henkilöstölle sekä valvovalle viranomaiselle.

Henkilötietojen käsittelylle tulee olla aina laissa säädetty oikeusperuste ja henkilötietoja käsitellään vain etukäteen määriteltyihin käyttötarkoituksiin tai niiden kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietojasi pankin palvelujen ja toiminnan hoitamista varten täyttääksemme lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteemme. Käytämme tietojasi:

 • asiakassuhteen hoitoon ja palveluun, viestintään sekä niiden kehittämiseen
 • yksilöimiseen ja tunnistamiseen 
 • yhteystietojen hallintaan
 • riskienhallintaan ja turvallisuuden varmistamiseen 
 • suoramarkkinointiin ja palvelujen kohdentamiseen
 • lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.

Rekisterin kuuluvien henkilötietojen käsittely sisältää profilointia eli henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa tietojen avulla arvioidaan rekisteröityjen tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Meillä on luottoja tai sijoitusneuvontaa tarjoavana rekisterinpitäjänä lakisääteinen velvoite suorittaa arviointia. Teemme luottopäätöksessä luottokelpoisuuden arvioimiseksi profilointia samoin kuin sijoittajaprofiilissa esimerkiksi riskinsietokyvyn määrittelyyn. Hyödynnämme profilointia myös markkinatutkimuksissa ja markkinoinnin kohdentamisessa.

Ryhmittelemme tietoja asiakassuhteen perusteella seuraavasti:

A. Asiakassuhde tai asiakkuuden avaamiseksi tehty hakemus tai yhteydenotto, joka koskee esim.

 •  tiliä 
 • luottoa 
 • palvelu- tai muuta sopimusta 
 • toimeksiantoa. 
   

B. Asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon.

A. Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten

 • asiakastunnus (henkilötunnus, syntymäaika, Y-tunnus) 
 • nimitiedot 
 • kieli 
 • osoitetiedot
 • puhelinnumerot, telefaxnumerot, sähköpostiosoitteet
 • asuinkunta
 • lain määrittämät tuntemistiedot
 • asiakkuustiedot, esimerkiksi asiakkuuden kesto
 • suostumukset ja kiellot
 • sopimustiedot (ja tuotetiedot)
 • kansalaisuus, asuinmaa ja verotusmaa
 • ammatti
 • työpaikkatiedot (nimi ja puh.nro)
 • taustatiedot, esimerkiksi tiedot sijoituskokemuksesta, tietämyksestä ja taloudellisesta asemasta
 • käyttäytymistiedot ja evästetiedot, esimerkiksi verkkosivukäyttäytymisen seuranta 
 • tallenteet (esimerkiksi chat- ja puhelintallenteet)
 • asiakasyhteydet, kuten asema yhteisössä
 • sidosryhmät, esim. henkilökunta
 • suoramarkkinointikielto
 • asiakkuuden alkamisajankohta.
   

B. Kooditiedot

poikkeava tilakoodi (mm. kuollut, kuolinpesä, edunvalvonnassa oleva, konkurssi, selvitys- tila, velkajärjestely)

 • ammattimainen sijoittaja / ei-ammattimainen sijoittaja
 • rajoitetusti verovelvollinen
 • maksuhäiriötiedot
 • sektori- ja toimialakoodi (virallinen)
 • juridinen muoto (virallinen)
 • asiakasohjelmiin liittyvät tiedot. 
   

C. Yhteydet organisaatioihin

 • pääasiallinen asiakaskonttori
 • mahdollinen kohdistus asiakaskonttorin organisaatiolle tai vastuuhenkilölle
   

D. Sinun asiointitietosi

 • tili-, luotto-, palvelu-, sopimus-, hakemus- ja toimeksiantotiedot tai osallisuussuhde edellä mainittuun asiointiin
   

E. Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot.

Hankimme tietoja sinulta itseltäsi tai edustajaltasi, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä ja muista luotettavista rekistereistä.

Hankimme sääntelyn velvoittamana esimerkiksi pakotelistamerkintöjen selvittämiseksi tarpeellisia tietoja kyseisistä tietokannoista.

Pankkisalaisuus rajoittaa hallussamme olevien tietojen luovuttamista: voimme luovuttaa henkilötietoja vain luvallasi tai silloin, kun tietojen luovuttamisesta on erikseen säädetty. Luovutamme henkilötietojasi eteenpäin vain silloin, kun siihen on perusteltu tarve ja aina lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Luovutamme tietojasi säännönmukaisesti:

 • viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa (poliisille, ulosottoviranomaiselle, Finanssivalvonnalle ja verohallinnolle)
 • samaan konserniin kuuluville yhtiöille henkilötietolainsäädännön ja luottolaitoslain sallimissa rajoissa.

Sijoituspalvelutoiminnassa tietoja voidaan luovuttaa mm. arvopaperisäilytystä hoitavalle yhteisölle ja maksujenvälitystoiminnassa suoritettavien varainsiirtojen mukana lain edellyttämät maksajaa tai maksunsaajaa koskevat henkilötiedot.
Luovutamme tietoja myös asiakashäiriörekisteriin. 

Henkilötietojen siirto käsittelijöille

Olemme ulkoistaneet tietojenkäsittelytehtäviä ja käytämme alihankkijoita ja kumppaneita palveluiden tuottamisessa ja tarjoamisessa. Voimme siirtää henkilötietojasi tällaisille tahoille toimeksiannostamme tapahtuvaa käsittelyä varten. Siirron jälkeenkin vastaamme rekisterinpitäjänä käsittelijöille siirtämistämme henkilötiedoista. Alihankkijat ja kumppanit voivat käsitellä luovuttamiamme henkilötietoja vain antamiemme ohjeiden mukaisesti eikä niillä ole oikeutta käyttää meiltä saamiaan henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa. Varmistamme sopimus- ja muilla järjestelyillä, että myös alihankkijat ja kumppanit käsittelevät henkilötietoja aina huolellisesti ja lainsäädännön vaatimuksia ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.

Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti ETA-alueen sisällä (EU-jäsenvaltiot, Islanti, Liechtenstein ja Norja). Mikäli siirrämme henkilötietojasi ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojesi suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja käytämme Euroopan komission hyväksymiä tietojen siirtomekanismeja.

Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset järjestelyt käsitelläksemme henkilötietojasi turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Edellytämme myös alihankkijoiltamme käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista.

Suojaamme rekisteriä seuraavilla toimenpiteillä:

 • laitteistojen sijainti ja suojaus on järjestetty asianmukaisesti
 • kulunvalvonta on järjestetty
 • tiedostojen suojaus on hoidettu ja rekisterin käyttö on ohjeistettu
 • rekisterin käyttäjät tunnistetaan ja käyttövaltuudet ja niiden
 • rekisteröinti valvotaan huolella.

Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoisi. Nämä tiedot ovat suurelta osin nähtävissäsi myös verkkopalveluissa (verkkopankki ja OmaMobiili). Tätä oikeuttasi voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäädännön, muiden henkilöiden yksityisyyden suojan ja pankin liikesalaisuuden suojaamisen nojalla. Mikäli haluat tutustua henkilötietoihisi, tee meille kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö konttorissamme tai verkkopankissa. 

Sinulla on oikeus vaatia rekisterissä olevan, itseäsi koskevan virheellisen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä, ellei lainsäädäntö rajoita sitä. Tämän voit tehdä konttorissamme tai verkkopankissa.

Sinulla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Sinun on tehtävä kielto kirjallisesti konttorissamme tai verkkopankissa.

Sinulla on oikeus saada itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne järjestelmästä toiseen teknisten mahdollisuuksien rajoissa.

Jos pankki rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietojasi suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun suostumusperusteisen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit tehdä suostumuksen peruuttamisen konttorissamme.

Meillä on oikeus säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi.

Tavoitteenamme on pitää käsittelemämme henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina päivittämällä vanhentuneita tietoja. Poistamme tai anonymisoimme tarpeettomat henkilötiedot.

Käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan, lain ja säännösten edellyttämän ajan tai niin kauan kuin tietoja tarvitaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Potentiaalisten asiakkaiden tietoja poistetaan säännöllisesti.

Oma Säästöpankin verkkopalvelussa käytetään evästeitä (cookies) sivuston toimintojen toteuttamiseksi, käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi sekä markkinointitoimia varten. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Evästeitä käytetään muun muassa sivuston turvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Aloittaessasi omasp.fi -palvelun käytön sinulta kysytään hyväksyntä evästeiden käytölle. Evästeet on jaoteltu neljään eri kategoriaan (Välttämättömät, Mieltymykset, Tilastot ja Markkinointi), joista Välttämättömät ovat vaadittuja käyttääksesi sivustoa, ja näiden estäminen voi vaikuttaa sivuston toiminnallisuuksiin.

Lue lisää käyttämistämme evästeistä

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Emme voi yksilöidä kerättävää dataa yksittäiseen henkilöön. Emme kerää käyttäjiemme IP-osoitetietoja , Google Signals- sekä tarkka sijainti- ja laitedatan keruu on poistettu käytöstä. Kerättävä data koskee verkkosivustoa eikä sitä käytetä verkkopankissa.

Säilytämme tilastoinnin yhteydessä kerättäviä tietoja 14 kuukautta, jonka jälkeen käytössämme on ainoastaan koostedata omasp.fi -sivuston käytöstä.

Pankki voi tehdä tähän tietosuojaselosteeseen muutoksia. 

Rekisterinpitäjä

Oma Säästöpankki Oyj
Postiosoite: PL 77, 53101 Lappeenranta Puhelin: 0207 640 600
Käyntiosoite: Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta verkkosivut: omasp.fi

Rekisteriasioita hoitavat

 • Tarkastuspyynnöt: Oma Säästöpankin konttorit
 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudelliset kysymykset: tietosuojavastaava Riikka Luukko, p. 020 764 0634 sähköposti: riikka.luukkoatomasp.fi tai tietosuojaatomasp.fi

Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Oma Säästöpankin asiakasrekisteri.

Rekisteröityjä ovat Oma Säästöpankin asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat. Rekisteröity voi olla yksityishenkilö, yrittäjä sekä yhteisö. Potentiaalinen asiakkuus on kyseessä esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilö on tehnyt yhteydenoton tai hakemuksen pankin palveluihin liittyen.

Henkilöasiakas