Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin asiakas

Verkkosivujen ehdot

OmaSp:n tuottamien ja ylläpitämien www-sivujen käyttöehdot.

1. Yleistä

Näiden www-sivujen käyttämiseen (jäljempänä Palvelu) sovelletaan seuraavia Yleisiä käyttöehtoja. Käyttäjän (jäljempänä Käyttäjä) tulee lukea ehdot huolellisesti läpi ennen Palvelun käyttämistä. Käyttäessään Palvelua Käyttäjä hyväksyy samalla alla mainitut ehdot itseään sitovaksi. Käyttöehtoja voidaan muuttaa milloin tahansa ilman, että siitä etukäteen erikseen ilmoitetaan. Eri asiakirjat ja sivujen osat saattavat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia Erityisiä ehtoja. Mikäli Erityiset ehdot ja nämä Yleiset käyttöehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti Erityisiä ehtoja.

2. Palveluntarjoajat

Näiden www-sivujen julkaisijana on Oma Säästöpankki Oyj (jäljempänä Pankki). Pankkia koskevat tiedot:

Nimi: Oma Säästöpankki Oyj
Kotipaikka: Seinäjoki
Y-tunnus: 2231936-2
Sähköposti: etunimi.sukunimiatomasp.fi

Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös ulkopuolisten palveluntarjoajien (jäljempänä Yhteistyökumppanit) tuottamia tuotteita ja palveluita. Yhteistyökumppanien tiedot ilmenevät erikseen solmittavasta palvelusopimuksesta tai Yhteistyökumppanin julkaisemasta muusta tiedotteesta.

3. Palvelun käyttö

Palvelun käyttö ei edellytä Käyttäjältä rekisteröitymistä lukuunottamatta Palvelun tiettyjä osioita, jotka edellyttävät sekä rekisteröitymistä että sen yhteydessä määriteltyjen Erityisten käyttöehtojen hyväksymistä. Palvelu sisältää myös osioita, joiden käyttäminen edellyttää kyseistä palvelua koskevan asiakassopimuksen tekemistä Pankin kanssa (esim. Internet-pankki). Yhteistyökumppanien tuottamien tuotteiden ja palveluiden käyttäminen saattaa lisäksi edellyttää sopimusta ja/tai erillisten käyttöehtojen hyväksymistä.

4. Informaation yleisluonteisuus

Näillä sivuilla annettu informaatio on yleisluonteista eikä sitä voida missään tilanteessa pitää osto- tai myyntikehotuksena, neuvona tai suosituksena kenenkään palveluntarjoajan taholta ellei nimenomaan ole toisin ilmoitettu. Nämä sivut ja niillä oleva informaatio on suunnattu yksinomaan Suomeen. Näillä sivuilla annettua informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei erikseen ole nimenomaisesti toisin mainittu. Oikeustoimen tekeminen Pankin tai Yhteistyökumppanin kanssa edellyttää aina että Palvelussa on nimenomainen toiminto oikeustoimen tekemiselle kyseisen palvelun kohdalla.

Pankki korostaa erikseen, että myös sivuilta saatavat sijoitustietoa sisältävät osiot ovat informaatioltaan yleisluonteisia eikä saatua tietoa ole miltään osin pidettävä sijoitusneuvontana, arvopaperien osto- tai myyntitarjouksena tai muuna kehotuksena sijoitustoimenpiteisiin. Pankki tai Yhteistyökumppani ei vastaa näiltä sivuilta saatavien tietojen soveltuvuudesta Käyttäjän sijoitustarkoituksiin eikä myöskään tietojen perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta, verovaikutuksista eikä sijoittamiseen liittyvästä riskistä, vaan kaikki vastuu on Käyttäjällä.

5. Yhteistyökumppanien tuottama tieto

Myös näillä sivuilla olevat linkit on tarkoitettu vain informatiivisiksi. Pankki ei ota miltään osin vastuuta Yhteistyökumppanin tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta on mahdollisesti linkki. Yhteistyökumppanin tulee ilmoittaa sivuillaan lainsäädännön edellyttämät tiedot itsestään. Pankki ei vastaa näiden tietojen puuttumisesta tai puutteellisuudesta.

6. Immateriaalioikeudet

Näiden www-sivujen omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Pankille tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle. Kaikki oikeudet on pidätetty. Käyttäjällä ei ole, henkilökohtaista käyttöä lukuun ottamatta, oikeutta julkaista, kopioida, siirtää, säilyttää tai muuten hyödyntää sivuilla olevaa aineistoa miltään osin ilman Pankin tai ilmoitetun muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti ja on aineistoa lainattaessa lähde aina ilmoitettava.

7. Muutokset Palvelussa

Pankilla on oikeus milloin tahansa keskeyttää Palvelu, muuttaa Palvelun sisältöä, sen saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille ja ohjelmistoille asetettavia vaatimuksia. Mahdollisista käyttökatkoksista ja muutoksista pyritään ilmoittamaan etukäteen Palvelussa.

8. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista kokonaisuudessaan.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua lain, hyvän tavan sekä kohdassa 1.3 mainittujen ehtojen ja sopimusten mukaisesti. Käyttäjä vastaa siitä, ettei hän Palvelua käyttäessään aiheuta häiriöitä eikä vahinkoa muille käyttäjille, Pankille, Yhteistyökumppaneille tai kolmansille eikä loukkaa heidän oikeuksiaan.

Pankilla on oikeus keskeyttää ja estää välittömästi Palvelun käyttö sellaiselta käyttäjältä, joka toimii näiden ehtojen vastaisesti.

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti Pankille, Yhteistyökumppanille, muulle Käyttäjälle ja kolmannelle osapuolelle lain, hyvän tavan tai näiden ehtojen vastaisella Palvelun käyttämisellä aiheuttamastaan vahingosta.

9. Pankin vastuun rajoitukset

Edellä näissä ehdoissa sanotun ohella Pankki ei anna näille sivuille tai niiden sisällölle mitään takuuta eikä vastaa Palvelun kautta saavutettavien palveluiden sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai muista ominaisuuksista siitä riippumatta onko palvelu Pankin vai Yhteistyökumppanin tuottamaa. Palvelussa julkaistu aineisto saattaa sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä. Pankki ei vastaa Palvelun kautta saavutettavien tietojen/tiedostojen soveltuvuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Pankki ei takaa, että Palvelu toimii virheettömästi ja keskeytyksettä. Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun toimivuuteen puutteita.

Pankki ei vastaa Palvelun kautta saavutettavien palveluiden virheellisen sisällön, tietoliikenteessä olevan häiriön taikka tietojärjestelmissä olevien virheiden tai haitallisten ohjelmien (esim. virus) aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Pankilla ei ole vastuuta mahdollisista kuluista, menetyksistä tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että Pankilla tai sen edustajalla olisi ollut tieto Palvelussa oleasta virheestä. Käyttäjän tulee ottaa huomioon, että avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Pankki ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuneista vahingoista.

10. Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.