1. Ryhmäeläkevakuutus ja vakuutuksen tekeminen

1.1 Vakuutuksen sisältö
Ryhmäeläkevakuutus on vapaaehtoinen joustavamaksuinen eläkevakuutus, joka sisältää oikeuden vakuutussäästöstä maksettavaan eläkkeeseen sekä vakuutussäästön perusteella määräytyvään kuolemanvaraturvaan ja turvaan pysyvän työkyvyttömyyden varalta.
Oikeus eläkkeeseen alkaa sopimuksessa määrättynä ajankohtana edellyttäen, että vakuutettu on silloin elossa. Oikeus kuolintapaussummaan syntyy, jos vakuutettu kuolee vakuutusturvan ollessa voimassa. Oikeus korvaukseen pysyvästä työkyvyttömyydestä syntyy, jos vakuutettu ennen eläkkeen alkamista tulee näissä ehdoissa määritellyllä tavalla pysyvästi työkyvyttömäksi vakuutusturvan ollessa voimassa.
Vakuutuksen yksityiskohtainen sisältö määritellään sopimusasiakirjoissa, joita ovat vakuutussopimus, vakuutusehdot, laskuperusteet ja tuoteseloste tai muu sopimuksen syntymiseen mahdollisesti liittyvä asiakirja. Vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia ja muuta Suomen lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Vakuutussopimus perustuu niihin tietoihin, jotka on annettu Sp-Henkivakuutukselle vakuutusta haettaessa ja vakuutuksen voimassaoloaikana.

1.2 Eräiden termien merkitys

Edunsaaja on vakuutuksenottajan tai vakuutetun määräämä henkilö, jolle kuolintapaussumma tai korvaus pysyvästä työkyvyttömyydestä maksetaan. Edunsaajamääräys tai sen muutos on ilmoitettava Sp-Henkivakuutukselle kirjallisesti. Eläkeajalla tarkoitetaan aikaa, jona eläkettä maksetaan.

Eläkeaika määritellään vakuutussopimuksessa. Eläkeaika on vähintään kaksi (2) vuotta. Eläkeiällä tarkoitetaan ikää, jolloin eläkkeen maksaminen alkaa. Vakuutettu ei voi varhentaa eläkettä. Eläkeryhmällä tarkoitetaan vakuutussopimuksessa määriteltävää vakuutettavien henkilöiden ryhmää. Vakuutuksenottajan palveluksessa oleva työntekijä, joka täyttää ryhmälle asetetut ehdot, kuuluu vakuutukseen, ellei hän ole vakuutuksesta kieltäytynyt. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava kirjallisesti Sp-Henkivakuutukselle vakuutuksen ryhmämäärittelyn ehdot täyttävät ja siten vakuutetut henkilöt. Sp-Henkivakuutus ei ylläpidä vakuutetuista vakuutussopimuslain 76 §:ssä tarkoitettua luetteloa.
Vakuutuksenottajalla tulee olla tarvittavat suostumukset luovuttaa työntekijöiden vakuuttamista koskevan asian hoitamiseksi tarvittavat tiedot vakuutu syhtiölle. 

Kuolemanvaraturva on vakuutussopimuksessa sovittu turva, jonka mukaan maksetaan kuolintapaussumma, jos vakuutettu kuolee turvan voimassa ollessa.

Kuolevuus perustuu iästä ja sukupuolesta riippuvaan todennäköisyyteen kuolla vuoden aikana. Kuolevuus vaikuttaa muun muassa vakuutusmaksuihin.

Kuolintapaussumma on vakuutetun kuollessa maksettava korvaus.

Laskuperusteet ovat vakuutusmatemaattiset laskentasäännöt, joiden mukaan lasketaan vakuutussäästö, takaisinostoarvo ja eläkkeen määrä. Laskuperusteiden lainmukaisuutta valvoo Finanssivalvonta.

Sijoituskohde on vakuutuksenottajan tai vakuutetun valitsema kohde, johon vakuutusmaksut tai vakuutussäästö sijoitetaan. Sijoituskohde voi olla sijoitussidonnainen. Valittavia sijoituskohteita esitellään vakuutuksen tuoteselosteessa ja sijoituskohdetta koskevissa esitteissä.

Sijoitusrahastolla tarkoitetaan rahastoyhtiön hallinnoimaa rahastoa, jonka arvo noteerataan julkisesti.

Sijoitussidonnaisina sijoituskohteina voi olla sijoitusrahastoja, varainhoitopalvelua tai muu sijoitussidonnainen kohde.

Sijoitussidonnainen säästön osa on vakuutussäästön osa, jonka kehitys määräytyy vakuutuksenottajan tai vakuutetun valitsemien sijoitussidonnaisten sijoituskohteiden arvonkehityksen perusteella.

Takaisinostoarvo on vakuutussäästö vähennettynä laskuperusteen ja hinnaston mukaisilla veloituksilla.

Vakuutetulla tarkoitetaan henkilöä, jonka eläessä sovittuna eläkeaikana maksetaan eläkettä tai jonka kuollessa maksetaan kuolintapaussumma taikka jonka tullessa ehdoissa määritellyllä tavalla pysyvästi työkyvyttömäksi maksetaan korvaus pysyvästä työkyvyttömyydestä.

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan asiakasta, jonka kanssa vakuutusyhtiö on tehnyt vakuutussopimuksen.

Vakuutusotteella tarkoitetaan vakuutuksenottajalle vuosittain annettavaa asiakirjaa, johon on merkitty vakuutusturvan keskeinen sisältö, maksetut vakuutusmaksut, vakuutuksen sijoituskohteet ja vakuutussäästön kehitys sekä vakuutetulle kertyneen eläkkeen määrä. Vakuutusote voidaan lähettää vapaakirjaan oikeutetulle vakuutetulle. Eläkkeensaajalle lähetetään vuosittain selvitys maksettavasta eläkkeen määrästä.

Vakuutussäästöllä tarkoitetaan vakuutuksen sijoitussidonnaista säästön osaa.

Vapaakirjalla tarkoitetaan vakuutusta, jonka vakuutusmaksujen maksaminen on lopetettu. Vapaakirjaoikeudella tarkoitetaan vakuutetulla olevaa oikeutta myöhemmin maksettavaan eläkkeeseen tai muuhun etuuteen kertyneen vakuutussäästön mukaisesti. Vapaakirjan sisältö määräytyy sen mukaisesti, millainen sopimuksen sisältö on vakuutetun saavuttaessa sopimuksen mukaisen eläkeiän tai työ- tai toimisuhteen päättyessä ennen sitä. Vapaakirjan sisältöä ei voi tämän jälkeen muuttaa ilman vakuutetun suostumusta.

Varainhoitopalvelu tarkoittaa rahastovarainhoitona toteutettavaa rahastotyyppistä sijoituskohdetta. Asiakas valitsee Varainhoitopalvelu -sijoituskohteen oman säästäjätyyppinsä mukaisesti. Varainhoitaja sijoittaa varat eri markkinoille, valitulle sijoituskohteelle määriteltyjen rajojen puitteissa. Varainhoitopalvelu ei ole yksilöllistä täyden valtakirjan varainhoitoa.

1.3 Vakuutuksen voimassaolo

1.3.1 Vakuutuksen voimaantulo
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä ja vakuutuksen voimassaoloaikana antaa oikeat ja kattavat vastaukset Sp-Henkivakuutuksen esittämiin kysymyksiin. Vakuutusyhtiön vastuu virheellisesti annetuista tiedoista määräytyy vakuutussopimuslain mukaan. 
Vakuutus tulee voimaan kun sopimusasiakirjat on allekirjoitettu ja ensimmäinen vakuutusmaksu maksettu ja jatkuu vakuutuskausittain toistaiseksi voimassa olevana. Ensimmäinen vakuutuskausi päättyy sopimuksen alkamisvuoden viimeisenä päivänä ja sen jälkeen vakuutuskausi on kalenterivuosi.
Vakuutetun vakuutusturva alkaa kun vakuutettu liitetään vakuutukseen, ellei erikseen sovita myöhemmästä ajankohdasta.

1.3.2 Vakuutuksen tai vakuutusturvan päättyminen
Vakuutus päättyy, kun

• vakuutuksessa ei ole enää vakuutettuja ja
• vakuutuksenottajan palveluksessa ei ole enää vakuutukseen sisällytettäviä henkilöitä.

Vakuutetun vakuutusturva päättyy, kun

• vakuutetun vakuutussäästö on maksettu kokonaan eläkkeenä,
• vakuutettu on kuollut,
• vakuutetun on todettu tulleen näissä ehdoissa todetulla tavalla pysyvästi työkyvyttömäksi,
• vakuutetun vakuutussäästö ei riitä vakuutusturvan ylläpitämiseksi perittäviin maksuihin tai
• vakuutetun vakuutussäästö nostetaan takaisinostona.

1.3.3 Vakuutuksen irtisanominen
Vakuutusyhtiö voi irtisanoa vakuutuksen päättymään vakuutussopimuslain 17 §:ssä säädetyissä tilanteissa ja, jos

• vakuutuksenottaja on tullut maksukyvyttömäksi,
• vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutussopimuksen tai lain mukaan tälle kuuluvia velvollisuuksia tai
• vakuutuksenottajan osalta on ryhdytty yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitettuun saneerausmenettelyyn.

Vakuutussopimus päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun irtisanomisilmoitus on lähetetty vakuutuksenottajan ilmoittamaan osoitteeseen.
Vakuutussopimus päättyy ilman irtisanomista, jos vakuutuksenottaja on asetettu konkurssiin. Vakuutuksen päättyessä irtisanomisen tai konkurssin perusteella sovelletaan mitä vapaakirjasta ja vapaakirjaoikeudesta ja vakuutussäästön takaisinostosta on määrätty (ehdot 1.4. ja 4.2.).

1.4 Vapaakirja ja vapaakirjaoikeus
Vakuutuksenottaja voi lopettaa vakuutusmaksujen maksamisen ja jättää vakuutuksen vapaakirjaksi. Vakuutetulla on vapaakirjaoikeus, jollei vakuutuksenottaja vakuutussopimuksessa ole toisin määrännyt. Määräyksestä riippumatta vakuutetulle kuitenkin aina syntyy vapaakirjaoikeus, jos

• vakuutettu on saavuttanut vakuutussopimuksessa määritellyn eläkeiän,
• vakuutuksenottaja on asetettu konkurssiin,
• vakuutettu on irtisanottu tai hänen työ-tai toimisuhteensa on purettu kolmen kuukauden kuluessa ennen vakuutuksen ottajan konkurssin alkamista tai
• vakuutuksenottajan yritystoiminta on lakannut.

Vakuutetulla, jolla on vapaakirjaoikeus, on oikeus määrätä vakuutussäästönsä sijoituskohteet ja edunsaaja, ellei vakuutuksenottaja ole toisin määrännyt.

1.5 Vakuutusehtojen muuttaminen
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusaikana muuttaa vakuutusmaksuja, vakuutusehtoja, laskuperusteita ja muita sopimusehtoja, jos muutokseen on erityistä syytä yleisen vahinko- tai kuolevuuskehityksen tai korkotason muutoksen vuoksi taikka jos muutokseen on muutoin erityistä syytä ennaltaarvaamattoman olosuhteiden muutoksen takia eikä vakuutussopimuksen sisältö muutu olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen verrattuna. Vakuutusyhtiö lähettää muutoksesta ilmoituksen asiakkaalle vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Edellisen lisäksi vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa kaikkia laskuperusteisiin, vakuutusehtoihin tai hinnastoon sisältyviä euromääriä tai euromääräisiä rajoja enintään sen verran kuin kuluttajahintaindeksi on muuttunut siitä ajankohdasta, jolloin mainitut euromäärät viimeksi vahvistettiin. Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuutus- ja sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutuksen keskeiseen sisältöön.

1.6 Vastuunrajoitus
Vakuutusyhtiö ei vastaa mahdollisen verotuskäytännön taikka eläke- tai muun lainsäädännön tai viranomaismääräysten muuttumisen aiheuttamista vaikutuksista vakuutuksen, vakuutusmaksujen, vakuutuskorvauksen tai vakuutussopimusten osapuolien verokohteluun. Vakuutusyhtiö ei myöskään vastaa mahdollisista verokohtelun muutoksista tai veroseuraamuksista, mikäli ne johtuvat vakuutuksenottajan, vakuutettujen tai edunsaajien piirissä tapahtuvista muutoksista.

1.7 Panttaus
Vakuutusta tai vakuutukseen liittyvää oikeutta ei voi pantata.

1.8 Sijoituskohteet
Vakuutusyhtiö voi lisätä, vähentää tai muuttaa sisällöltään käytettävissä olevia sijoituskohteita. 
Jos vakuutusyhtiö poistaa sijoituskohteen sijoitusvaihtoehdoistaan, vakuutusyhtiö ilmoittaa poistamisesta kaikissa palvelukanavissaan ja poistettavan sijoituskohteen valinneille asiakkailleen vähintään kuukautta ennen poistamisesta. 
Jos sijoituskohde poistuu vakuutusyhtiön valikoimista vakuutusyhtiöstä riippumattomista syistä lyhyemmässä ajassa kuin kuukaudessa, ilmoitetaan poistuvasta sijoituskohteesta välittömästi. Vakuutusyhtiö voi sijoittaa poistettavassa sijoituskohteessa olevat varat ja poistettavaan sijoituskohteeseen tarkoitetut maksut poistettavaa sijoituskohdetta vastaavaan toiseen sijoituskohteeseen. 
Lisäksi vakuutusyhtiö voi viranomaisten antamiin määräyksiin, sijoitusrahastojen sääntöihin perustuen tai poikkeuksellisessa markkinatilanteessa antaa erityisiä määräyksiä, jotka koskevat

• sijoituskohteen valintaa,
• rahasto-osuuksien lukumäärää tietyssä rahastossa,
• säästöjen enimmäismäärää sijoituskohteittain,
• pienintä sijoitusta sijoituskohteeseen,
• siirtoja sijoituskohteesta toiseen,
• sijoitusrahaston osto-ja myyntikurssien laskemista ja
• eri toimenpiteistä perittäviä maksuja.

Mikäli yllämainituissa määräyksissä tapahtuu muutoksia, vakuutusyhtiö ilmoittaa niistä vakuutuksenottajalle.

2. Vakuutusmaksu

2.1 Maksusuunnitelma
Vakuutusta tehtäessä sovitaan ohjeellinen maksusuunnitelma, joka merkitään sopimusasiakirjaan. Vakuutuksenottaja voi muuttaa maksusuunnitelmaa ilmoittamalla muutoksesta vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö lähettää vakuutuksenottajalle tilisiirron vakuutusmaksujen maksamiseksi vähintään kerran vuodessa.
Jako-ohje vakuutusmaksujen jakamisesta eläkeryhmän eri vakuutetuille ilmoitetaan vakuutusyhtiölle kirjallisesti. Vakuutusyhtiö jakaa maksun viimeksi ilmoitetun jako-ohjeen mukaan tai, jos ohjetta ei ole annettu tai sitä ei erityisestä syystä voida noudattaa, jättää maksun jakamatta vakuutetuille ja kohdistamatta vakuutukselle. Jos maksu jätetään jakamatta ja kohdistamatta, vakuutusyhtiö ilmoittaa vakuutuksenottajalle asiasta viipymättä. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen maksamaan korkoa tai muuta hyvitystä vakuutuksenottajalle.

Vakuutusyhtiö voi kulloinkin voimassa olevassa tuoteselosteessa tai hinnastossa määrätä vakuutusmaksuille vähimmäis- ja enimmäismäärän.

2.2 Sijoitussuunnitelma
Vakuutusyhtiön perimällä maksupalkkiolla vähennetyt vakuutusmaksut sijoitetaan vakuutuksenottajan tai, jos vakuutetulla on oikeus määrätä sijoituskohteista, vakuutetun kirjallisesti ilmoittaman jakosuhteen mukaan sijoituskohteisiin. Vakuutuksenottaja tai vakuutettu voi muuttaa sijoitussuunnitelmaa ilmoittamalla kirjallisesti muutoksesta vakuutusyhtiölle.
Vakuutusyhtiö sijoittaa vakuutusmaksut viivyttelemättä, ensimmäisen vakuutusmaksun viimeistään 10. pankkipäivänä jamyöhemmät vakuutusmaksut viimeistään 5. pankkipäivänä siitä, kun vakuutusmaksu on saapunut vakuutusyhtiön vakuutusmaksujen tilille. Vakuutusmaksun sijoittamisessa käytetään merkintähintaa, jos sijoituskohteelle on vahvistettu erikseen merkintä- ja lunastushinta.
Sijoitussidonnaisiin sijoituskohteisiin vakuutusmaksut sijoitetaan viimeisimmällä sijoituskohteille määritellyillä arvoilla.
Jos jonkin sijoituskohteen osalta vakuutusmaksun sijoittamista sijoituskohteeseen ei voida toteuttaa viimeistään edellä mainittuna päivänä vakuutusyhtiöstä riippumattomasta syystä, vakuutusyhtiö voi

• sijoittaa vakuutusmaksun vakuutuksenottajan ilmoittamaan muuhun sijoituskohteeseen,
• sijoittaa vakuutusmaksun valitsemaansa lyhyisiin korkosijoituksiin varansa sijoittavaan sijoitusrahastoon tai muuhun vastaavaan sijoituskohteeseen tai
• jättää vakuutusmaksun korottomalle tilille.

Esteestä ja suoritetusta sijoituksesta ilmoitetaan ensitilassa vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle.

3. Vakuutussäästö

3.1 Vakuutussäästön muodostuminen

3.1.1 Yleistä
Vakuutussäästö muodostuu sijoitussidonnaisesta säästön osasta. Vakuutussäästöt karttuvat vakuutukseen maksettavilla vakuutusmaksuilla ja vakuutussäästölle sijoituskohteittain arvonmuutoksena muodostuvasta tuotosta. Vakuutussäästöä vähentävät vakuutusmaksuista ja vakuutussäästöstä perittävät maksut, sijoituskohteitten arvonalennus ja kuolemanvaraturvan maksu.
Vakuutusyhtiö, sijoitusrahasto, varainhoitaja tai asiamies ei vastaa sijoitussidonnaiseen säästön osaan sijoitettujen maksujen tai vakuutussäästön tuotosta tai arvon säilymisestä. Vakuutussäästön tuotto tai arvo voi vaihdella eri aikoina. On mahdollista, että sijoitussidonnaiseen säästön osaan ohjatuille varoille ei kerry tuottoa ja että sijoitetut varat voivat vähentyä tai ne voidaan kokonaan menettää.
Sijoitussidonnaisessa vaihtoehdossa ei ole pääomaturvaa ellei sitä ole erikseen sijoituskohteen esittelyssä mainittu. Vakuutussäästön laskennassa käytetään kohdissa 3.1.2 – 3.1.3 kuvatulla tavalla sijoituskohteen osuutta tai sijoituskohteelle laskuperusteessa määrätyllä tavalla määrättyä laskennallista osuutta.
Sijoituskohteet ja niiden osuudet liittyvät vakuutukseen laskennallisesti eikä vakuutuksenottajalla, vakuutetulla tai edunsaajalla ole niihin omistus- tai muuta oikeutta.
Sijoitusrahastolle käytettävä osuus vastaa valitun sijoitusrahaston osuutta. Sijoitusrahaston osuuden arvon määrää sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö.
Rahastotyyppiselle sijoituskohteelle käytettävä osuus vastaa valitun rahastotyyppisen sijoituskohteen osuutta. Rahastotyyppisen sijoituskohteen osuuden arvon määrää sijoituskohteen varainhoitaja tai varainhoitoyhteisö.

3.1.2 Sijoitussidonnainen säästön osa, osuuksien lukumäärä ja arvo
Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen osuuksia lisäävät sijoituskohteeseen sijoitetut vakuutusmaksut ja mahdollisesti myönnettävät bonukset.
Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen osuuksia vähentävät kuolemanvaraturvan vakuutusmaksut, vakuutusyhtiön hoitokustannukset, toimenpidepalkkiot ja nostot vakuutussäästöstä.
Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen osuudet muuttuvat siirrettäessä vakuutussäästöä sijoituskohteesta toiseen sijoituskohteeseen.
Rahastoyhtiön perimät palkkiot määräytyvät rahastoyhtiön hinnaston mukaan. Rahastoyhtiön perimät hoitopalkkiot otetaan huomioon rahasto-osuuden arvossa kunakin päivänä.
Varainhoitopalvelun palkkiot määräytyvät varainhoitoesitteen mukaan. Varainhoitopalvelun hoitopalkkiot otetaan huomioon varainhoitopalvelut -sijoituskohteen osuuden arvossa kunakin päivänä.
Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot vähentävät sijoituskohteen osuuksien lukumäärää.
Vakuutusyhtiö ei vastaa rahastoyhtiön tai varainhoitopalvelun perimien palkkioiden kehityksestä.

3.1.3 Vakuutussäästön arvo etuuksia maksettaessa
Kuolintapaussummaa maksettaessa sijoituskohteiden osuuksien lukumäärä määräytyy kuolinhetken mukaan. Kuolintapaussummaa maksettaessa sijoitussidonnaisen sijoituskohteen osuuksien arvo on sitä päivää, jona vakuutusyhtiö on saanut tietoonsa vakuutetun kuolinpäivän, edeltävä viimeksi vahvistettu arvo.
Vakuutussäästön takaisinostoa maksettaessa sijoituskohteen osuuksien lukumäärä määräytyy vakuutussäästön nostoilmoituksen saapumispäivän mukaan. Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen osuuksien arvo on käsittelypäivää edeltävä viimeksi vahvistettu arvo.
Eläke-erän maksamiseen tarvittava määrä voidaan vähentää vakuutussäästöstä maksupäivää edeltävän kuukauden kuluessa. Vähennettävä määrä jakaantuu sijoituskohteiden säästönjakauman mukaan.

3.2 Vakuutussäästön uudelleensijoitus
Vakuutuksenottajalla, tai jos vakuutetulla on oikeus määrätä sijoituskohteista, vakuutetulla on oikeus uudelleensijoittaa sijoituskohteessa oleva vakuutussäästö tai sen osa toiseen sijoituskohteeseen.
Uudelleensijoitus toteutetaan viimeistään 10. pankkipäivänä siitä kun ilmoitus on saapunut kirjallisesti vakuutusyhtiön pääkonttorille. Jos uudelleensijoitus yhtä sijoituskohdetta kohti on yli kolmesataatuhatta euroa tai sijoitusrahaston säännöissä on varattu osuuksien lunastamiselle edellä mainittua pidempi aika, toteutetaan uudelleensijoitus viimeistään kuukauden kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Toteutetusta uudelleensijoituksesta ilmoitetaan vakuutuksenottajalle.

4. Eläkkeen maksaminen ja vakuutuskorvaukset

4.1 Eläkkeen maksaminen
Vakuutetulla on oikeus alkaa nostaa eläkettä vakuutussopimuksen mukaista eläkeikää seuraavan kalenterikuukauden alusta, mikäli vakuutusturva on hänen osaltaan voimassa. Vakuutettu voi myöhentää eläkettä alkamaan viimeistään vakuutetun täytettyä 80 vuotta. Eläke päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jona sopimuksen mukainen eläkeaika päättyy, vakuutussäästö on kokonaisuudessaan maksettu tai vakuutettu kuolee. Eläkkeen maksamista ei voi keskeyttää, ellei vakuutusyhtiö suostu muutokseen erityisestä syystä. Eläkettä maksetaan kuukausittain. Vakuutusyhtiö voi määrältään vähäisen eläkkeen maksaa puolivuosittain.

4.2 Vakuutussäästön takaisinostaminen
Vakuutuksenottaja voi nostaa vakuutetun osalle kertyneen vakuutussäästön takaisinostona, jos vakuutetun työ- tai toimisuhde on päättynyt ja vakuutetulla ei ole vapaakirjaoikeutta. Vakuutuksenottajan ilmoituksesta takaisinostoarvo voidaan sijoittaa vakuutusmaksuna muille vakuutetuille.
Vakuutuksenottajalla on oikeus takaisinostoon myös, jos vakuutetulla ei ole vapaakirjaoikeutta ja vakuutuksenottaja ei hyväksy laskuperuste-, ehto- tai maksumuutoksesta aiheutuvaa oleellista maksunkorotusta tai etuja oleellisesti rajoittavaa sopimusehtojen muutosta.

4.3 Kuolemanvaraturva ja kuolintapaussumma
Vakuutukseen sisältyy kuolemanvaraturva, jonka perusteella edunsaajalle maksetaan kertakorvauksena kuolintapaussumma, jos vakuutettu kuolee turvan voimassa ollessa. Kuolemanvaraturvan määrä on 100 prosenttia vakuutussäästöstä. Kuolintapaussumman edunsaajana on omaiset, ellei vakuutuksenottaja tai, jos vakuutetulla on oikeus määrätä edunsaaja, vakuutettu ole toisin määrännyt.

4.4 Turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta ja työkyvyttömyyskorvaus
Vakuutukseen sisältyy turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta, jonka perusteella edunsaajalle maksetaan kertakorvaus pysyvän työkyvyttömyyden perusteella, jos vakuutettu tulee ennen eläkkeen alkamista sairauden tai vamman johdosta pysyvästi työkyvyttömäksi siten, että hänellä on oikeus työeläke- tai muun vastaavan lain mukaiseen täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vakuutettua ei kuitenkaan katsota pysyvästi työkyvyttömäksi yksinomaan sillä perusteella, että hänellä on jonkin eläkelain perusteella oikeus saada kuntoutustukea. Pysyvän työkyvyttömyyden varalta olevan turvan määrä on 100 prosenttia vakuutussäästöstä. Pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksettavan korvauksen edunsaajana on vakuutettu, ellei vakuutuksenottaja tai, jos vakuutetulla on oikeus määrätä edunsaaja, vakuutettu ole toisin määrännyt. Jos eläkkeen maksaminen vakuutetulle on alkanut, ei oikeutta korvaukseen ole.

4.5 Eläkkeen tai vakuutuskorvauksen hakeminen
Vakuutusyhtiö voi ilmoittaa vakuutuksenottajalle, vakuutetulle tai edunsaajalle eläkkeen alkamisesta tai vakuutuksen päättymisestä ja mahdollisuudesta hakea korvausta.
Eläkkeen maksamiseksi vakuutusyhtiölle on toimitettava eläkehakemus ja eläkkeen maksamiseksi tarpeelliset muut selvitykset. Ellei toisin sovita, vakuutetun eläkeaika myöhentyy vuodella, jos eläkehakemusta ei toimiteta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa eläkeajan alkamisesta.
Kuolintapaussumman maksamiseksi vakuutusyhtiölle on toimitettava vakuutetun kuolintodistus, virkatodistus vakuutetusta ja edunsaajista sekä muut kuolintapaussumman maksamiseksi tarpeelliset selvitykset.
Pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksettavan korvauksen maksamiseksi vakuutusyhtiölle on toimitettava selvitys, jonka mukaan vakuutetulle on myönnetty työeläke- tai muun vastaavan lain mukainen pysyvän työkyvyttömyyden eläke sekä muut korvauksen maksamiseksi tarpeelliset selvitykset. Korvauksen hakija vastaa aiheutuvista kustannuksista.
Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vakuutuksen voimassaolosta ja vakuutustapahtumasta ja joka tapauksessa viimeistään kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

4.6 Vakuutuskorvausten maksaminen
Vakuutusyhtiö maksaa takaisinostoarvon tai korvauksen viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun takaisinostoa tai korvausta on haettu ja vakuutusyhtiö on saanut tarvittavat selvitykset. Viivästyneelle suoritukselle maksetaan viivästyskorkoa korkolain mukaan.

5. Vakuutuksesta perittävät hoito- ja toimenpidemaksut

Vakuutusmaksuista ja vakuutussäästöstä peritään kuukausittain laskuperusteiden ja hinnaston mukaiset hoitomaksut. Sijoitussuunnitelmaa voi muuttaa tai vakuutussäästön uudelleensijoittaa maksutta kuusi (6) kertaa kalenterivuoden aikana. Seuraavasta muutoksesta lähtien peritään hinnaston mukainen maksu. Vakuutusyhtiö toimittaa vuosittain maksutta vakuutusotteen. Ylimääräisistä selvityksistä peritään hinnaston mukainen maksu.
Vakuutussäästön takaisinoston yhteydessä peritään vakuutussäästöstä hinnastossa määrätyt maksut.
Eläkkeen maksamisesta peritään hinnaston mukainen hoitomaksu.
Muista toimenpiteistä peritään hinnaston mukaiset maksut.
Mikäli lain tai viranomaisen antaman määräyksen johdosta Suomessa tai ulkomailla voimassaolevat säädökset muuttuvat siten, että vakuutukseen tai siihen liitettyihin sijoituskohteisiin kohdistuu suoraan tai välillisesti veroja tai muita viranomaisten määräämiä maksuja, jotka tulevat vakuutusyhtiön maksettaviksi, on vakuutusyhtiöllä oikeus lisätä tällainen maksu hinnastoon.
Vakuutusyhtiö voi korottaa hinnastossa mainittuja euromääräisiä maksuja tai rajoja vuosittain kuluttajahintaindeksin (lokakuu 1951 = 100) perusteella.

6. Vakavaraisuuslauseke (SFCR)

Sp-Henkivakuutuksen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus (SFCR) on nähtävillä yhtiömme verkkosivuilla www.sphenki.fi.

7. Muutoksenhakuohje

Mikäli olet tyytymätön päätökseemme, on sinulla mahdollisuus saattaa asia uudelleenkäsiteltäväksi ottamalla yhteyttä yhtiömme korvauskäsittelijöihin, puh. 010 572 1001.

7.1 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, vakuutuslautakunta ja kuluttajariitalautakunta:
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki
puh. (09) 685 0120
www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta ei käsittele sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyviä riita-asioita.

Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki
puh. 029 566 5200 (vaihde)
www.kuluttajariita.fi

Voit myös saattaa asian käsiteltäväksi Helsingin käräjäoikeudessa tai kotipaikkasi käräjäoikeudessa. Kanne korvausta koskevan päätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen.

8. Sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Sp-Henkivakuutus Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja soveltaa toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta. Yhtiön sopimuskieliä ovat suomi ja ruotsi. Säästöpankki on merkitty Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin (www.finanssivalvonta.fi), jonne on myös merkitty vastaava hoitaja. Finanssivalvonta valvoo Sp-Henkivakuutus Oy:n ja sen asiamiesten toimintaa.

Finanssivalvonta
PL 103, 00101 Helsinki
Puh. 010 83 151
www.finanssivalvonta.fi

8.1 Sp-Henkivakuutus Oy
Sp-Henkivakuutus Oy on merkitty kaupparekeisteriin.

Y-tunnus 2082534-1
Käyntiosoite ja kotipaikka Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
Puhelin 010 572 1001 (arkisin klo 9.00–16.30)
Faksi 010 572 1005
Sähköposti vakuutussaastaminen@saastopankki.fi
Internet www.sphenki.fi

Ryhmäeläkevakuutuksen saat lähimmästä Oma Säästöpankista omasp.fi.

9. Sp-Henkivakuutuksen asiamiehet ja palkkiot

Ryhmäeläkevakuutuksen myöntää Sp-Henkivakuutus Oy. 
Oma Säästöpankki toimii Sp-Henkivakuutus Oy:n asiamiehenä hoitaen asiakaspalvelua ja myyntiä tämän puolesta. Säästöpankit saavat palkkioksi maksuun perustuvan palkkion ja sijoituskohteiden hallinnointipalkkioon perustuvan palkkionpalautuksen.
Sp-Henkivakuutus Oy:stä omistaa yli 10 prosentin osuuden Säästöpankki Optia ja Oma Säästöpankki Oyj.

10. Henkilötietojen käsittely

Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja niitä koskevien säännösten, kuten henkilötietolain ja vakuutusyhtiölain säännösten mukaisesti ja huolehtii muutoinkin asiakkaidensa yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä. Vakuutusyhtiö hankkii tietoja asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä ja luottotietorekisteristä.
Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaiden henkilötietoja hakemuksien käsittelyn, asiakaspalvelun toteuttamisen, vakuutusten hallinnoinnin sekä maksu- ja perintärutiinien hoitamisen tarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan käyttää myös vakuutusyhtiön asiakkaille postitse, puhelimitse tai sähköisesti suunnatun asiakasviestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen. Tietoja voidaan lisäksi käyttää yhdessä muista lähteistä saatujen tietojen kanssa asiakkaan ostomieltymysten kartoittamiseen sekä lähetettäessä tietoja ja tarjouksia uusista vakuutustuotteista.
Asiakkaiden henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiön yhteistyökumppaneille ainoastaan em. tarkoituksiin. Yhteistyökumppaneita ovat yritykset EU/ETA-alueella ja yritykset Euroopan komission hyväksymissä maissa sekä yritykset EU-/ETA-alueen ulkopuolella, mikäli komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käytetään toimeksiantosopimuksissa. Vakuutusyhtiö voi lisäksi luovuttaa yksilöityjä vahinkotietoja toiselle vakuutusyhtiölle tietosuojalautakunnan määrittelemin edellytyksin.
Asiakas voi milloin tahansa ilmoittaa vakuutusyhtiölle, mikäli hän ei halua vastaanottaa markkinointia. Asiakkaalla on oikeus saada tietoa häntä koskevien henkilötietojen käyttämisestä. Asiakas voi milloin tahansa pyytää vakuutusyhtiötä korjaamaan vakuutukseensa liittyvät virheelliset tiedot.
Sp-Henkivakuutus tallentaa asiakaspuhelut ja viestit varmistaakseen viestin sisällön.