Ryhmäeläkevakuutuksesta veloitettavien maksujen euro- tai prosentuaaliset määrät on määritelty tässä  hinnastossa. Tämän hinnaston euromäärät ovat vuoden 2017 tasossa. Vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa hinnaston euromääriä kuluttajahintaindeksiä vastaavasti. Korotus voi olla enintään sitä muutosta vastaava, joka kuluttajahintaindeksin pisteluvussa on tapahtunut vuoden 2017 lokakuusta korotusta edeltävän vuoden lokakuuhun. Veloitusten laskentaperiaatteet on määritelty  laskuperusteissa.

Kuukausittain perittävät maksut veloitetaan vakuutuksen päättyessä päättymispäivään saakka  laskettuna.

Ryhmäeläkevakuutuksen minimimaksu (ensimmäinen maksu) on 10 000 euroa.

1. Vakuutuksen hoidosta ja vakuutusturvan ylläpidosta perittävät maksut

Ryhmäeläkevakuutukseen maksetuista vakuutusmaksuista veloitetaan maksupalkkio. Maksupalkkio on 4 %. Vakuutussäästöstä peritään kuukausittain hoitopalkkio. Hoitopalkkio on 0,9 % vuodessa, kuitenkin vähintään 2 euroa kuukaudessa jokaista vakuutettua kohden. Vakuutussäästön uudelleensijoituksesta ja tulevien maksujen sijoitussuunnitelman muutoksesta peritään maksu vakuutussäästöstä uudelleensijoituksen tai muutoksen yhteydessä. Vakuutussäästön uudelleensijoituksesta perittävä maksu on 50 euroa ja tulevien maksujen sijoitussuunnitelman muutoksesta perittävä maksu 10 euroa. Kuitenkin jokaisen vuoden kuusi ensimmäistä uudelleensijoitustoimeksiantoa ja sijoitussuunnitelman muutosta ovat maksuttomia kunkin vakuutetun osalta.

Kuolemanvaraturvan ylläpitämiseksi vakuutussäästöstä peritään kuukausittain kuolemanvaraturvan ylläpitopalkkio, joka määräytyy turvan määrän sekä vakuutetun sukupuolen ja iän perusteella.

Pysyvän työkyvyttömyyden turvan ylläpitämiseksi peritään kuukausittain maksu, joka on 0,1 % vakuutussäästöstä vuodessa.

2. Eläkkeen maksatuspalkkio

Eläkkeen maksatuksesta peritään maksatuspalkkio, joka on 1 % maksettavasta eläkkeestä.

3. Takaisinostosta perittävät maksut

Vakuutussäästön takaisinostosta peritään kiinteä toimenpidemaksu, joka on 50 euroa.

4. Muut toimenpidemaksut

Toimenpide Maksu
Eläkesuunnitelman muutos 20 euroa/vakuutettu
Edunsaajamääräyksen muutos 20 euroa/vakuutettu
Kirjallinen selvitys vakuutusturvasta tai vakuutuksen sisällöstä tai muu vastaava selvitys 10 euroa/vakuutettu
Muu muutos 50 euroa/vakuutettu
Muu laajempi selvitystyö 50 euroa kultakin alkavalta tunnilta