Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin konttori

Oma Säästöpankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päätökset

Oma Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 15.6.2020 erityisjärjestelyin koronavirustilanteen vuoksi. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilikauden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä päätti kannattaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään korkeintaan 0,19 euron osingon maksamisesta osakkeelta tilivuodelta 2019 yhdessä tai useammassa erässä aikaisintaan 1.10.2020. Annettu valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään mahdollisen osingon täsmäytyspäivästä ja maksuajankohdasta, joista yhtiö tiedottaa erikseen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 37 500 euroa vuodessa ja muille jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen kokouksesta 1 000 euroa ja kustakin valiokunnan kokouksesta 500 euroa. Etäkokouksesta maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa.

Kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytys on, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Hallituksen jäsen ei voi luovuttaa vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Heli Korpinen, Jyrki Mäkynen, Jarmo Salmi ja Jaana Sandström toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KTM, KHT Fredrik Westerholm toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden an-tamisesta tai luovuttamisesta, sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeet ja erityiset oikeudet voidaan antaa tai luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivänä noin 17 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti ja kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkei-den hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 1,7 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus valtuutettiin päättämään, miten omia osakkeita hankitaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.