Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin konttori

Oma Säästöpankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset

Oma Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 30.3.2022 poikkeusjärjestelyin Suomen eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja hyväksyi palkitsemisraportin. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 maksetaan varsinaista osinkoa 0,30 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Yhteensä tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingon täsmäytyspäivänä 1.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 8.4.2022.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 55 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 41 250 euroa vuodessa ja muille jäsenille 27 500 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen kokouksesta 1 000 euroa ja kustakin yhden asian sähköpostikokouksesta tai valiokunnan kokouksesta 500 euroa.

Kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytys on, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Suositus on, että hallituksen jäsen ei luovuta vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Jyrki Mäkynen, Jarmo Partanen, Jarmo Salmi ja Jaana Sandström toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KTM, KHT Fredrik Westerholm. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden antamisesta tai luovuttamisesta, sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeet ja erityiset oikeudet voidaan antaa tai luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 4 000 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivänä noin 13 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti ja kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 1 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 3,3 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus valtuutettiin päättämään, miten omia osakkeita hankitaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Videotallenne: Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Salmi avaa kokouksen

Videotallenne: Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammin katsaus vuoteen 2021

Henkilöasiakas