Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin konttori

Oma Säästöpankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päätökset

Oma Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 30.3.2021 poikkeusjärjestelyin Suomen eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja hyväksyi palkitsemisraportin. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään korkeintaan 0,24 euron osingon maksamisesta osakkeelta tilivuodelta 2020 sekä vuodelta 2019 maksamatta jääneiden osinkojen osalta lisäksi korkeintaan 0,06 euron osingon maksamisesta jokaiselta vuodelta 2020 osinkoon oikeuttavalta osakkeelta. Osingot maksetaan viranomaisen voitonjakorajoituksen päätyttyä. Annettu valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään mahdollisen osingon täsmäytyspäivästä ja maksuajankohdasta, joista yhtiö tiedottaa erikseen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti poistaa hallituksen jäsenen ikää koskevan rajoituksen ja muuttaa yhtiöjärjestyksen 4§:n kuuluumaan seuraavasti:

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä ja enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhdestä (1) kahteen (2) varapuheenjohtajaa. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallitus edustaa pankkia ja johtaa sen toimintaa lain ja tämän yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja jäsenille maksetaan vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 37 500 euroa vuodessa ja muille jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen kokouksesta 1 000 euroa ja kustakin yhden asian sähköpostikokouksesta tai valiokunnan kokouksesta 500 euroa.

Kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytys on, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Suositus on, että hallituksen jäsen ei luovuta vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Jyrki Mäkynen, Jarmo Salmi ja Jaana Sandström sekä uudeksi jäseneksi Jarmo Partanen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KTM, KHT Fredrik Westerholm toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden antamisesta tai luovuttamisesta, sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeet ja erityiset oikeudet voidaan antaa tai luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivänä noin 17 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti ja kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 1,7 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus valtuutettiin päättämään, miten omia osakkeita hankitaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Videotallenne: Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Salmi avaa kokouksen

Videotallenne: Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammin katsaus vuoteen 2020