Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivämäärä 3.10.2016

Rekisterinpitäjä

Oma Säästöpankki Oyj
Postiosoite: PL 77, 53101 Lappeenranta
Puhelin: 0207 640 600
Käyntiosoite: Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Taina Teittinen, puh. 0207 640 600

1. Rekisterin nimi 

Asiakasrekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • rekisteröityjen yksilöiminen
 • yhteystietojen hallinta
 • riskienhallinta
 • suoramarkkinointi
 • lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen

3. Rekisteröityjen ryhmät

Henkilöllä on / on ollut rekisterinpitäjään:

a)  asiakassuhde tai sen solmimiseksi tehty hakemus, joka koskee esim.

 • tiliä
 • luottoa
 • palvelu- tai muuta sopimusta
 • toimeksiantoa

b)  asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon

4. Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä

A. Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten

 • asiakastunnus (henkilötunnus, syntymäaika, Y-tunnus)
 • nimitiedot
 • kieli
 • osoitetiedot
 • puhelinnumerot, telefaxnumerot, sähköpostiosoitteet
 • asuinkunta
 • kansalaisuus, asuinmaa ja verotusmaa
 • ammatti
 • työpaikkatiedot (nimi ja puh.nro)
 • asiakasyhteydet, kuten asema yhteisössä
 • sidosryhmät, esim. henkilökunta
 • suoramarkkinointikielto
 • asiakkuuden alkamisajankohta

B. Kooditiedot

 • poikkeava tilakoodi (mm. kuollut, kuolinpesä, edunvalvonnassa oleva, konkurssi, selvitystila, velkajärjestely)
 • ammattimainen sijoittaja / ei-ammattimainen sijoittaja
 • rajoitetusti verovelvollinen
 • maksuhäiriötiedot
 • sektori- ja toimialakoodi (virallinen)
 • juridinen muoto (virallinen)
 • asiakasohjelmiin liittyvät tiedot, kuten klubi- ja lehtitiedot

C. Yhteydet rekisterinpitäjän organisaatioihin

 • pääasiallinen asiakaskonttori
 • mahdollinen kohdistus asiakaskonttorin organisaatiolle tai vastuuhenkilölle

D. Henkilön asiointitiedot

 • tili-, luotto-, palvelu-, sopimus-, hakemus- ja toimeksiantoluettelo tai osallisuussuhde edellä mainittuun asiointiin

E. Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten

 • rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.

5. Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti

 • viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa
 • samaan konsolidointiryhmään kuuluville yhteisöille
 • samaan taloudelliseen rahoitus- ja vakuutusalan yhteenliittymään kuuluville yhteisöille
 • osakkuusyhteisöille, jos se on riskienhallinnan kannalta tarpeen

6. Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan

 • rekisteröidyltä itseltään
 • Väestörekisterikeskukselta
 • viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa
 • Suomen Asiakastieto Oy:ltä

Vastaanotetut ja soitetut puhelut voidaan tallentaa asiakaspalvelun ja turvallisuuden parantamiseksi. Tallenteita voidaan kuunnella toimeksiantojen todentamiseksi. Tallenteita voidaan hyödyntää myös asiakaspalvelun kehittämiseksi sekä palveluiden parantamiseksi.

7. Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle

Ei siirtoja

8. Miten rekisterin suojaus on järjestetty

 • laitteistojen sijainti ja suojaus
 • kulunvalvonta
 • käyttäjien tunnistus, käyttövaltuudet ja rekisteröinti
 • tiedostojen suojaus

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen henkilötietojen käsittelyssä

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot, tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä rekisteröityä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.