Hyppää pääsisältöön
kuvituskuva arvontalomakkeesta

Arvonnan säännöt

Tällä sivulla voit tutustua arvontamme sääntöihin.

1. Arvonnan järjestäjä

Oma Säästöpankki Oyj, 2231936–2: Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta. (Jäljempänä "OmaSp"). OmaSp voi järjestää kilpailun myös yhteistyössä kaupallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tällöin nimet ilmoitetaan kilpailun yhteydessä (jäljempänä Yhteistyökumppanit). Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostilla viestintaatomasp.fi

2. Osallistumisaika

Arvontaan osallistumisaika on ilmoitettu tähän sivuun viittaavan julkaisun yhteydessä.

3. Osallistuminen

Arvontaan voivat osallistua kaikki osallistumisaikana tähän sivuun viittaavan julkaisun toimintaohjeiden mukaisesti osallistuneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt.

Arvontaan eivät voi osallistua OmaSp:n henkilöstö tai heidän perheensä.

Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä arvonnan säännöt.

4. Palkinnot ja voittajien julkistaminen

Palkinto/palkinnot arvotaan arvontaan osallistuneiden kesken. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai tuotteeseen. Palkinto/palkinnot on ilmoitettu tähän sivuun viittaavan julkaisun yhteydessä.

5. Järjestäjän vastuu

OmaSp maksaa arvonnoista aiheutuvat arpajaisverot. Arvontaan tai kilpailuun osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä antamisensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

6. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla eikä niitä luovuteta OmaSp:n ulkopuolisille tahoille. OmaSp voi käyttää yhteystietoja markkinointitarkoituksiin.

7. Oikeudet

Oikeudet arvontaan liittyvään materiaaliin ja sitä koskeviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat OmaSp:lle ja soveltuvin osin sen yhteistyökumppaneille. Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

OmaSp:n arvonta- ja kilpailurekisterin tietosuojaseloste

Yleistä

Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä muun tietosuojalainsäädännön edellyttämiä tietoja rekisteröidylle eli rekisterinpitäjän asiakkaalle tai henkilöstölle ja toisaalta valvovalle viranomaiselle.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Oma Säästöpankki Oyj
Postiosoite: PL 77, 53101 Lappeenranta Puhelin: 0207 640 600
Käyntiosoite: Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta verkkosivut: omasp.fi

Rekisteriasioita hoitavat

Tarkastuspyynnöt: Oma Säästöpankin konttorit

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudelliset kysymykset: tietosuojavastaava Riikka Luukko, sähköposti: riikka.luukkoatomasp.fi tai tietosuojaatomasp.fi Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Oma Säästöpankin kampanjarekisteri

Rekisteri kattaa rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan, tilaisuuteen, kampanjaan, kilpailuun tai arvontaan (jäljempänä viittaus tapahtumaan tarkoittaa tilanteen mukaan jotakin edellä mainituista) osallistuvat sekä muuten rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita kohtaan kiinnostuksensa osoittaneet henkilöt ja yhteisöjen, kuten yritysten, puolesta toimivat henkilöt. Em. henkilöryhmät ovat rekisterin rekisteröityjä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:

 • kampanjoiden järjestäminen ja osallistujalistojen ylläpitäminen tapahtumien yhteydessä, erityisesti näihin liittyvä asiakaspalvelu ja ilmoitukset sekä mahdollinen muu tiedotus ja viestintä
 • tapahtuman osallistujien jakaminen esimerkiksi sarjoihin tai ikäryhmiin
 • voittajien valitseminen ja vahvistaminen sekä julkistaminen pankin omissa kanavissa kuten verkkosivuilla
 • tapahtuman turvallisuuden varmistaminen
 • mielipide- ja markkinatutkimukset
 • palaute- ja tyytyväisyyskyselyt
 • suoramarkkinointi
 • koulutustarkoitus
 • markkinoinnin kohdentaminen

Pankki ei kerää alaikäisen rekisteröidyn tietoja markkinointi-, myynti- tai asiakassuhteen hoitotarkoituksessa.

Käsittelyn oikeusperusteet

Alla on kuvattu rekisterin käyttämät henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet sekä esimerkkejä kullakin perusteella suoritettavasta käsittelystä.

Sopimus

Henkilötietojen käsittely voi perustua sopimukseen. Esimerkiksi yhteistapahtumassa toisen järjestäjän edustajan rekisteröinti voi perustua sopimukseen.

Suostumus

Henkilötietojen käsittely voi perustua rekisteröidyn suostumukseen. Rekisteröity voi antaa suostumuksensa esimerkiksi voittajatietojen julkaisuun verkkosivulla, valokuvaukseen tapahtuma-aikana tai kuvien julkaisuun ja sähköiseen suoramarkkinointiin.
Alaikäisten osalta suostumuksen antavat huoltajat.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Yksittäiseen tapahtumaan liittyvä henkilötietojen käsittely, kuten voittajien valinta voi perustua oikeutettuun etuun.

Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään tai tämän edustamalta yhteisöltä. Henkilötietoja voidaan kerätä myös verkkopalveluja käytettäessä

Henkilötietoryhmät

 • Perustiedot
 • Rekisteröidyn nimi
 • Rekisteröidyn yhteystiedot, kuten puhelinnumero, osoite, sähköposti
 • Asiakkuustiedot
 • Potentiaalisen asiakkuuden yksilöivät ja luokiteltavat tiedot
 • Yhteystietojen lähde
 • Suostumukset
 • Rekisteröidyn antamat, henkilötietojen käsittelyä varten antamat suostumukset, kiellot
 • Asiakastapahtumatiedot
 • Yhteydenottotiedot
 • Kiinnostuksen kohteet
 • Tiedot rekisteröidyn kiinnostuksen kohteesta
 • Käyttäytymistiedot

Pankin verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Evästeitä käytetään muun muassa sivuston turvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Jos käyttäjänä haluat välttää evästeiden käytön, voit määrittää selaimesi asetukset niin, että evästeitä ei ladata tietokoneeseen. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toiminnallisuuksiin.

Verkkosivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmä- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön sallimissa puitteissa pankissa ja viranomaisille.

Kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa tapahtuman järjestämiseksi muille sen järjestämisestä vastaaville yhteistyökumppaneille.

Luovuttaessaan rekisteriin kuuluvia henkilötietoja rekisterinpitäjä ottaa huomioon velvoittavan lainsäädännön

Henkilötietojen siirto käsittelijöille

Pankki on ulkoistanut tietojenkäsittelytehtäviä ja pankki käyttää alihankkijoita ja kumppaneita palveluiden tuottamisessa ja tarjoamisessa. Pankki voi siirtää henkilötietoja tällaisille tahoille pankin toimeksiannosta tapahtuvaa käsittelyä varten. Siirron jälkeenkin pankki vastaa rekisterinpitäjänä käsittelijöille siirtämistään henkilötiedoista. Alihankkijat ja kumppanit voivat käsitellä pankin luovuttamia henkilötietoja vain pankin antamien ohjeiden mukaisesti, eikä niillä ole oikeutta käyttää pankilta saamiaan henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa. Pankki varmistaa sopimus- ja muilla järjestelyillä, että myös alihankkijat ja kumppanit käsittelevät henkilötietoja aina huolellisesti ja lainsäädännön vaatimuksia ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.

Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle

Pankki käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti ETA-alueen sisällä (EU-jäsenvaltiot, Islanti, Liechtenstein ja Norja). Mikäli pankki siirtää henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolelle, pankki huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja käyttää Euroopan komission hyväksymiä tietojen siirtomekanismeja.

Tietojen suojaus

Pankilla on käytössään asianmukaiset tekniset ja organisatoriset järjestelyt käsitelläkseen henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Pankki edellyttää myös alihankkijoiltaan käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista.

Pankki suojaa rekisteriä seuraavilla toimenpiteillä:

 • laitteistojen sijainti ja suojaus on järjestetty asianmukaisesti
 • kulunvalvonta on järjestetty
 • tiedostojen suojaus on hoidettu ja rekisterin käyttö on ohjeistettu
 • rekisterin käyttäjät tunnistetaan ja käyttövaltuudet ja niiden
 • rekisteröinti valvotaan huolella.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen henkilötietojen käsittelyssä

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisteröity haluaa tutustua henkilötietoihisi, tulee hänen esittää pankille kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö pankin konttorissa tai verkkopankissa. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä, ellei lainsäädäntö rajoita sitä. Tämän voit toteuttaa pankin konttorissa tai verkkopankissa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä rekisteröityä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti pankin konttorissa tai verkkopankissa. Rekisteröidyllä on oikeus saada itse toimittamansa tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne järjestelmästä toiseen teknisten mahdollisuuksien rajoissa.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos pankki rekisterinpitäjänä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, mutta mahdollinen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun suostumusperusteisen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja tapahtuman ajan ja hävittää ne noin 6 kuukauden kuluttua tapahtuman päättymisestä. Tapahtuman voittajaluetteloita voidaan säilyttää jonkin verran tätä pitempään, yleensä korkeintaan muutaman vuoden ajan.

Rekisterinpitäjä ei vastaa kilpailun osallistuja- ja voittajatietojen esilläolosta muissa kuin omissa kanavissaan (muu kanava on esimerkiksi paikallislehden verkkosivuilla julkaistu voittajaluettelo).

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pankki voi tehdä tähän tietosuojaselosteeseen muutoksia. Ajantasaisen tietosuojaselosteet löydät aina pankin verkkosivuilta: omasp.fi